Aller au contenu

Navigatie

2008

A-2008-049-ESR
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. 18 december 2008
A-2008-048-ESR
Voorbereidende stappen ter voorbereiding van de dringende maatregelen bij pollutiepieken. 18 december 2008
A-2008-047-ESR
Ontwerp voor het vierde gewestelijk plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen en het milieueffectenrapport van dit ontwerp van plan. 18 december 2008
A-2008-046-ESR
Ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan. 18 december 2008
A-2008-045-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende precisering over sommige bepalingen van de ordonnantie van 13 november 2008 betreffende de milieuaansprakelijkheid voor wat betreft het voorkomen en herstellen van milieuschade. 18 december 2008
A-2008-044-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het programma « jeunes, école, emploi, tout un programme », het zogenaamde JEEP-programma, en het ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord in kwestie. 18 december 2008
A-2008-043-ESR
Ontwerp van plan Preventie en bestrijding van het stadslawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het milieueffectenrapport van dit ontwerp van plan. 18 december 2008
A-2008-042-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 december 2008
A-2008-041-ESR
Ontwerp van gewestelijk vervoersplan IRIS 2. 20 november 2008
A-2008-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de vervoerplannen. 20 november 2008
A-2008-039-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor openbare gebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 1.000 m². 20 november 2008
A-2008-038-ESR
Verslag over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten van december 2007. 3 november 2008
A-2008-037-ESR
Tweede reeks ontwerpen van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tenuitvoerlegging van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie. 16 oktober 2008
A-2008-036-ESR
Project plan-milieueffectenrapport : omvorming van de RO, vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) - A1/E19 (Machelen). 16 oktober 2008
A-2008-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen. 18 september 2008
A-2008-034-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure gelijkwaardigheidsaanvraag van innovatieve bouwconcepten of -technologieën door een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen. 18 september 2008
A-2008-033-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier. 18 september 2008
A-2008-032-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. 18 september 2008
A-2008-031-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting van de Richtlijn 2005/36/EG op het gebied van de reisagentschappen & Ontwerp van besluit betreffende het statuut van de reisagentschappen. 18 september 2008
A-2008-030-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. 18 september 2008
A-2008-029-ESR
Ontwerp van gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding 2008-2011 (voorontwerp van regenplan). 7 juli 2008
A-2008-028-ESR
Milieueffectenrapport van het « noodplan voor vervuilingspieken » en ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen. 7 juli 2008
A-2008-027-ESR
Versterking van de interregionale samenwerking en van de mobiliteit van werknemers en werkzoekenden. 7 juli 2008
A-2008-026-ESR
Voorontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen tijdens werken aan de openbare weg. 19 juni 2008
A-2008-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van richtlijn 2006/139/EG van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat de beperking van het in de handel brengen en het gebruik van arseenverbindingen betreft, met het oog op de aanpassing van bijlage I aan de technische vooruitgang. 19 juni 2008
A-2008-024-ESR
Voorontwerp van besluit tot omzetting van richtlijn 2006/122/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot dertigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (perfluoroctaansulfonaten). 19 juni 2008
A-2008-023-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen. 19 juni 2008
A-2008-022-ESR
Voorstellen voor een geïndividualiseerd en efficiënt beleid inzake begeleiding van werkzoekenden. 19 juni 2008
A-2008-021-ESR
Ontwerp van besluit houdende het deel van de ontvangsten afkomstig van de watertarifering bestemd voor doeleinden inzake internationale solidariteit krachtens artikel 38, § 5 van ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 15 mei 2008
A-2008-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade. 15 mei 2008
A-2008-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening. 17 april 2008
A-2008-018-ESR
Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen. 17 april 2008
A-2008-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. 17 april 2008
A-2008-016-ESR
Ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 maart 2008
A-2008-015-ESR
Uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 20 maart 2008
A-2008-014-ESR
Ontwerpbestek betreffende het rapport over de milieueffecten van het gewestelijk plan voor het beheer en de preventie van afval (« afvalplan »). 20 maart 2008
A-2008-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening voor wat erfgoed betreft. 20 maart 2008
A-2008-012-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse wetgeving betreffende leefmilieu inzake participatie van het publiek aan beslissingsprocedures die betrekking hebben op het leefmilieu of die een impact hebben op het leefmilieu. 20 maart 2008
A-2008-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening met het oog het beginsel van de stadsobservatie te bekrachtigen. 20 maart 2008
A-2008-010-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot goedkeuring van het interregionaal samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. 20 maart 2008
A-2008-009-ESR
Eerste reeks ontwerpen van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tenuitvoerlegging van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie. 20 maart 2008
A-2008-008-ESR
« Stappenplan » van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel. 21 februari 2008
A-2008-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met de avenant van 20 september 2007 bij het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie van 30 mei 2005. 21 februari 2008
A-2008-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect. 21 februari 2008
A-2008-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 24 januari 2008
A-2008-004-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 24 januari 2008
A-2008-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 24 januari 2008
A-2008-002-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de overbrenging van afvalstoffen. 24 januari 2008
A-2008-001-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het nieuw algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds. 24 januari 2008