Aller au contenu

Navigatie

2019

A-2019-075-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Delta - Hermann-Debroux ». 21 november 2019
A-2019-074-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Josaphat ». 21 november 2019
A-2019-073-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Heyvaert ». 21 november 2019
A-2019-072-ESR
Ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) « Wet ». 21 november 2019
A-2019-071-ESR
Advies na aanhangingmaking door BRUGEL betreffende de vraag van Vivaqua om zijn tarieven op 1 januari 2020 te indexeren. 17 oktober 2019
A-2019-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen. 17 oktober 2019
A-2019-069-ESR
Ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan - Good Move. 17 oktober 2019
A-2019-068-ESR
Initiatiefadvies betreffende de strategische en regelgevende instrumenten op het gebied van stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening : aanbevelingen. 19 september 2019
A-2019-067-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de besturen of instanties zoals vereist bij toepassing van het BWRO, van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect. 11 juli 2019
A-2019-066-ESR
Nota met betrekking tot de governance van de Opleidings- en Tewerkstellingspolen (OTP's) en het statutenmodel voor alle OTP-vzw's. 1 juli 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 11 juli 2019
A-2019-065-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk. 20 juni 2019
A-2019-064-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk. 20 juni 2019
A-2019-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de belasting op de spelen en weddenschappen, van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en van de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken. 20 juni 2019
A-2019-062-ESR
Verslag betreffende de conclusies van het pilootproject “Beroepscompetentiecertificaat (BCC)”. 20 juni 2019
A-2019-061-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 20 juni 2019
A-2019-060-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten. 20 juni 2019
A-2019-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de ontwikkeling van landbouw en aquacultuur. 20 juni 2019
A-2019-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) met het oog op de omzetting van de EU-richtlijn 2018/844. 20 juni 2019
A-2019-057-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de maatregelen voor het naleven door de gebruikers van de regels inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik. 20 juni 2019
A-2019-056-ESR
Advies over het ontwerp van Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP). 14 juni 2019
A-2019-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 mei 2019
A-2019-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, van de belasting op de inverkeerstelling en van het eurovignet door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 mei 2019
A-2019-053-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing. 3 mei 2019
A-2019-052-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 3 mei 2019
A-2019-051-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. 24 april 2019
A-2019-050-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen. 24 april 2019
A-2019-049-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten. 24 april 2019
A-2019-048-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als aankoopcentrale voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 24 april 2019
A-2019-047-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de invoering van een impactanalyse van het gewestelijke beleid op kleine, middelgrote en micro- ondernemingen (« KMO-test »). 24 april 2019
A-2019-046-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor industriële omschakeling. 24 april 2019
A-2019-045-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. 24 april 2019
A-2019-044-ESR
Ontwerpbesluit 2019/570 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiairs die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen. 1 april 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 april 2019
A-2019-043-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hooofdstedelijke Regering betreffende de steun voor vestiging in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad. 28 maart 2019
A-2019-042-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de nadere regels van de overeenkomst in het kader van de aanwervingssteun voor projecten van economische groei en circulaire economie. 28 maart 2019
A-2019-041-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. 28 maart 2019
A-2019-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 28 maart 2019
A-2019-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot organisatie van de omzetting van het Brussels Waarborgfonds in een naamloze vennootschap. 28 maart 2019
A-2019-038-ESR
Ontwerp van bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationale Hervormingsprogramma 2019. 28 maart 2019
A-2019-037-ESR
Initiatiefadvies inzake de aanbevelingen met het oog op de hervorming van de Beroepsinlevingsovereenkomst. 28 maart 2019
A-2019-036-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 maart 2019
A-2019-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende verankering van het principe van unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. 21 maart 2019
A-2019-034-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Mediapark ». 21 maart 2019
A-2019-033-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Ninoofsepoort ». 21 maart 2019
A-2019-032-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Weststation ». 21 maart 2019
A-2019-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen voor wat betreft sommige bepalingen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 21 maart 2019
A-2019-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verbod op het gebruik van pesticiden voor bodemontsmetting door fumigatie. 21 maart 2019
A-2019-029-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de oprichting, exploitatie en de controle van de spaarbekkens voor overtollig regenwater reglementeert. 21 maart 2019
A-2019-028-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de modaliteiten van de overeenkomst in het kader van de preactiviteitssteun. 15 maart 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 maart 2019
A-2019-027-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 12 maart 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 maart 2019
A-2019-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met de Overeenkomst en het Protocol - (1) Canada, (2) Moldavië en (3) Oeganda. 21 februari 2019
A-2019-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015. 21 februari 2019
A-2019-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017 en met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018. 21 februari 2019
A-2019-023-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie. 21 februari 2019
A-2019-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het Protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016. 21 februari 2019
A-2019-021-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. 21 februari 2019
A-2019-020-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Voormalige kazernes van Elsene ». 21 februari 2019
A-2019-019-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de financiering van de erkende sociale ondernemingen krachtens de ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen. 21 februari 2019
A-2019-018-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie. 21 februari 2019
A-2019-017-ESR
Ontwerp-eindverslag van de CiReDe. 21 februari 2019
A-2019-016-ESR
Memorandum tariefmethodologie « water ». 21 februari 2019
A-2019-015-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aangifte en voor de aanvraag van een milieuattest en vergunning. 21 februari 2019
A-2019-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, met het oog van de omzetting van de EU-richtlijn 2018/410. 21 februari 2019
A-2019-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. 21 februari 2019
A-2019-012-ESR
Studie betreffende de vestiging van een biomethanisatie-eenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 februari 2019
A-2019-011-ESR
Initiatiefadvies inzake de princiepsnota betreffende de diesel- en benzineuitstap. 21 februari 2019
A-2019-010-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel. 24 januari 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 februari 2019
A-2019-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot het « Schoolcontract ». 17 januari 2019
A-2019-008-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren. 17 januari 2019
A-2019-007-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 17 januari 2019
A-2019-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende het werk. 17 januari 2019
A-2019-005-ESR
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. 17 januari 2019
A-2019-004-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wat de toelating tot arbeid betreft voor seizoenafhankelijke activiteiten, gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de Europese blauwe kaart. 17 januari 2019
A-2019-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de warmtekrachtkoppelingsinrichtingen. 17 januari 2019
A-2019-002-ESR
Ontwerpordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid. 17 januari 2019
A-2019-001-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen. 17 januari 2019