Aller au contenu

Navigatie

2020

A-2020-062-BRUPARTNERS
Voorontwerp van besluit 2020/2613 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen in het kader van het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle". Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 23 december 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 januari 2021
A-2020-061-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een uitzonderlijke premie die afwijkt van het systeem dat werd ingevoerd door het besluit van de Brusselse Hoofdstdelijke Regering van 21 december 2017 tot instelling van een premie voor zelfstandigen. 17 december 2020
A-2020-060-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXXXX houdende deklassering van een deel van de onbevaarbare waterloop van 2de categorie nr. 1.015 « Linkebeek (Verrewinkelbeek) ». 17 december 2020
A-2020-059-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen. 17 december 2020
A-2020-058-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016. 17 december 2020
A-2020-057-BRUPARTNERS
Ontwerp van bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis. 17 december 2020
A-2020-056-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun voor aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis. 17 december 2020
A-2020-055-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. 17 december 2020
A-2020-054-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract. 19 november 2020
A-2020-053-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, ondertekend in Brussel op 19 oktober 2018. 19 november 2020
A-2020-052-BRUPARTNERS
Ontwerp van werkprogramma 2020-2021 van de CiReDe. 19 november 2020
A-2020-051-BRUPARTNERS
Advies na aanhangigmaking door Brugel betreffende de vragen van VIVAQUA en de BMWB tot indexering van hun tarieven op 1 januari 2021. 19 november 2020
A-2020-050-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gelijkstelling van welbepaalde werknemers met doelgroepwerknemers als bedoeld in artikel, 2, 5° van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen. 19 november 2020
A-2020-049-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende het beheer van de sanitaire noodsituatie als gevolg van de tweede golf van de COVID-19-pandemie. 19 november 2020
A-2020-048-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de activiteitenverslag 2017-2019 van de Vergadering van de 'Instances Bassin EFE'. 19 november 2020
A-2020-047-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de voorstellen van actiepistes voor de opstelling en de uitvoering van een plan « Eenoudergezinnen ». 19 november 2020
A-2020-046-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. 19 november 2020
A-2020-045-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende. 19 november 2020
A-2020-044-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van xx/xx/2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. 15 oktober 2020
A-2020-043-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018. 15 oktober 2020
A-2020-042-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaanemers. 15 oktober 2020
A-2020-041-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 oktober 2020
A-2020-040-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de evenementensector, de sector van het nachtleven en de toeristische en culturele sector in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 8 oktober 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 oktober 2020
A-2002-039-BRUPARTNERS
Advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met : - De Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012; - Het toetredingsprotocol van Ecuador tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 november 2016. 17 september 2020
A-2020-038-BRUPARTNERS
Advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ten gevolge van de nieuwe federale regelgeving inzake de inschrijving van de motorvoertuigen en aanhangwagens. 17 september 2020
A-2020-037-BRUPARTNERS
Advies betreffende het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap om het arbeidsmarktbeleid, de opleiding en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden op elkaar af te stemmen. 17 september 2020
A-2020-036-BRUPARTNERS
Advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (Plan School-Huisvesting). 17 september 2020
A-2020-035-BRUPARTNERS
Advies betreffende de strategie voor de investering van de Europese fondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (EFRO). 17 september 2020
A-2020-034-BRUPARTNERS
Advies betreffende het ontwerp van ordonnantie tot wijziging de wet van 14 augustus betreffende de bescherming en het welzijn der dieren betreffende het verbod op het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren. 17 september 2020
A-2020-033-BRUPARTNERS
Advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing alsook van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle. 17 september 2020
A-2020-032-BRUPARTNERS
Advies betreffende het ontwerpverslag 2020 van de CIREDE (circulation regulation deal) aan de Regering. 17 september 2020
A-2020-031-BRUPARTNERS
Advies betreffende het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2020 tot vaststelling van de algemene uitbatingsvoorwaarden van toepassing op parkings. 17 september 2020
A-2020-030-BRUPARTNERS
Advies betreffende de tweejaarlijks verslag 2018-2019 over Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale uitsluiting. 17 september 2020
A-2020-029-BRUPARTNERS-NOTE JURIDIQUE
Note juridique relative à l’aide aux hôtels affectés par la crise du covid 19 décidées dans le cadre du plan de relance et de redéploiement approuvé par le Gouvernement le 7 juillet 2020
