Aller au contenu

Navigatie

2016

A-2016-102-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 december 2016
A-2016-101-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 22 december 2016
A-2016-100-ESR
Nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. 22 december 2017
A-2016-099-ESR
Kadertekst Nationale strategie Duurzame ontwikkeling. 22 december 2016
A-2016-098-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
A-2016-097-ESR
Voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen. 22 december 2016
A-2016-096-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 22 december 2016
A-2016-095-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten inzake de reisagentschappen en de toeristische logies. 22 december 2016
A-2016-094-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen. 22 december 2016
A-2016-093-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
A-2016-092-ESR
Bijdrage betreffende de nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Aangenomen door de Uitgebreide Raad van Bestuur op 24 november 2016
A-2016-091-ESR
Goedkeuring van internationale verdragen - Verdragen en protocollen tot het vermijden van dubbele belasting : (1) Protocol Malta, (2) Protocol Griekenland, (3) TIEA Rwanda, (4) Akkoord Macedonië, (5) Protocol Vietnam, (6) TIEA Bermuda, (7) Protocol Turkije, (8) Akkoord Uruguay, (9) Protocol Mexico, (10) TIEA Jersey, (11) Protocol Verenigd Koninkrijk, (12) Avenant Zwitserland, (13) Protocol Ierland, (14) Protocol Polen, (15) Protocol Spanje, (16) Akkoord Noorwegen, (17) TIEA Aruba, (18) TIEA Guernsey, (19) TIEA Caymaneilanden, (20) Protocol Oezbekistan, (21) Akkoord en Protocol Qatar. 24 november 2016
A-2016-090-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, op 21 mei 2003 aangenomen in Kiev (Oekraïne). 24 november 2016
A-2016-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Sofia (Bulgarije) op 27 februari 2001 en in Cavtat (Kroatië) op 4 juni 2004. 24 november 2016
A-2016-088-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de Stadsvernieuwingscontracten tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stadsherwaardering. 24 november 2016
A-2016-087-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs. 24 november 2016
A-2016-086-ESR
Voorontwerp van ministerieel  besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 24 november 2016
A-2016-085-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden. 24 november 2016
A-2016-084-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 24 november 2016
A-2016-083-ESR
Initiatiefadvies betreffende het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie (GPCE). 24 november 2016
A-2016-082-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor ondernemen en handel. 24 november 2016
A-2016-081-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest. 24 november 2016
A-2016-080-ESR
Ontwerp van BBP Universitaire campus van de gemeente Elsene. 24 november 2016
A-2016-079-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies. 7 november 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 november 2016
A-2016-078-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende het Stadsbeleid dat uitvoering geeft aan de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. 20 oktober 2016
A-2016-077-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013. 20 oktober 2016
A-2016-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof. 20 oktober 2016
A-2016-075-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 houdende afbakening van een beschermingszone rondom grondwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en onder de Lotharingendreef in het Zoniënwoud. 20 oktober 2016
A-2016-074-ESR
Voorontwerp van Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015. 3 oktober 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 oktober 2016
A-2016-073-ESR
Bijdrage inzake het Ontwerp Plan Opleiding 2020. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 16 september 2016
A-2016-072-ESR
Initiatiefadvies betreffende de voorstellen van actiepistes om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, onder meer op basis van de aanbevelingen van de studie van het Territoriaal Pact « Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in perspectief ». 15 september 2016
A-2016-071-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. 15 september 2016
A-2016-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van Brussel Stedenbouw en Erfgoed en voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. 15 september 2016
A-2016-069-ESR
Ontwerp van BBP nr. 09-01 Thurn en Taxis van de Stad Brussel. 15 september 2016
A-2016-068-ESR
Ontwerp van BBP Biestebroek van de gemeente Anderlecht. 15 september 2016
A-2016-067-ESR
Ontwerp van ordonnantie met het oog op de regionalisering van de huurovereenkomst voor de woning. 15 september 2016
A-2016-066-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning. 15 september 2016
A-2016-065-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 15 september 2016
A-2016-064-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestaties van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 15 september 2016
A-2016-063-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die fipronil of neonicotinoïden bevatten verbiedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 september 2016
A-2016-062-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 15 september 2016
A-2016-061-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. 15 september 2016
A-2016-060-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse wijzigingen tot omzetting van de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt. 15 september 2016
A-2016-059-ESR
Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het kadersamenwerkingsakkoord betreffende het alternerend leren, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
A-2016-058-ESR
Voorontwerp van besluit van het van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 15 juli 2015 betreffende de overeenkomst inzake alternerende opleiding. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
A-2016-057-ESR
Tweede bijdrage betreffende de hervorming van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 juli 2016
A-2016-056-ESR
Bijdrage betreffende het Opleidingsplan 2020 en de strategische nota’s betreffende de validatie van bekwaamheden, het alternerend leren, de polen opleiding-werkgelegenheid en de stages. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 juli 2016
A-2016-055-ESR
Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend. 7 juli 2016
A-2016-054-ESR
Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015. 7 juli 2016
A-2016-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 7 juli 2016
A-2016-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015 & Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van de diplomatieke zending of een consulaire post, ondertekend te Jeruzalem op 11 november 2013 & Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010. 7 juli 2016
A-2016-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap, gedaan te Parijs op 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel. 7 juli 2016
