Aller au contenu

13 Zoekresultaten

13 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2016-063-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die fipronil of neonicotinoïden bevatten verbiedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand PDF document A-2012-065-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen. 20 december 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2011-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 20 januari 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2010-037-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten. 18 november 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand PDF document A-2010-017-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand PDF document A-2010-015-ESR
Voorontwerpen van besluit tot omzetting van richtlijn 1996/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 alsook van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand A-2008-024-ESR
Voorontwerp van besluit tot omzetting van richtlijn 2006/122/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot dertigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (perfluoroctaansulfonaten). 19 juni 2008
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2008
Bestand PDF document A-2012-065-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen. 20 december 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Leefmilieu
Bestand PDF document A-2010-037-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten. 18 november 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Leefmilieu
Bestand PDF document A-2010-017-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Leefmilieu