Aller au contenu

Navigatie

2011

A-2011-042-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de financiering van het aanbod aan beroepsopleiding ten behoeve van de werkzoekenden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het akkoord. 28 november 2011
A-2011-041-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de wijzigende ordonnantie van 14 mei 2009 inzake erfgoed. 17 november 2011
A-2011-040-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de afwijkingen van toepassing op de snoeiwerken en de kap die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van openbare werken van algemeen belang op of langs een wegenis. 17 november 2011
A-2011-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Doha op 6 november 2007. 20 oktober 2011
A-2011-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 20 oktober 2011
A-2011-037-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het statuut van de reisagentschappen. 20 oktober 2011
A-2011-036-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabilisatiemechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben. 20 oktober 2011
A-2011-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie « afvalstoffen » tot omzetting van de richtlijn 2008/98/EG en tot intrekking van de ordonnantie van 7 maart 1991. 20 oktober 2011
A-2011-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 20 oktober 2011
A-2011-033-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de financiering van het aanbod aan beroepsopleiding ten behoeve van de werkzoekenden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het akkoord. 3 oktober 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 oktober 2011
A-2011-032-ESR
Initiatiefadvies betreffende het noodzakelijk behoud van het sociaal overleg en van de coördinatie tussen de gefedereerde entiteiten. 15 september 2011
A-2011-031-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008. 15 september 2011
A-2011-030-ESR
Gedeeltelijke wijziging van het BBP IV, « Le Home » genaamd, goedgekeurd bij K.B. van 19 december 1958 en 1 september 1961. 15 september 2011
A-2011-029-ESR
Ontwerp van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie omtrent het gekruist beleid « tewerkstelling - opleiding ». 15 september 2011
A-2011-028-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l'emploi » en de « lokale werkwinkels ». 15 september 2011
A-2011-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 15 september 2011
A-2011-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 15 september 2011
A-2011-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en de monitoring van de watertoestand. 15 september 2011
A-2011-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en de EPB-eisen die erop van toepassing zijn bij hun installatie en tijdens hun uitbating. 15 september 2011
A-2011-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit van de individuele woning. 15 september 2011
A-2011-022-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 20septiesdecies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit. 15 september 2011
A-2011-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
A-2011-020-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
A-2011-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven, de erkenning van de examencentra en de voorwaarden van toepassing op de koelinstallaties die minder dan drie kilogram ozonafbrekende en/of gefluoreerde broeikasgassen bevatten. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
A-2011-018-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Boondael - Louis Ernotte » van de gemeente Elsene. 16 juni 2011
A-2011-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 16 juni 2011
A-2011-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de overeenkomst van 1 juni 1987 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, gedaan te Parijs op 24 juni 1987. 16 juni 2011
A-2011-015-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. 19 mei 2011
A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
A-2011-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende publiek-private samenwerking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2 mei 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 mei 2011
A-2011-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 28 april 2011
A-2011-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van successierechten. 28 april 2011
A-2011-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van het Technisch Comité van de reisagentschappen houdende uitvoering van de ordonnantie van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen. 28 april 2011
A-2011-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden. 28 april 2011
A-2011-008-ESR
Criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen « groene banen » en « groene economie » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 maart 2011
A-2011-007-ESR
Initiatiefadvies inzake het Gewestelijk parkeerbeleid - Luik II. 17 maart 2011
A-2011-006-ESR
Verslag over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten, 2009. 17 februari 2011
A-2011-005-ESR
Ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 februari 2011
A-2011-004-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit voor grote energieverbruikende instellingen. 17 februari 2011
A-2011-003-ESR
Initiatiefadvies inzake het Gewestelijk parkeerbeleid - Luik I. 20 januari 2011
A-2011-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 20 januari 2011
A-2011-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 20 januari 2011