Aller au contenu

Navigatie

2005

A-2005-020-ESR
Voorontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, Titels I tot VIII. 7 november 2005
A-2005-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 7 november 2005
A-2005-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. 15 september 2005
A-2005-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake werven voor asbestverwijdering tot wijziging van de ordonnnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen en de ordonnantie van 25 maart 1999 inzake het onderzoek, de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 15 september 2005
A-2005-016-ESR
Besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de stadsvernieuwingsopdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Wijzigingen. 15 september 2005
A-2005-015-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie tot invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 15 september 2005
A-2005-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie. 7 juli 2005
A-2005-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie gesloten tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap. 7 juli 2005
A-2005-012-ESR
Ontwerp van besluit houdende de bepaling van de minimumopleidingsvereisten voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven. 7 juli 2005
A-2005-011-ESR
Ontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. 7 juli 2005
A-2005-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2005
A-2005-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2005
A-2005-008-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het aanhangsel van 12 februari 2004 bij het samenwerkings- akkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie. 16 juni 2005
A-2005-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 27 december 1994 inzake het Eurovignet. 19 mei 2005
A-2005-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004. 24 februari 2005
A-2005-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991. 24 februari 2005
A-2005-004-ESR
Besluit tot wijziging van het besluit van 11 maart 2004 inzake de erkenning van de betoelaging van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met sociaal oogmerk die actief zijn in de hergebruiksector. 24 februari 2005
A-2005-003-ESR
Voorontwerp van besluit houdende toelating voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om overeenkomsten te sluiten met tewerkstellingsagentschappen opgericht door Belgische en Europese overheden in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 24 februari 2005
A-2005-002-ESR
Tweede tweejaarlijks Verslag van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 24 februari 2005
A-2005-001-ESR
Ontwerpen van besluit tot wijziging van de artikels 8, § 1 en 8, § 2 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 januari 2005