Aller au contenu

15 Zoekresultaten

15 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-049-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40 van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. 6 juli 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt om te zetten. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-005-ESR
Omzetting van de Europese Richtlijnen 2014/23/24/25 EU op het sluiten van overheidsopdrachten. 11 januari 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 januari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van XX/XX/2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XX/XX/2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 20 april 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand PDF document A-2012-037-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. 12 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2010-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 21 januari 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand A-2008-031-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting van de Richtlijn 2005/36/EG op het gebied van de reisagentschappen & Ontwerp van besluit betreffende het statuut van de reisagentschappen. 18 september 2008
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2008
Bestand A-2008-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van richtlijn 2006/139/EG van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat de beperking van het in de handel brengen en het gebruik van arseenverbindingen betreft, met het oog op de aanpassing van bijlage I aan de technische vooruitgang. 19 juni 2008
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2008
Bestand A-2008-024-ESR
Voorontwerp van besluit tot omzetting van richtlijn 2006/122/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot dertigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (perfluoroctaansulfonaten). 19 juni 2008
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2008
Bestand PDF document A-2012-037-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. 12 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Economie/Tewerkstelling