A-2020-029-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 29 juli 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2020
A-2020-028-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van de thermische energienetten en het meten van het verbruik van thermische energie int het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 september 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2020
A-2020-027-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 31 augustus 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2020
A-2020-026-BRUPARTNERS
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 16 juli 2020
A-2020-025-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 16 juli 2020
A-2020-024-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bijlage III bij de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. 16 juli 2020
A-2020-023-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 13 november 2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen. 16 juli 2020
A-2020-022-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2, § 1, 3° van het Wetboek van inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 16 juli 2020
A-2020-021-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen. 16 juli 2020
A-2020-020-BRUPARTNERS
voorontwerp van ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur op 8 juli 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting op 16 juli 2020
A-2020-019-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren betreffende de bescherming van de paardachtigen die ingezet worden als publieksvermaak. 1 juli 2020
A-2020-018-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 1 juli 2020
A-2020-017-ESR
Initiatiefadvies betreffende Mobiliteit en Stad 30. 18 juni 2020
A-2020-016-ESR
Ministerieel ontwerpbesluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. 18 juni 2020
A-2020-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 18 juni 2020
A-2020-014-ESR
Voorontwerpen van ordonnanties houdende instemming met de volgende bilaterale luchtvaartovereenkomsten : 1. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009; 2. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië betreffende luchtvervoer, gedaan te Canberra op 23 november 2012; 3. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013; 4. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Kinshasa op 2 februari 2013; 5. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Guinea betreffende het luchtvervoer, gedaan te Conakry op 2 april 2015; 6. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017; 7. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mali betreffende het luchtvervoer, gedaan te Bamako op 29 augustus 2017; 8. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Ivoorkust betreffende het luchtvervoer, gedaan te Abidjan op 25 oktober 2017; 9. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Kaapverdië betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 26 oktober 2017; A-2020-014-ESR 10. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018; 11. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 6 maart 2018; 12. de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Gabon en de Regering van het Koninkrijk België betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 28 mei 2018; 13. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 5 juni 2018; 14. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 12 juni 2018; 15. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Togo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Lomé op 13 juni 2019; 16. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Sierra Leone betreffende het luchtvervoer, gedaan te Freetown op 3 juli 2019; 17. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Liberia betreffende het luchtvervoer, gedaan te Monrovia op 17 juli 2019. 18 juni 2020
A-2020-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor bijzondere machten tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur op 9 juni 2020 en bekrachtigd door de Plenaire zitting op 18 juni 2020
A-2020-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van Richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG. 23 april 2020
A-2020-011-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 30 maart 2020, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 23 april 2020
A-2020-010-ESR
Addendum bij het advies A-2020-005-ESR van 19 februari 2020 betreffende de ontwerpen van tariefmethodologieën die vanaf 1 januari 2021 voor de waterdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasbaar zijn. 19 maart 2020
A-2020-009-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende stationaire-batterijaccumulatoren en UPS-eenheden. 19 maart 2020
A-2020-008-ESR
Ontwerp van Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020. 19 maart 2020
A-2020-007-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 19 februari 2020
A-2020-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure betreffende de administratieve sancties en onderzoeksbevoegdheden. 19 februari 2020
A-2020-005-ESR
Ontwerpen van tariefmethodologieën die vanaf 1 januari 2021 voor de waterdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasbaar zijn. 19 februari 2020
A-2020-004-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. 19 februari 2020
A-2020-003-ESR
Voorontwerp van organieke ordonnantie houdende het beheer van de materiële belangen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. 19 februari 2020
A-2020-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van 22 juni 2017 van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en van de Aanhangsels (CDNI). 16 januari 2020
A-2020-001-ESR
Initiatiefadvies inzake de administratieve vereenvoudiging voor de milieuvergunningen. 16 januari 2020