Aller au contenu

Navigatie

2010

A-2010-045-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Eerste pijler : Duurzaam bouwen. 16 december 2010
A-2010-044-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. 16 december 2010
A-2010-043-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Marie-Janson » met milieueffectenrapport van de gemeente Sint-Gillis. 29 november 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 december 2010
A-2010-042-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Archimedes » van de gemeente Brussel-Stad. 29 november 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 december 2010
A-2010-041-ESR
« Kerninitiatief Europa 2020 : Een Innovatie-Unie ». 18 november 2010
A-2010-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen. 18 november 2010
A-2010-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 18 november 2010
A-2010-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek van de met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen. 18 november 2010
A-2010-037-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten. 18 november 2010
A-2010-036-ESR
Ontwerpen van milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), afgewerkte oliën die niet voor voeding bestemd zijn, afvalbanden, afgedankte voertuigen (AV) en vervallen geneesmiddelen. 18 november 2010
A-2010-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 8 november 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 november 2010
A-2010-034-ESR
Ontwerp van waterbeheersplan : ontwerp van maatregelenprogramma en voorstel van bestek van het milieueffectenrapport. 28 oktober 2010
A-2010-033-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 28 oktober 2010
A-2010-032-ESR
Opmerkingen bij het Brussels Actieplan Armoedebestrijding 2010. 28 oktober 2010
A-2010-031-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 28 oktober 2010
A-2010-030-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de sociale economie en de erkenning van vennootschappen als inschakelingonderneming en van verenigingen als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen. 4 oktober 2010
A-2010-029-ESR
Ontwerp van besluit betreffende de bedrijfsvervoersplannen. 21 september 2010
A-2010-028-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt. 21 september 2010
A-2010-027-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de bijakte van 30 april 2010 bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie. 21 september 2010
A-2010-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 21 september 2010
A-2010-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden. 21 september 2010
A-2010-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden. 21 september 2010
A-2010-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de certificateurs. 21 september 2010
A-2010-022-ESR
Ontwerpen van besluit houdende uitvoering van artikels 21, 22 en 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. 21 september 2010
A-2010-021-ESR
Voorontwerp van besluit tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor andere afvalproducenten of -houders dan gezinnen en voorontwerp van besluit betreffende de registratie van ophalers van niet-gevaarlijke afvalstoffen. 21 september 2010
A-2010-020-ESR
Uitvoeringsbesluit van het BWRO - Regeringsbesluit tot wijziging van het besluit van de BHR van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect. 21 september 2010
A-2010-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 21 september 2010
A-2010-018-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 september 2010
A-2010-017-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
A-2010-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit en ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
A-2010-015-ESR
Voorontwerpen van besluit tot omzetting van richtlijn 1996/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 alsook van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
A-2010-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
A-2010-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2009 betreffende diensten op de interne markt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 juni 2010
A-2010-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 17 juni 2010
A-2010-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xx xx xxxx, afgesloten tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie. 17 juni 2010
A-2010-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 17 juni 2010
A-2010-009-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de veilige opslag van metallisch kwik en van andere kwikverbindingen en -mengsels. 20 mei 2010
A-2010-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's. 20 mei 2010
A-2010-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen voorwerpen, mengsels of stoffen gebruiken. 20 mei 2010
A-2010-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen. 22 april 2010
A-2010-005-ESR
Ontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 19 maart 2009 houdende wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht. 18 maart 2010
A-2010-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging vd ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling ve kader voor het waterbeleid en tot wijziging vd ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 18 maart 2010
A-2010-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van successierechten. 25 februari 2010
A-2010-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest. 25 februari 2010
A-2010-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 21 januari 2010