Aller au contenu

Navigatie

2002

A-2002-029-ESR
Initiatiefadvies inzake de Uitgavenbegroting 2003 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 12 december 2002
A-2002-028-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen. 12 december 2002
A-2002-027-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen. 12 december 2002
A-2002-026-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de stadsvernieuwingsopdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 november 2002
A-2003-025-ESR
Ontwerp van Brussels Agentschap voor de Onderneming, ontstaan uit de fusie van de v.z.w. 'Brussel-Technopol' en de dienst 'Ecobru'. 17 oktober 2002
A-2002-024-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Vedrag inzake biologische diversiteit en bij de bijlagen I, II en III, ondertekend in Montreal op 29 februari 2000. 17 oktober 2002
A-2002-023-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende de invoering van de Euro in het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van het verpakkingsafval. 17 oktober 2002
A-2002-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Programmawet van 30 december 1988. 17 oktober 2002
A-2002-021-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel. 19 september 2002
A-2002-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten wat de tarieven en de vrijstellingen en verminderingen betreft. 19 september 2002
A-2002-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 19 september 2002
A-2002-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opheffing van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende oprichting van een premiestelsel voor de aanwerving van bepaalde categorieën werkzoekenden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 26 juni 2002
A-2002-017-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998. 26 juni 2002
A-2002-016-ESR
Ontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie. 20 juni 2002
A-2002-015-ESR
Ontwerp van omzendbrief nr. 18 betreffende de beperking van het aantal parkeerplaatsen. 16 mei 2002
A-2002-014-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 4 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 mei 2002
A-2002-013-ESR
Gewestelijk Actieplan voor de Werkgelegenheid, Brusselse bijdragen tot het Nationaal Actieplan voor de Werkgelegenheid. 18 april 2002
A-2002-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 18 april 2002
A-2002-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen. 18 april 2002
A-2002-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de belasting op de casinospelen betreft. 18 april 2002
A-2002-009-ESR
Ontwerp van Gewestelijk Klimaatplan. 18 april 2002
A-2002-008-ESR
Ontwerp van Gewestelijk Ontwikkelingsplan. 21 maart 2002
A-2002-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 maart 2002
A-2002-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het verdrag nr. 181 inzake privé-tewerkstellingsdiensten, aangenomen te Genève op 19 juni 1997 door de Internationale Arbeidsorganisatie. 21 maart 2002
A-2002-005-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn de dienstencheques te gebruiken. 21 februari 2002
A-2002-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het Voorontwerp van ordonnantie houdende hervorming van de gewestbelastingen. 17 januari 2002
A-2002-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. 17 januari 2002
A-2002-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen. 17 januari 2002
A-2002-001-ESR
Ontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto. 17 januari 2002