Aller au contenu

Navigatie

2015

A-2015-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenningscommissie dienstencheques. 17 december 2015
A-2015-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 17 december 2015
A-2015-072-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 17 december 2015
A-2015-071-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers. 17 december 2015
A-2015-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de onroerende voorheffing. 8 december 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 december 2015
A-2015-069-ESR
Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties - Voorstellen van de sociale partners. 25 november 2015
A-2015-068-ESR
Bijlage 7 van het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. 19 november 2015
A-2015-067-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijke niet-voorkomende soorten in de aquacultuur. 19 november
A-2015-066-ESR
Aanbevelingen voor een doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werkdocument). 26 oktober 2015
A-2015-065-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG. 15 oktober 2015
A-2015-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties. 15 oktober 2015
A-2015-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de toepasselijke wetgeving inzake het dierenwelzijn. 15 oktober 2015
A-2015-062-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groene-stroomcertificaten voor het jaar 2013 en de volgende jaren. 5 oktober 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 oktober 2015
A-2015-061-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het « Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF - Europe) » en zijn bekrachtigingsdecreet. 5 oktober 2015
A-2015-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie en werking van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid en welzijn. 17 september 2015
A-2015-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van Bestuur en de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 17 september 2015
A-2015-058-ESR
Ontwerp van besluit dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene stroom en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling intrekt. 17 september 2015
A-2015-057-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het gewestelijk Agentschap voor de netheid en houdende opheffing van het agglomeratiereglement van 19 december 2008 met betrekking tot de verwijdering via afvalophaling. 17 september 2015
A-2015-056-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. 17 september 2015
A-2015-055-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 september 2015
A-2015-054-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 bettreffende de dienstencheques. 17 september 2015
A-2015-053-ESR
Ontwerpbesluit tot vaststelling van een opvolging- en rapporteringstool met het oog op evaluatie van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-052-ESR
Ontwerp van Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-051-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 17 september 2015
A-2015-050-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, gedaan te Brussel op 15 december 2010. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-049-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië ondertekend in Brussel op 26 juni 2012. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-048-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-047-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011 ; Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de Overeenkomst ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-046-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-045-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-043-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen - Eerste lezing. 17 september 2015
A-2015-042-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-041-ESR
Ontwerp van gewestelijk lucht-klimaat-energieplan. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 7 september 2015
A-2015-040-ESR
Voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015
A-2015-038-ESR
Ontwerp tot wijziging van het BBP « Boondaal - Louis Ernotte » van de gemeente Elsene. 16 juni 2015
A-2015-037-ESR
Ontwerp tot wijziging van het BBP nr. XII/9 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 1990. 16 juni 2015
A-2015-036-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 16 juni 2015
A-2015-035-ESR
Initiatiefadvies betreffende de regionalisatie van de huurovereenkomst voor bewoning en de huurtoelage. 16 juni 2015
A-2015-034-ESR
Initiatiefadvies betreffende de overgang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de kringloopeconomie. 16 juni 2015
A-2015-033-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 16 juni 2015
A-2015-032-ESR
Voorontwerp van besluit 2015/641 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het « contrat d’alternance  et le plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l’accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014 ». 1 juni 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 juni 2015
A-2015-031-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting. 21 mei 2015
A-2015-030-ESR
Goedkeuring van een internationaal verdrag : Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Oekraïne. 21 mei 2015
A-2015-029-ESR
Goedkeuring van een internationaal verdrag : Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië. 21 mei 2015
A-2015-028-ESR
Goedkeuring van een internationaal verdrag : Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Georgië. 21 mei 2015
A-2015-027-ESR
Oriëntatiebeginselen voor de rationalisering van de economische instrumenten. 4 mei 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 mei 2015
A-2015-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar Lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 20 april 2015
A-2015-025-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag - Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN), opgemaakt in Genève op 19 januari 1996. 20 april 2015
A-2015-024-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag - Internationale Conventie van Nairobi 2007 over de verwijdering van scheepswrakken, evenals het bijhorend aanhangsel, gedaan te Nairobi op 18 mei 2007. 20 april 2015
A-2015-023-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 20 april 2015
A-2015-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van XX/XX/2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XX/XX/2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 20 april 2015
A-2015-021-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) ». 20 april 2015
A-2015-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 betreffende de invoering van een kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en de oprichting van de interregionale entiteit Viapass. 8 april 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2015
A-2015-019-ESR
Ondertekening van en instemming met een internationaal verdrag : tweede Protocol tot wijziging en aanvulling van het Aanvullend Akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen Akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949. 19 maart 2015
A-2015-018-ESR
Organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4 - Voorstel van een functieprofiel voor de bedrijfsmentoren. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 2 maart 2015
A-2015-017-ESR
Initiatiefadvies inzake de voorziening betreffende de gesubsidieerde contractuele ambtenaren (Gesco’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 maart 2015
A-2015-016-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers. 19 maart 2015
A-2015-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen, ter vervanging van het eurovignet. 19 maart 2015
A-2015-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. 19 maart 2015
A-2015-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 19 maart 2015
A-2015-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie en van het besluit van de Regering van 9 december 2010 houdende uitvoering van artikel 21 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. 9 maart 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 maart 2015
A-2015-011-ESR
Gedeeltelijke wijziging van het BBP nr. 49-03/04 « Mutsaardwijk » - Stad Brussel. 2 maart 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 maart 2015
A-2015-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 houdende uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 9 januari 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 januari 2015
A-2015-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. 6 januari 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 januari 2015
A-2015-008-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 36quater van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende reglementering van de werkloosheid (versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot de instapstage in de onderneming). 15 januari 2015
A-2015-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 15 januari 2015
A-2015-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de advies- en bemiddelingsorganen inzake werkgelegenheid. 15 januari 2015
A-2015-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald door de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid. 15 januari 2015
A-2015-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de 6de Staatshervorming met betrekking tot de bevoegdheden op het vlak van toegang tot het beroep. 15 januari 2015
A-2015-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot harmonisering en vereenvoudiging van de regels inzake beroepsprocedures in geval van weigering of intrekking van een beroepskaart voor buitenlandse werknemers en in geval van sancties. 15 januari 2015
A-2015-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opheffing van bepaalde verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. 15 januari 2015
A-2015-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle inzake werkgelegenheid. 15 januari 2015