Aller au contenu

104 Zoekresultaten

104 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. 15 maart 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017. 22 februari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-083-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681//EG en 2006/193/EG van de Commissie. 20 december 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-070-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. 13 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-041-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-059-ESR
Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het kadersamenwerkingsakkoord betreffende het alternerend leren, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van de luchtvaartactiviteiten in de Europese regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten in de regeling op ten nemen voor de handel in broeikasgasmissierechten binnen de Gemeenschap (samenwerkingsakkoord luchtvaart). 18 februari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-061-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het « Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF - Europe) » en zijn bekrachtigingsdecreet. 5 oktober 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van Bestuur en de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015