Aller au contenu

Navigatie

2012

A-2012-065-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen. 20 december 2012
A-2012-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en het gelijktijdig afgesloten Protocol, evenals met de daarbij gevoegde brief van 9 maart 2011. 20 december 2012
A-2012-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988 en het Protocol, gedaan te Brussel op 23 januari 2010; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988; 3° de briefwisseling van 30 mei en 7 juli 2011. 20 december 2012
A-2012-062-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de samenstelling van het dossier van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning. 3 december 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2012
A-2012-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot omzetting van richtlijn 2009/128/EG. 22 november 2012
A-2012-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009; 2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011. 22 november 2012
A-2012-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006. 22 november 2012
A-2012-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012. 22 november 2012
A-2012-057-ESR
Ontwerp van BBP « Hefboomgebied 13 - DELTA (Partim) » van de gemeente Oudergem. 5 november 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 22 november 2012
A-2012-056-ESR
Bijwerking van het Gewestelijk Innovatieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 oktober 2012
A-2012-055-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met internationale verdragen - dubbelbelastingverdragen : 1. TIEA België-Andorra, 2. Prot. België-Australië, 3. Prot. België-Denemarken, 4. Prot. België-Finland, 5. Prot. België-Frankrijk, 6. Prot. België-Luxemburg, 7. Prot. België-Nederland, 8. Prot. België-Noorwegen, 9. België-San-Marino, 10. Prot. België-Singapore en 11. Prot. België- Verenigd Koninkrijk. 18 oktober 2012
A-2012-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het protocol van 21 oktober 2012 en tot wijziging van de artikelen 7bis en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens en Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van een interregionaal samenwerkingsakkoord. 18 oktober 2012
A-2012-053-ESR
Intergewestelijke hervorming van de verkeersbelastingen. 18 oktober 2012
A-2012-052-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ontwikkeling van het aanbod van beroepsopleidingen voor werkzoekenden in de sectoren die veelbelovend zijn voor het scheppen van banen en voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 oktober 2012
A-2012-051-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Tweede as : Water. 18 oktober 2012
A-2012-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 18 oktober 2012
A-2012-049-ESR
Wijziging van het BBP « 8 A TER » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 20 september 2012
A-2012-048-ESR
Initiatiefadvies betreffende de acties en aanbevelingen in de strijd tegen de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen op de Brusselse arbeidsmarkt. 20 september 2012
A-2012-047-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de etablissementen van gastenkamers. 20 september 2012
A-2012-046-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 20 september 2012
A-2012-045-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende. 20 september 2012
A-2012-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen en uitvoeringsbesluit. 3 september 2012
A-2012-043-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 september 2012
A-2012-042-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Washington op 30 april 2007, en het Protocol tot wijziging van de luchtvervoerovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Brussel op 24 juni 2010. 3 september 2012
A-2012-041-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte en met de Slotakte, ondertekend in Brussel op 9 december 2011. 3 september 2012
A-2012-040-ESR
Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 14 september 2012
A-2012-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de oprichting van een naamloze vennootschap actief in de sector van het personeelsbeleid en personeelsbeheer. 3 september 2012
A-2012-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten. 12 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
A-2012-037-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. 12 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
A-2012-036-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 2 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
A-2012-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen. 2 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
A-2012-034-ESR
Ontwerp van strategisch voetgangersplan. 16 juli 2012
A-2012-033-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan, dat op 3 mei 2011 werd vastgesteld. 2 juli 2012
A-2012-032-ESR
Ontwerp van Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 21 juni 2012
A-2012-031-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Pacheco » van de gemeente Brussel-Stad. 21 juni 2012
A-2012-030-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Saint-Quentin » van de gemeente Brussel-Stad. 21 juni 2012
A-2012-029-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Klaverwijk » van de gemeente Anderlecht. 21 juni 2012
A-2012-028-ESR
Bakens voor een optimale en op elkaar afgestemde werking van de Service Francophone des Métiers et Qualifications (SFMQ) en het Consortium de Validation des Compétences (CvdC) ten behoeve van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. 21 juni 2012
A-2012-027-CES
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen. 4 juni 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 juni 2012
A-2012-026-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 genomen ter uitvoering van de artikelen 36 bis, 1ste lid, 36 quater, § 5 en 36 quinquies van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 24 mei 2012
A-2012-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning. 24 mei 2012
A-2012-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de ambtenaren van Leefmilieu Brussel die gemachtigd zijn om de milieuattesten en de milieuvergunningen af te leveren. 24 mei 2012
A-2012-023-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door Leefmilieu Brussel. 7 mei 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 mei 2012
A-2012-022-ESR
Ontwerp tot wijziging van het Bijzonder Bestemmingsplan Zone 2 sector « Bezemhoek » van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. 7 mei 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 mei 2012
A-2012-021-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de zonale Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunning voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving. 7 mei 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 mei 2012
A-2012-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en Slotakte, ondertekend te Ouagadougou op 22 juni 2010. 19 april 2012
A-2012-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, ondertekend te Jakarta op 9 november 2009. 19 april 2012
A-2012-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010. 19 april 2012
A-2012-017-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 april 2012
A-2012-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, ondertekend te Kleinmond op 11 september 2009. 19 april 2012
A-2012-015-ESR
Initiatiefadvies inzake de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 19 april 2012
A-2012-014-ESR
Verslag over Bestaansonzekerheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en Ongelijke Toegang  tot de Rechten 2011. 19 april 2012
A-2012-013-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 april 2012
A-2012-012-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het besluit wijzigt van 26 juni 2008 betreffende de steun voor de algemene investeringen. 2 april 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 april 2012
A-2012-011-ESR
Verslagen van de werkgroepen betreffende de thematiek van de levensbekkens (« bassins de vie ») en de synergiepolen (« pôles de synergie »). 15 maart 2012
A-2012-010-ESR
Opmaak van het Brussels Actieplan Armoedebestrijding 2012. 15 maart 2012
A-2012-009-CES
Strategisch Actieplan Partnership van ACTIRIS 2012-2013. 27 februari 2012
A-2012-008-CES
Voorontwerp van Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer (BWLKE). 27 februari 2012
A-2012-007-CES
Voorontwerp van Gemeentelijk ontwikkelingsplan van de gemeente Schaarbeek. 27 februari 2012
A-2012-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 februari 2012
A-2012-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek en de versterking van het personeelsbestand van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). 16 februari 2012
A-2012-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen. 19 januari 2012
A-2012-003-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 januari 2012
A-2012-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen. 19 januari 2012
A-2012-001-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. 19 januari 2012