Aller au contenu

Navigatie

2013

A-2013-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden. 19 december 2013
A-2013-075-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van… tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. 19 december 2013
A-2013-074-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en gasmarkten. 19 december 2013
A-2013-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 19 december 2013
A-2013-072-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2011 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 december 2013
A-2013-071-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 29 november 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie en houdende goedkeuring van gewestelijke op begrotingsgebied geldende bepalingen, die aangepast zijn aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord. 9 december 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 december 2013
A-2013-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988; 2° het Protocol tot wijziging van het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010. 19 december 2013
A-2013-069-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met internationale verdragen - Dubbelbelastingverdragen*: 1° België-Bahrein, 2° België-Eiland Man, 3° België-Seychellen, 4° België-Ijsland, 5° België-Oostenrijk, 6° België-Tsjechië, 7° België-Korea. 19 december 2013
A-2013-068-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 november 2013
A-2013-067-ESR
Voorontwerpen van ordonnanties houdende instemming met : 1. het lnternationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging en het Protocol inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen; 2. het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ; 3. het lnternationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen ; 4. het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie ; 5. het lnternationaal Verdrag voor hel veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen. 21 november 2013
A-2013-066-ESR
Eerste balans van de Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu (AWL). 21 november 2013
A-2013-065-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen. 21 november 2013
A-2013-064-ESR
Initiatiefadvies betreffende de voorstellen met het oog op een geïntegreerd beheer van de materies die in het kader van de zesde Staatshervorming naar Brussel zijn overgeheveld en met het oog op een paritair beheer van de ION. 21 november 2013
A-2013-063-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - As 4 « Duurzame voeding ». 17 oktober 2023
A-2013-062-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten. 17 oktober 2013
A-2013-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude. 17 oktober 2013
A-2013-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten. 17 oktober 2013
A-2013-059-ESR
Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en de oprichting van de interregionale entiteit Viapass en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming ermee. 17 oktober 2013
A-2013-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het toeristische logies. 17 oktober 2013
A-2013-057-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud van klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen, evenals de opleiding van de personen die werken aan deze systemen. 17 oktober 2013
A-2013-056-ESR
Initiatiefadvies betreffende de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). 17 oktober 2013
A-2013-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten. 17 oktober 2013
A-2013-054-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot vaststelling van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 oktober 2013
A-2013-053-ESR
Ontwerp tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. XII/9 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 1990. 17 oktober 2013
A-2013-052-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de uitvoering van het hoofdstuk « parking buiten de openbare weg » van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 19 september 2013
A-2013-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de hervorming van de vervolging van stedenbouwkundige en patrimoniale inbreuken. 19 september 2013
A-2013-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator die tot taak krijgt een infrastructuur uit te rollen en te exploiteren, die borg staat voor een vlottere elektronische gegevensuitwisseling. 19 september 2013
A-2013-049-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren. 19 september 2013
A-2013-048-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en de restitutie van quota, en ter wijziging van het besluit van 22 april 2010 inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 19 september 2013
A-2013-047-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van de toegang tot milieuinformatie en tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het ontvangen van een kopie van een document met milieu-informatie in de zin van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 september 2013
A-2013-046-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 september 2013
A-2013-045-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 juli 2013 tot 30 juni 2018. 19 september 2013
A-2013-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XX/XX/2013 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en stookolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 19 september 2013
A-2013-043-ESR
Voorontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen van autovoertuigen. 19 september 2013
A-2013-042-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging. 19 september 2013
A-2013-041-ESR
Voorontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan. 2 september 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 september 2013
A-2013-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2012. 19 september 2013
