Aller au contenu

Navigatie

2017

A-2017-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. 20 december 2017
A-2017-088-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. Aangenomen door de Raad van bestuur op 20 november 2017
A-2017-086-ESR
Aanbevelingen betreffende de Focus Good Choice van het gewestelijk mobiliteitsplan - Good Move. 20 december 2017
A-2017-085-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het plan voor lokale actie voor het gebruik van energie. 20 december 2017
A-2017-084-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  betreffende de wijziging van bepaalde voorschriften inzake industriële emissies. 20 december 2017
A-2017-083-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681//EG en 2006/193/EG van de Commissie. 20 december 2017
A-2017-082-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen. 20 december 2017
A-2017-081-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 20 december 2017
A-2017-080-ESR
Een substantiële vermindering van het aantal dierproeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : principenota. 4 december 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2017
A-2017-078-ESR
Voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het organigram van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. 22 november 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2017
A-2017-077-ESR
Ontwerp van besluit van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie en de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 november 2017
A-2017-076-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging. 16 november 2017
A-2017-075-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten. 16 november 2017
A-2017-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheervoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaande aan de behandeling van beperkte duur en van de modaliteiten van aanplakking van de behandeling van beperkte duur. 16 november 2017
A-2017-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 16 november 2017
A-2017-072-ESR
Nota tot bepaling van de strategische lijnen van een voorziening gedeeld door de operatoren inzake beroepsopleiding en het « Consortium de Validation des Compétences », betreffende de certificatie van beroepsbekwaamheden, aangenomen door de Franse Gemeenschapsregering op 13 juli 2017. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 6 november 2017
A-2017-071-ESR
Toepassing van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 6 november 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 november 2017
A-2017-070-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. 13 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
A-2017-069-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffing en tot wijziging van het fiscaal statuut van de oldtimers in het kader van de verkeersbelasting. 19 oktober 2017
A-2017-068-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met akkoorden tussen de Belgische-Luxemburgse Unie en (1) Barbados ; (2) Kosovo ; (3) Montenegro ; (4) Tadzjikistan en (5) Togo. 19 oktober 2017
A-2017-067-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 ter uitvoering van de ordonnantie van xx/xx/2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, voor wat betreft de lage emissiezones. 19 oktober 2017
A-2017-066-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. 19 oktober 2017
A-2017-065-ESR
Ontwerp van wijziging van het GBP betreffende de Noord-Zuidverbinding. 19 oktober 2017
A-2017-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de verkeersbelastingen. 9 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
A-2017-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de gewestelijke regelgeving aan de hervorming van de werking van de hypotheekbewaring en van het beheer van de patrimoniumdocumentatie. 21 september 2017
A-2017-062-ESR
Voorontwerp van ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 21 september 2017
A-2017-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 21 september 2017
A-2017-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016. 21 september 2017
A-2017-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. 21 september 2017
A-2017-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest & Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 21 september 2017
A-2017-057-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B. 21 september 2017
A-2017-056-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. 21 september 2017
A-2017-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en ontwerpbesluit betreffende de bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6ter van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017
A-2017-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van het sociale ondernemerschap. 21 september 2017
A-2017-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages. 21 september 2017
A-2017-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. 21 september 2017
A-2017-051-ESR
Ontwerpbestek betreffende het milieueffectenrapport van het ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan (Good Move). 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017
A-2017-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de wijzigingsbepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017
A-2017-049-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40 van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. 6 juli 2017
A-2017-048-ESR
Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap betreffende het Centrum van het Europees Ruimtevaartagentschap in Redu, gedaan te Brussel op 24 mei 2017. 6 juli 2017
A-2017-047-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene stroom. 6 juli 2017
A-2017-046-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 6 juli 2017
A-2017-045-ESR
Ontwerp van het Nationaal (NAP) Actieplan « Ondernemingen en Mensenrechten ». 15 juni 2017
A-2017-044-ESR
Ontwerpbestek voor de opmaak van het milieueffectenrapport betreffende het voorontwerp van het plan voor het beheer van grond- en afvalstoffen. 15 juni 2017
A-2017-043-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden. 15 juni 2017
A-2017-042-ESR
Ontwerp van besluit van de BHR tot bepaling van het aanvraagformulier van advies van de DBDMH betreffende de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieu-attesten of vergunningen & Ontwerp van besluit van de BHR tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van advies van de DBDMH over de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen. 15 juni 2017
A-2017-041-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. 15 juni 2017
A-2017-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende de Overeenkomst nr. 29 op de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014. 15 juni 2017
A-2017-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 juni 2017
A-2017-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van xx/xx/xxx tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen. 15 juni 2017
A-2017-037-ESR
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques. 12 juni 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 juni 2017
A-2017-036-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering ven Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen. 18 mei 2017
A-2017-035-ESR
Initiatiefadvies betreffende het betaald educatief verlof. 18 mei 2017
A-2017-034-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017
A-2017-033-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. 18 mei 2017
A-2017-032-ESR
Initiatiefadvies betreffende de erkenning van de « missions locales » en de lokale werkwinkels. 18 mei 2017
A-2017-031-ESR
Ontwerp van BBP Biestebroek van de gemeente Anderlecht - wijzigingen. 18 mei 2017
A-2017-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 mei 2017
A-2017-029-ESR
Oriëntatienota over de Hervorming inzake de steun aan de ondernemingen ter bevordering van de economische expansie. 18 mei 2017
A-2017-028-ESR
Opmerkingen betreffende de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationaal Hervormingsprogramma van België 2017. 26 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
A-2017-027-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet. 27 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
A-2017-026-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 3 mei 2017
A-2017-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève. 20 april 2017
A-2017-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (« LEZ »). 20 april 2017
A-2017-023-ESR
Ontwerp van besluit tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen. 20 april 2017
A-2017-022-ESR
Initiatiefadvies betreffende de uitwerking van een kaderordonnantie betreffende non-discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 april 2017
A-2017-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen. 20 april 2017
A-2017-020-ESR
Initiatiefadvies betreffende administratieve vereenvoudiging. 20 april 2017
A-2017-019-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie voor de instemming met internationale verdragen - (1) EU-LAC Stichting; (2) PSA EU - Nieuw-Zeeland en (3) CAPD EU-Cuba. 20 april 2017
A-2017-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002. 20 april 2017
A-2017-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de instemming met Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 53ste zitting te Genève op 25 juni 1969. 20 april 2017
A-2017-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend te Brussel op 17 december 2015. 20 april 2017
A-2017-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt om te zetten. 20 april 2017
A-2017-014-ESR
Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. 27 maart 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2017
A-2017-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen en voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen. 27 maart 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2017
A-2017-012-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 februari 2017
A-2017-011-ESR
Initiatiefadvies betreffende de problematiek van de gewest- en grensoverschrijdende aspecten van de gezondheidszorg in het kader van de 6de Staatshervorming. 13 maart 2017
A-2017-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
A-2017-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude. 13 maart 2017
A-2017-008-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 13 maart 2017
A-2017-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
A-2017-006-ESR
Ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO). 13 maart 2017
A-2017-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014. 16 februari 2017
A-2017-004-ESR
Ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. 16 februari 2017
A-2017-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit. 16 februari 2017
A-2017-002-ESR
Initiatiefadvies betreffende de vluchten boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitgebracht door de Raad van Bestuur op 15 februari 2017
A-2017-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 januari 2017