Aller au contenu

Navigatie

2003

A-2003-029-ESR
Initiatiefadvies inzake de Uitgavenbegroting 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 december 2003
A-2003-028-ESR
Initiatiefadvies inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van een vervoersplan op privaat- of publiekrechtelijke instellingen die op dezelfde plaats meer dan tweehonderd werknemers tewerkstellen. 18 december 2003
A-2003-027-ESR
Voorstel van ordonnantie tot invoering van het dubbele label « Made in Brussels » en « Business in Brussels ». 18 december 2003
A-2003-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 18 december 2003
A-2003-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel. 18 december 2003
A-2003-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 betreffende de vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor sommige voertuigen. 18 december 2003
A-2003-023-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot instelling van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 december 2003
A-2003-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems. 20 november 2003
A-2003-021-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de milieuovereenkomsten. 20 november 2003
A-2003-020-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. 20 november 2003
A-2003-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's. 16 oktober 2003
A-2003-018-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 53 tot 58 van het Koninklijk Besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. 16 oktober 2003
A-2003-017-ESR
Gewestelijk Actieplan voor de Werkgelgenheid 2003, Brusselse bijdragen tot het Nationaal Actieplan voor de Werkgelegenheid 2003. 18 september 2003
A-2003-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake persistente organische stoffen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998. 18 september 2003
A-2003-015-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen. 18 september 2003
A-2003-014-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de betoelaging van verenigingen van sociale economie die in de hergebruiksector bedrijvig zijn. 26 juni 2003
A-2003-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van een vervoersplan op sommige bedrijven. 26 juni 2003
A-2003-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende een aantal bepalingen inzake ruimtelijke ordening. 26 juni 2003
A-2003-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's. 26 juni 2003
A-2003-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke stimulansen voor de algemene investeringen ten gunste van de zeer kleine, kleine of middelgrote ondernemingen. 5 juni 2003
A-2003-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake zware metalen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998. 15 mei 2003
A-2003-008-ESR
Basisdossier van het Bijzonder Bestemmingsplan "Stadspoort - Eiland 53" van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. 20 maart 2003
A-2003-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de herinrichting van de niet-uitgebate bedrijfsruimten. 20 februari 2003
A-2003-006-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de dienstencheques. 23 januari 2003
A-2003-005-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van schone voertuigen in het wagenpark van de gewestelijke openbare instellingen en de instellingen die onder hun gezag en toezicht vallen. 23 januari 2003
A-2003-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot nieuwe wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen. 23 januari 2003
A-2003-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. 23 januari 2003
A-2003-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB). 23 januari 2003
A-2003-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegenisbijdragen inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 23 januari 2003