A-2016-050-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het GBP betreffende de Heizelvlakte. 7 juli 2016
A-2016-049-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen. 7 juli 2016
A-2016-048-ESR
Small Business Act. 27 juni 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 7 juli 2016
A-2016-047-ESR
Initiatiefadvies betreffende de overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2016
A-2016-046-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gevolgen van het TTIP en van het CETA voor de sector van de gezondheidszorg. 16 juni 2016
A-2016-045-ESR
Initiatiefadvies betreffende economische migratie en tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2016
A-2016-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014. 16 juni 2016
A-2016-043-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te ’s-Gravenhage op 20 februari 2014. 16 juni 2016
A-2016-042-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015. 16 juni 2016
A-2016-041-ESR
Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 & Voorontwerp van ordonnantie dat de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun zonder economische doeleinden ten voordele van de non-profit organisaties, de onderzoeksinstellingen en de ondernemingen & Voorontwerp van ordonnantie dat de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun bestemd voor economische doeleinden ten voordele van de ondernemingen en van de onderzoeksinstellingen die gelijkgesteld zijn aan ondernemingen. 16 juni 2016
A-2016-040-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, inzake EPB-certificatie. 16 juni 2016
A-2016-039-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten verbiedt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 6 juni 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 juni 2016
A-2016-038-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en de aanvullende opleiding in het kader van de fytolicentie. 19 mei 2016
A-2016-037-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 19 mei 2016
A-2016-036-ESR
Akkoord tussen het Koninkrijk België en Biodiversity International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Ressources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003. 19 mei 2016
A-2016-035-ESR
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerden Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, zoals gewijzigd en aangevuld door de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013 en Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerden Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België. 19 mei 2016
A-2016-034-ESR
Zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie, gedaan te Lyon op 24 oktober 2014. 19 mei 2016
A-2016-033-ESR
Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut en Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktober 2013. 19 mei 2016
A-2016-032-ESR
Overeenkomst tot oprichting van het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd door de Raad van het Internationaal Instituut op 24 januari 2006 en Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014. 19 mei 2016
A-2016-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de duurzame wijkcontracten. 19 mei 2016
A-2016-030-ESR
Ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. 19 mei 2016
A-2016-029-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend te Strasbourg op 25 juni 2012. 21 april 2016
A-2016-028-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende het afval. 21 april 2016
A-2016-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 21 april 2016
A-2016-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met het oog op de verwezenlijking van de Zesde Staatshervorming en de wijziging van de naam van deze dienst. 21 april 2016
A-2016-025-ESR
Strategisch Actieplan betreffende de partnerships van Actiris 2016-2017. 21 april 2016
A-2016-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van een gecombineerde procedure. 21 april 2016
A-2016-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 21 april 2016
A-2016-022-ESR
Opmerkingen betreffende het Hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 maart 2016
A-2016-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan de lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen en het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. 17 maart 2016
A-2016-020-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 17 maart 2016
A-2016-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende vastgelegde geluidsnormen in de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. 17 maart 2016
A-2016-018-ESR
Voorontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het spelen van elektronisch versterkte muziek in voor het publiek toegankelijke inrichtingen. 17 maart 2016
A-2016-017-ESR
Ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. 7 maart 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 maart 2016
A-2016-016-ESR
Voorontwerp van besluit van de Franse gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 17 maart 1994 houdende oprichting van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ». Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016
A-2016-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen. 18 februari 2016
A-2016-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van de luchtvaartactiviteiten in de Europese regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten in de regeling op ten nemen voor de handel in broeikasgasmissierechten binnen de Gemeenschap (samenwerkingsakkoord luchtvaart). 18 februari 2016
A-2016-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 18 februari 2016
A-2016-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid  bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 februari 2016
A-2016-011-ESR
Wijziging van het BBP 6D van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 18 februari 2016
A-2016-010-ESR
Stuurbeginselen van de regionalisering van de huurovereenkomst voor bewoning. 18 februari 2016
A-2016-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. 18 februari 2016
A-2016-008-ESR
Initiatiefadvies betreffende de mobiliteit en vervoerinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitgebracht door de Raad van Bestuur op 16 februari 2016
A-2016-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [ ] tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op het grondgebied van de drie gewesten en aanduiding van de Brusselse regionale klachtendienst als lid van voornoemde instantie. 21 januari 2016
A-2016-006-ESR
Milieueffectenrapport van het Maatregelenprogramma van het tweede Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016-2021). 21 januari 2016
A-2016-005-ESR
Omzetting van de Europese Richtlijnen 2014/23/24/25 EU op het sluiten van overheidsopdrachten. 11 januari 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 januari 2016
A-2016-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 januari 2016
A-2016-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter opheffing en vervanging van de organieke ordonnantie van 28 januari 2010 betreffende de stedelijke herwaardering. 21 januari 2016