Aller au contenu

Navigatie

2018

A-2018-099-ESR
Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van tijdelijk personeel dat wordt aangeworven door een orgaan van de NAVO dat op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd is. 20 december 2018
A-2018-098-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de wetgeving betreffende de beleidsdomeinen economie, werkgelegenheid, toerisme, en landbouw aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('algemene verordening gegevensbescherming'). 20 december 2018
A-2018-097-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 20 december 2018
A-2018-096-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap. 20 december 2018
A-2018-095-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 20 december 2018
A-2018-094-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoerende maatregelen betreffende de uitrol van inftrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 20 december 2018
A-2018-093-ESR
Initiatiefadvies betreffende het ontwerp van strategie tot beperking van de milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen de horizon 2030-2050. 20 december 2018
A-2018-092-ESR
Initiatiefadvies betreffende de Brusselse bijdrage tot Energie-Klimaatplan 2030. 20 december 2018
A-2018-091-ESR
Initiatiefadvies betreffende het Brussels Industrieplan. 20 december 2018
A-2018-090-ESR
Brussels actieplan 2018-2020 ter bestrijding van racisme en discriminatie. 14 november 2018
A-2018-089-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/XXXX tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de titels I tot VIII van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 14 november 2018
A-2018-088-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen. 14 november 2018
A-2018-087-ESR
Ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende versleten banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 14 november 2018
A-2018-086-ESR
Ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 14 november 2018
A-2018-085-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen en vijvers. 14 november 2018
A-2018-084-ESR
Ontwerpbesluit betreffende gastanks en -flessen voor blusgassen, verbonden met een automatisch blussysteem, en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC, ID, II en III tot uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 14 november 2018
A-2018-083-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 14 november 2018
A-2018-082-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen. 14 november 2018
A-2018-081-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitbating en veiligheid van de verkeerstunnels. 18 oktober 2018
A-2018-080-ESR
Visienota betreffende de hervorming van de instrumenten ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie (werkveld 2). 18 oktober 2018
A-2018-079-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur. 18 oktober 2018
A-2018-078-ESR
Ontwerp van plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving. 18 oktober 2018
A-2018-077-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor de berekening van de transmissieverliezen. 18 oktober 2018
A-2018-076-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit houdende uitvoering van bijlagen V, XVII en XVIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 18 oktober 2018
A-2018-075-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de EPB-Wooneenheden, en de EPB-eenheden Onderwijs, Kantoren en diensten. 18 oktober 2018
A-2018-074-ESR
Initiatiefpadvies betreffende het Brussels Gezondheidsplan. 18 oktober 2018
A-2018-073-ESR
Initiatiefpadvies betreffende de toekomst van de PWA's en optimalisering van het sociaal overleg inzake de plaatselijke werkgelegenheid. 18 oktober 2018
A-2018-072-ESR
Vragenlijst GOOD MOVE. 18 oktober 2018
A-2018-071-ESR
Ontwerp van Schema voor Handelsontwikkeling 2018. 20 september 2018
A-2018-070-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van […] betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg. 20 september 2018
A-2018-069-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen. 20 september 2018
A-2018-068-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, gedaan te Parijs op 24 november 2016. 20 september 2018
A-2018-067-ESR
Tweede reeks ontwerpen van uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. 20 september 2018
A-2018-066-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht-, Klimaat en Energiebeheersing. 20 september 2018
A-2018-065-ESR
Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-064-ESR
Ontwerp van milieuovereenkomst voor de afgedankte draagbare en industriële en autobatterijen en -accu’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-063-ESR
Ontwerp van Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-062-ESR
Ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-061-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van hulpmiddelen bestemd voor economische doeleinden ten gunste van de ondernemingen en onderzoeksinstellingen die worden gelijkgesteld met ondernemingen & Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van hulpmiddelen bestemd voor niet-economische doeleinden ten gunste van de non-profitorganisaties, de onderzoeksinstellingen en de ondernemingen. 7 september 2018
A-2018-060-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2, §1, 3°, van het Wetboek van inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening. 7 september 2018
A-2018-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010. 7 september 2018
A-2018-058-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse gemeenschap, het Waalse gewest en de Franse gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties. 7 september 2018
A-2018-057-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw. 5 juli 2018
A-2018-056-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot oprichting van een gegevensbank genaamd het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid. 5 juli 2018
A-2018-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van de 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 5 juli 2018
A-2018-054-ESR
Bijdrage inzake armoede en slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgebracht in het kader van katern 3 « De gekruiste blikken » van het toekomstig Brussels Armoedeverslag 2018. 5 juli 2018
A-2018-053-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van XX/XX/XXXX betreffende vrije vloot fietsdelen. 5 juli 2018
A-2018-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 92, 131bis en 212bis van het Wetboek der Registratie, Hypotheek- en Griffierechten en van artikel 7 van het Wetboek der Successierechten. 5 juli 2018
A-2018-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure. 5 juli 2018
A-2018-050-ESR