A-2013-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 oktober 2010. 19 september 2013
A-2013-038-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Derde as : Grond- en afvalstoffen. 1 juli 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 september
A-2013-037-ESR
Voorontwerp van ordonnantie dat goedkeuring hecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. 1 juli 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 september 2013
A-2013-036-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008. 20 juni 2013
A-2013-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan artikel 8, lid 6 van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, aangenomen te New York op 15 januari 1992 ; de wijziging aan artikel 20, lid 1 van het Internationaal Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, aangenomen te New York op 22 december 1995 ; en de wijzigingen aan artikel 17, lid 7 en artikel 18, lid 5 van het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, aangenomen te New York op 8 september 1992. 20 juni 2013
A-2013-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008. 20 juni 2013
A-2013-033-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012. 20 juni 2013
A-2013-032-ESR
Bijzonder Bestemmingsplan« Gasmeter » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 20 juni 2013
A-2013-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende verschillende maatregelen betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 16 mei 2013
A-2013-030-ESR
Samenwerkingsakkoord tussen de Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonië en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tenuitvoerlegging van de « bassins de vie » Kwalificerend Onderwijs - Opleiding - Tewerkstelling. 16 mei 2013
A-2013-029-ESR
Wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Scheutbos » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 16 mei 2013
A-2013-028-ESR
Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het BBP nr. 50-01/50-01 bis « Van Praetwijk » van de Stad Brussel. 16 mei 2013
A-2013-027-ESR
Opstelling van het bijzonder bestemmingsplan nr. 66 « Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen » van de gemeente Ukkel. 16 mei 2013
A-2013-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de rapportage over de toepassing van de wetgevingshandelingen en de naleving van het primair recht van de Europese Unie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 mei 2013
A-2013-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, ondertekend in Brussel op 2 maart 2012. 6 mei 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 mei 2013
A-2013-024-ESR
Initiatiefadvies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het onthaaltraject. 6 mei 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 mei 2013
A-2013-023-ESR
Voorontwerp van Wetboek voor de inspectie, de preventie, de vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieuaansprakelijkheid. 17 april 2013
A-2013-022-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden. 17 april 2013
A-2013-021-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het verdrag betreffende de Maritieme Arbeid, goedgekeurd te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierennegentigste (maritieme) zitting. 17 april 2013
A-2013-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel, op 12 december 2006. 17 april 2013
A-2013-019-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het nieuwe algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds. 17 april 2013
A-2013-018-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. 17 april 2013
A-2013-017-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit. 17 april 2013
A-2013-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een « Stedelijke Vrijhandelszone » (SVZ). 17 april 2013
A-2013-015-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies. 17 april 2013
A-2013-014-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de zonale gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving. 15 april 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 april 2013
A-2013-013-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met internationale verdragen - Akkoorden uitwisseling informatie (TIEA)*: 1° België-Bahama’s, 2° België-Dominica, 3° België-Gibraltar, 4° België-Saint Kitts en Nevis, 5° België-Saint Lucia, 6° België-Saint Vincent en Grenadines, 7° België-Anguilla, 8° België-Antigua en Barbuda, 9° België-Grenada en 10° België-Montserrat. 21 maart 2013
A-2013-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012 ; Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 ; Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012. 21 maart 2013
A-2013-011-ESR
Initiatiefadvies inzake de modaliteiten voor de integratie van een Observatorium van de referentieprijzen binnen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 maart 2013
A-2013-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de meldingsplicht van vacante betrekkingen aan Actiris. 21 maart 2013
A-2013-009-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord ven 23 oktober 2012 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie. 21 maart 2013
A-2013-008-ESR
Gewestelijk parkeerbeleidsplan. 21 maart 2013
A-2013-007-ESR
Strategisch plan voor het goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 28 februari 2013
A-2013-006-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen. 28 februari 2013
A-2013-005-ESR
Ontwerp van gewestelijk Programma voor pesticidenreductie. 17 januari 2013
A-2013-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG. 17 januari 2013
A-2013-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012. 17 januari 2013
A-2013-002-ESR
Ontwerpen van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van 2 april 2009 betreffende de steun tot bevordering van de economische expansie. 17 januari 2013
A-2013-001-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de instapstages . 17 januari 2013