Aller au contenu

Navigatie

2014

A-2014-066-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met de controle en het toezicht op de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van economie en tot opheffing van het verbod op de ambulante handel in bepaalde producten. 18 december 2014
A-2014-065-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Belliard-Etterbeek » nr. 60-41. 1 december 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 december 2014
A-2014-064-ESR
Instemming met internationale verdragen - Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. 1 december 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 december 2014
A-2014-063-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité. 20 november 2014
A-2014-062-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende het Brussels Planningsbureau en ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed en tot oprichting van de maatschappij voor stedelijke inrichting. 20 november 2014
A-2014-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting. 6 november 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de onroerende voorheffing. 16 oktober 2014
A-2014-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie. 16 oktober 2014
A-2014-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de overeenkomst van 15 juli 2014 met betrekking tot de doorbetalingsverbintenis, afgesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Single Service Provider en de financier. 16 oktober 2014
A-2014-057-ESR
Initiatiefadvies betreffende het beheer van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 oktober 2014
A-2014-056-ESR
Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het ontwerp van maatregelenprogramma dat het Waterbeheersplan 2016-2021 begeleidt. 16 oktober 2014
A-2014-055-ESR
Bijzonder bestemmingsplan Zone 2 sector « Bezemhoek » van de gemeente Watermaal-Bosvoorde - wijziging. 19 september 2014
A-2014-054-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Sint-Kwinten » van de Stad Brussel - wijziging. 19 september 2014
A-2014-053-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Veronese » van de Stad Brussel. 19 september 2014
A-2014-052-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Gasmeter » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek - wijziging. 19 september 2014
A-2014-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya (Japan), op 29 oktober 2010. 11 augustus 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-050-ESR
Oprichting van het Brussels Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging. 19 juni 2014
A-2014-049-ESR
Tweejaarlijks Verslag 2012-2013 over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten. 19 juni 2014
A-2014-048-ESR
Initiatiefadvies betreffende de Governance in het kader van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. 28 mei 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 juni 2014
A-2014-047-ESR
Concretisering van de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050
A-2014-046-ESR
Initiatiefadvies betreffende het globaal ontwikkelingsproject « Slachthuizen ». 15 mei 2014
A-2014-045-ESR
Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014
A-2014-044-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. 15 mei 2014
A-2014-043-ESR
Initiatiefadvies betreffende de regionalisatie van de begeleidingsprogramma’s ter herinschakeling van de begunstigden van het leefloon en van de overeenkomstige sociale steun (art. 60 & 61). 24 april 2014
A-2014-042-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten. 14 april 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 april 2014
A-2014-041-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor algemene investeringen. 2 april 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 april 2014
A-2014-040-ESR
Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 4 december 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013. 3 april 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-038-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. 3 april 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-037-ESR
Initiatiefadvies betreffende de werking van het systeem van de dienstencheques na regionalisering. 20 maart 2014
A-2014-036-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met het aanhangsel van XX/XX/XXXX aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie (Vijfde aanhangsel). 18 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-035-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 8 maart 2012 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l’emploi » en van de lokale werkwinkels. 20 maart 2014
A-2014-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-033-ESR
Regionalisering van de socio-economische vergunning en ontwikkeling van een gemengd handelskarakter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : leidende principes van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), vastgelegd tijdens haar zitting van 20 februari 2014 ; ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies ; ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-032-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-031-ESR
BBP nr. 64 « Groeselenberg » van de gemeente Ukkel. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-030-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt. 3 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-029-ESR
Ontwerp van kader-samenwerkingsakkoord betreffende het intra-Franstalig overleg op het vlak van gezondheidszorg en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen hieromtrent. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-028-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met Internationale Arbeidsovereenkomsten(*): IAO nr. 128 (uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen); IAO nr. 156 (gelijke kansen en behandeling mannelijke en vrouwelijke werknemers); IAO nr. 159 (beroepsrevalidatie en werkgelegenheid personen met een handicap); IAO nr. 170 (veiligheid bij gebruik chemische producten); IAO nr. 184 (veiligheid en gezondheid in de landbouw); IAO nr. 189 (waardig werk huispersoneel). 20 maart 2014
A-2014-027-ESR
Standpunten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake governance met betrekking tot het nationale klimaatbeleid in het kader van de « transitie van België naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050 ». 20 februari 2014
A-2014-026-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect - zendantennes voor telecommunicatie en technische installaties. 20 februari 2014
A-2014-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012. 20 februari 2014
A-2014-024-ESR
Voorontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen. 20 februari 2014
A-2014-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 20 februari 2014
A-2014-022-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitrusting ter beschikking gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor spitstechnologie, de Competentiecentra en de Beroepsreferentiecentra. 20 februari 2014
A-2014-021-ESR
Criteria voor de rangschikking van projecten - Plan Cigogne III - luik 2. 20 februari 2014
A-2014-020-ESR
Gemeentelijk ontwikkelingsplan en milieueffectenrapport van de gemeente Anderlecht. 20 februari 2014
A-2014-019-ESR
Ontwerp van Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO). 20 februari 2014
A-2014-018-ESR
Initiatiefadvies betreffende de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-017-ESR
Ontwerp van Operationeel Programma EFRO binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de programmering 2014-2020. 20 februari 2014
A-2014-016-ESR
4 ontwerpen van uitvoeringsbesluiten betreffende de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit. 20 februari 2014
A-2014-015-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect - buitenisolatie van gevels. 20 februari 2014
A-2014-014-ESR
Economische expansie : Ontwerp van besluit van de BHR betreffende de steun bij aanwerving ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen actief op het vlak van de begeleiding van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen ; Ontwerp van besluit van de BHR betreffende de steun voor omkadering en kennisoverdracht. 20 februari 2014
A-2014-013-ESR
Instemming met internationale verdragen - Wegvervoerovereenkomsten : (1) België-Moldavië (1996), (2) België-Marokko (1997), (3) België-Oekraïne (1997), (4) België-Macedonië (1998), (5) België-Georgië (2002), (6) België-Albanië (2006), (7) België-Kazachstan (2006), (8) België-Rusland (2007), (9) België-Kosovo (2010), (10) België-Montenegro (2010) en (11) België-Servië (2010). 20 februari 2014
A-2014-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het beleid inzake beroepskrediet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de werking van het Participatiefonds. 10 februari 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 februari 2014
A-2014-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012. 16 januari 2014
A-2014-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een comité van watergebruikers. 16 januari 2014
A-2014-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006. 16 januari 2014
A-2014-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de invoering van een certificeringssysteem voor HE-installateurs voor kleine installaties. 16 januari 2014
A-2014-007-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie. 16 januari 2014
A-2014-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 16 januari 2014
A-2014-005-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 januari 2014
A-2014-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009. 16 januari 2014
A-2014-003-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met internationale verdragen - zetelakkoorden: 1. België - Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (EGWAS), 2. België - Organisatie van de Islamitische Conferentie, 3. België - Verenigde Staten van Amerika, 4. België - Wereldorganisatie voor Dierenzorg, 5. België - Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. 16 januari 2014
A-2014-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013. 16 januari 2014
A-2014-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Oelan Bator op 30 april 2013. 16 januari 2014