Aller au contenu

Navigatie

2007

A-2007-030-ESR
Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding (« regenplan »). 20 december 2007
A-2007-029-ESR
Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het gewestplan ter bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving (« geluidsplan »). 20 december 2007
A-2007-028-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende overeenkomsten die ACTIRIS mag sluiten met derden houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 20 december 2007
A-2007-027-ESR
Voorontwerp van besluit houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden krachtens artikel 38, §4 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 18 oktober 2007
A-2007-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 18 oktober 2007
A-2007-025-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen. 18 oktober 2007
A-2007-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek der successierechten. 18 oktober 2007
A-2007-023-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek van de met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen. 20 september 2007
A-2007-022-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid en de Inschakelingsondernemingen. 20 september 2007
A-2007-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. 20 september 2007
A-2007-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de ondersteuning van de « Missions Locales pour l'emploi » en de Lokale Werkwinkels. 20 september 2007
A-2007-019-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 3 september 2007
A-2007-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de Titels VII en X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. 3 september 2007
A-2007-017-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering. 3 september 2007
A-2007-016-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de isolatie van asbest. 19 april 2007
A-2007-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie. 3 mei 2007
A-2007-014-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007
A-2007-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 3 mei 2007
A-2007-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. 3 mei 2007
A-2007-011-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van labels van « garantie van oorsprong » en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van warmtekrachtkoppeling. 3 mei 2007
A-2007-010-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007
A-2007-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007
A-2007-008-ESR
Ontwerp van sociaal-economische monitoring op basis van de nationale herkomst om discriminatie op de arbeidsmarkt beter te kunnen bestrijden. 15 maart 2007
A-2007-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende regeling van de erkenning en de financiering van de Bedrijvencentra en Lokale Economieloketten. 15 maart 2007
A-2007-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde geklasseerde industriële installaties. 15 maart 2007
A-2007-005-ESR
Initiatiefadvies inzake de eerste resultaten van de Brusselse bedrijfsvervoersplannen. 15 februari 2007
A-2007-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het openbaar vervoer tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 februari 2007
A-2007-003-ESR
Operationeel programma voorgesteld door het Gewest als doelstelling "Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van het EFRO voor de periode 2007-2013. 15 februari 2007
A-2007-002-ESR
Operationeel programma doelstelling "Gewestelijk concurrentievermogen en werkgelegenheid" van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de programmeringsperiode 2007-2013, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 februari 2007
A-2007-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de bijakte bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, bekrachtigd door de ordonnantie van 23 februari 2006. 18 januari 2007