Ontwerp van het 1ste werkprogramma van de « Circular Regulation Deal - Collaborate to overcome legal barriers to circular economy ». 5 juli 2018
A-2018-049-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/XXXX voor de reglementering van winning van grondwater en de open geothermische systemen. 5 juli 2018
A-2018-048-ESR
Ontwerp van het hulpbronnen- en afvalbeheerplan. 5 juli 2018
A-2018-047-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag. 21 juni 2018
A-2018-046-ESR
Eerste reeks voorontwerpen van uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. 21 juni 2018
A-2018-045-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen en ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen. 21 juni 2018
A-2018-044-ESR
Ontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen. 21 juni 2018
A-2018-043-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 21 juni 2018
A-2018-042-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het roerend en het immaterieel cultureel erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4 juni 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 juni 2018
A-2018-041-ESR
Tweejaarlijks verslag 2016-2017 over Armoede, Bestaansonzekerheid, Sociale uitsluiting en Ongelijke toegang tot de rechten. 17 mei 2018
A-2018-040-ESR
Initiatiefadvies inzake indicatief rooster van de referentiehuurprijzen. 17 mei 2018
A-2018-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van **/**/2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 17 mei 2018
A-2018-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie en voorontwerp van besluit betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau. 17 mei 2018
A-2018-037-ESR
Goedkeuring en ondertekening van internationale verdragen Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017 en Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016. 17 mei 2018
A-2018-036-ESR
Initiatiefadvies inzake de Brusselse Autonomieverzekering. 17 mei 2018
A-2018-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla, op 7 augustus 2017. 19 april 2018
A-2018-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de Agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016. 19 april 2018
A-2018-033-ESR
Ontwerp van Milieubeleidsovereenkomst Fotovoltaïsche zonnepanelen. 19 april 2018
A-2018-032-ESR
Initiatiefadvies inzake het Brussels Armoederapport 2016 « Inzichten in non take-up van sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest ». 19 april 2018
A-2018-031-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het BBHR van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de belastingen bedoeld in artikels 40 en 41 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, inning en invordering van deze belastingen. 19 april 2018
A-2018-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties. 19 april 2018
A-2018-029-ESR
Visienota betreffende de hervorming van de instrumenten voor de bevordering van de diversiteit en de strijd tegen discriminatie (werkveld 1). 19 april 2018
A-2018-028-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als exclusieve overheid belast met de fabricage en verdeling van de afvalzakken en containers aangeboden aan de ophaling. 19 april 2018
A-2018-027-ESR
Opmerkingen betreffende het Hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2018. 16 april 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 april 2018
A-2018-026-ESR
Activiteitenverslag 2015-2016 van de Vergadering van de Regio’s voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeid. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 15 maart 2018
A-2018-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016. 15 maart 2018
A-2018-024-ESR
Initiatiefadvies inzake de Paritaire huurcommissie. 15 maart 2018
A-2018-023-ESR
Wetsontwerp betreffende het verenigingsleven, de occasionele diensten onder burgers en de collaboratieve economie (semi-agoraal statuut), opgenomen in het voorontwerp van wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 15 maart 2018
A-2018-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. 15 maart 2018
A-2018-021-ESR
Ontwerp van het bestek van het milieueffectenrapport van het ontwerp van het « Quiet.brussels-plan » of plan voor de preventie en bestrijding van de geluidhinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 maart 2018
A-2018-020-ESR
Ordonnantie met betrekking tot de taxidiensten. 15 maart 2018
A-2018-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt. 15 maart 2018
A-2018-018-ESR
Voorontwerp van besluit  van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt. 15 maart 2018
A-2018-017-ESR
Initiatiefadvies inzake het toekomstige kinderbijslagmodel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5 maart 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 maart 2018
A-2018-016-ESR
Aanvullend advies bij het initiatiefadvies van de Kamer van de middenstand betreffende de aanbevelingen in termen van regulering van de deeleconomie. 22 februari 2018
A-2018-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsdiensten. 22 februari 2018
A-2018-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017. 22 februari 2018
A-2018-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016. 22 februari 2018
A-2018-012-ESR
Bijkomend advies bij het advies van 22 december 2016 betreffende de nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. 18 januari 2018
A-2018-011-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de premies om het duaal leren te stimuleren. 18 januari 2018
A-2018-010-ESR
Voorontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 18 januari 2018
A-2018-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie dat strekt tot de invoering van de gelijke kansentest. 18 januari 2018
A-2018-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering tot invoering van een veralgemeende toelage inzake huisvesting. 18 januari 2018
A-2018-007-ESR
Ordonnantie betreffende vrije vloot fietsdelen. 18 januari 2018
A-2018-006-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones genaamd "park & charge", "autocars" en "vrachtwagens". 18 januari 2018
A-2018-005-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxxx/2017 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen. 18 januari 2018
A-2018-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève en voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève. 18 januari 2018
A-2018-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector. 18 januari 2018
A-2018-002-ESR
Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle, het onderhoud en de EPB‐vereisten die op de verwarmings‐ en klimaatregelingssystemen van toepassing zijn. 18 januari 2018
A-2018-001-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut. 18 januari 2018