Aller au contenu

Navigatie

2004

A-2004-026-ESR
Initiatiefadvies inzake de uitgavenbegroting 2005 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 december 2004
A-2004-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot vermindering van de registratierechten op de schenkingen van roerende goederen. 16 december 2004
A-2004-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van successierechten. 16 dsecember 2004
A-2004-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote ondernemingen. 15 juli 2004
A-2004-022-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 2003 betreffende de dienstencheques. 15 juli 2004
A-2004-021-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen op 20 juni 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie. 27 mei 2004
A-2004-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 175 betreffende deeltijdwerk, aangenomen op 24 juni 1994 door de Internationale Arbeidsconferentie. 27 mei 2004
A-2004-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie. 27 mei 2004
A-2004-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen. 27 mei 2004
A-2004-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid. 27 mei 2004
A-2004-016-ESR
Ontwerpbesluit op basis waarvan een bodemonderzoek met een verkennend bodemonderzoek kan worden gelijkgesteld. 27 mei 2004
A-2004-015-ESR
Ontwerpbesluit betreffende de bodemsaneringswerven en de tankstations die niet als openbaar verkooppunt worden geëxploiteerd. 27 mei 2004
A-2004-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de opheffing van het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen. 29 april 2004
A-2004-013-ESR
Ontwerpbesluit betreffende de beoordeling van de risico's van bodemverontreiniging voor de gezondheid en het leefmilieu. 29 april 2004
A-2004-012-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of verwijdering. 29 april 2004
A-2004-011-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 29 april 2004
A-2004-010-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende het beheer van afgedankte voertuigen. 29 april 2004
A-2004-009-ESR
Ontwerpbesluit tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd. 29 april 2004
A-2004-008-ESR
Ontwerpbesluit tot vaststelling van de risicoactiviteiten. 29 april 2004
A-2004-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende het toepasselijk maken van de gevolgen van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte op de gewestelijke belastingen. 19 februari 2004
A-2004-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen. 19 februari 2004
A-2004-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte. 19 februari 2004
A-2004-004-ESR
Bijkomend advies bij het advies inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 10 februari 2004
A-2004-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 januari 2004
A-2004-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 140 van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. 22 januari 2004
A-2004-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 60 van het wetboek van successierechten. 22 januari 2004