Aller au contenu

Navigatie

2009

A-2009-028-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling. 17 december 2009
A-2009-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. 17 december 2009
A-2009-026-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers. 17 december 2009
A-2009-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende noodmaatregelen op gebied van hulp ter bevordering van de economische groei. 9 december 2009
A-2009-024-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel en van het beperkt saneringsvoorstel. 22 oktober 2009
A-2009-023-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd onderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten. 22 oktober 2009
A-2009-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening en voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten. 9 oktober 2009
A-2009-021-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het Onderzoek, de Ontwikkeling en de Innovatie. 17 september 2009
A-2009-020-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van de administratieve geldboeten toepasselijk ingeval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie. 18 juni 2009
A-2009-019-ESR
Ontwerp van besluit betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstbejag en de vennootschappen met sociaal oogmerk die actief zijn in de hergebruiksector. 14 mei 2009
A-2009-018-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen voorwerpen, mengsels of stoffen gebruiken. 14 mei 2009
A-2009-017-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel. 23 april 2009
A-2009-016-ESR
Ontwerp van besluit inzake de uitvoering van de ordonnantie tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 23 april 2009
A-2009-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen. 23 april 2009
A-2009-014-ESR
Ontwerpbesluit tot vaststelling van de opdrachten, de samenstelling en de werkmethode van het samenwerkingscomité betreffende de « Missions locales pour l'emploi » en de Lokale Werkwinkels. 23 april 2009
A-2009-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten. 23 april 2009
A-2009-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 23 april 2009
A-2009-011-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 23 april 2009
A-2009-010-ESR
Gewestelijke conferentie « synergieën » tussen Tewerkstelling, Opleiding en Onderwijs. 20 maart 2009
A-2009-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het natuurbehoud. 19 maart 2009
A-2009-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën. 19 maart 2009
A-2009-007-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende bepaalde zendmasten die elektromagnetische golven uitzenden en inzake het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt. 2 maart 2009
A-2009-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van, wat batterijen en accu's evenals afgedankte batterijen en accu's betreft, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 inzake de invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen en tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 1993 betreffende de batterijen en accu's die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten. 19 februari 2009
A-2009-005-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieuattest en -vergunning. 19 februari 2009
A-2009-004-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 19 februari 2009
A-2009-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 19 februari 2009
A-2009-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 15 januari 2009
A-2009-001-ESR
Tweede jaarlijkse evaluatie van het Contract voor Economie en Tewerkstelling 2005-2010. 15 januari 2009