Aller au contenu

Navigatie

2006

A-2006-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het protocol van de Conventie van 1979 over grensoverschrijdende luchtvervuiling op lange afstand, inzake aanzuring, eutrofiëring en troposferische ozon, met bijvoegsels, getekend te Göteborg op 30 november 1999. 21 december 2006
A-2006-019-ESR
CONTRACT VOOR ECONOMIE EN TEWERKSTELLING - EERSTE JAARLIJKSE EVALUATIE (2005-2006). Verslag van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgemaakt in het kader van de uitvoering van zijn opdracht om de organisatie van de arbeidsmarkt te observeren en om de tussenkomsten van de beroepsorganisaties, de overheidsactoren en hun partners te evalueren. 16 november 2006
A-2006-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen. 16 november 2006
A-2006-017-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de herwaardering van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor spitstechnologie en de Beroepsreferentiecentra. 19 oktober 2006
A-2006-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 19 oktober 2006
A-2006-014-ESR
0ntwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 22 maart 2004 waarbij de vennootschap Electrabel Customer Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afnemers die in aanmerking zijn gekomen, en houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 20 februari 2006 waarbij de vennootschap Electrabel Customer Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afnemers die in aanmerking komen op 1 januari 2007. 19 oktober 2006
A-2006-013-ESR
Ontwerp van besluit houdende uitvoering van artikel 8 § 2 inzake peterschap van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 september 2006
A-2006-012-ESR
Ontwerp van bijdrage aan het Belgisch Nationaal Strategisch Referentiekader met het oog op de uitwerking van de operationele programma's van de structuurfondsen voor de programmeringsperiode 2007-2013. 21 september 2006
A-2006-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gelijke kansen en de strijd tegen de discriminatie bij aanwerving en bij tewerkstelling. 21 september 2006
A-2006-010-ESR
Voorontwerp van organieke ordonnantie betreffende steun ter bevordering van de economische expansie. 29 juni 2006
A-2006-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 29 juni 2006
A-2006-008-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een uitwisselingssysteem van emissierechten voor gassen met broeikaseffect en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol. 29 juni 2006
A-2006-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen. 15 juni 2006
A-2006-005-ESR
Verslag over Bestaansonzekerheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en Ongelijke Toegang tot de Rechten. 18 mei 2006
A-2006-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 en 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik. 20 april 2006
A-2006-003-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de samenwerking inzake arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. 16 februari 2006
A-2006-002-ESR
Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake elektriciteit en gas. 16 februari 2006
A-2006-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 19 januari 2006