Aller au contenu

Navigatie

2021

A-2021-078-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld. 16 september 2021
A-2021-077-BRUPARTNERS
Oprichting van een vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit (VDOPNP) bij Brupartners ingevolge de beslissingen van de Regering in de context van het protocolakkoord voor de non-profit 2018-2019 voor de FGC en de GGC. 16 september 2021
A-2021-076-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaamse Gewest, de Regering van het Waalse Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020. 16 september 2021
A-2021-075-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart, gedaan te Straatsburg op 27 september 2012. 16 september 2021
A-2021-074-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de Lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020. 16 september 2021
A-2021-073-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake transparantie bij op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en Staten, gedaan te New York op 10 december 2014. 16 september 2021
A-2021-072-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018. 16 september 2021
A-2021-071-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016. 16 september 2021
A-2021-070-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Derde Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden (ESV's), gedaan te Utrecht op 16 november 2009. 16 september 2021
A-2021-069-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017. 16 september 2021
A-2021-068-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het aanvullend Protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009. 16 september 2021
A-2021-067-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009. 16 september 2021
A-2021-066-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 september 2021
A-2021-065-BRUPARTNERS
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest tot oprichting van FORMAFORM, een multipartnercentrum voor de ontwikkeling van de competenties van beroepsbeoefenaars op het gebied van oriëntatie, opleiding, sociaal-professionele inschakeling en validatie van competenties. 16 september 2021
A-2021-064-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, om de procedure van de bestuurlijke transactie erin op te nemen. 16 september 2021
A-2021-063-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone gericht op de invoering van de criteria voor 2025-2035. 16 september 2021
A-2021-062-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende. 9 september 2021
A-2021-061-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren. 9 september 2021
A-2021-060-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit betreffende de steun om te voldoen aan de normen van de lage-emissiezone. 9 september 2021
A-2021-059-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende relancesteun aan de ondernemingen van de nog zwaar getroffen sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementensector, de cultuur, het toerisme en de sport. 9 september 2021
A-2021-058-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. 9 september 2021
A-2021-057-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de uitzendkrachten uit de culturele sector. 9 september 2021
A-2021-056-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Republiek Litouwen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de statistische overdrachten van energie uit hernieuwbare bronnen voor de naleving van richtlijnen 2009/28/EG en (EU) 2018/2001. 15 juli 2021
A-2021-055-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018. 8 juli 2021
A-2021-054-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009. 8 juli 2021
A-2021-053-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021. 8 juli 2021
A-2021-052-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19. 8 juli 2021
A-2021-051-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende het Verslag van Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen vrouwen en mannen : De impact van COVID-19 op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in Brussel. 8 juli 2021
A-2021-050-BRUPARTNERS
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 30 juni 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 8 juli 2021
A-2021-049-BRUPARTNERS
Gewestelijk actieplan ter ondersteuning van eenoudergezinnen. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 29 juni 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 8 juli 2021
A-2021-048-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd voor het belastingjaar 2021 op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 18 juni 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 8 juli 2021
A-2021-047-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur. 17 juni 2021
A-2021-046-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect. 17 juni 2021
A-2021-045-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen en bijbehorende bepalingen. 17 juni 2021
A-2021-044-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 17 juni 2021
A-2021-043-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies inzake het Brussels gezondheidsbeleid. 17 juni 2021
A-2021-042-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende het Plan voor digitale toegankelijkheid. 17 juni 2021
A-2021-041-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 16 juni 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 juni 2021
A-2021-040-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 juni 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 juni 2021
A-2021-039-BRUPARTNERS
Gewestelijk Innovatieplan 2021-2027. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 28 mei 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 juni 2021
A-2021-038-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 21 mei 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 juni 2021
A-2021-037-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 21 mei 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 juni 2021
A-2021-036-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19. 20 mei 2021
A-2021-035-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, betreffende de verwarmingssystemen en de klimaatregelingssystemen en met het oog op de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2002. 20 mei 2021
A-2021-034-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 20 mei 2021
A-2021-033-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 14 mei 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 mei 2021
A-2021-032-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 14 mei 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 mei 2021
A-2021-031-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om sociale maatregelen op te nemen. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 3 mei 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 mei 2021
A-2021-030-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering genomen in uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de COVID-19-gezondheidscrisis. Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van 23 april 2021 en bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 mei 2021
A-2021-029-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling. 22 april 2021
A-2021-028-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 april 2021
A-2021-027-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begeleiding van gewestelijke en lokale besturen ten gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van alternatieve brandstoffen. 22 april 2021
A-2021-026-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 maart 1990 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 april 2021
A-2021-025-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning. 22 april 2021
A-2021-024-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. 22 april 2021
A-2021-023-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 22 april 2021
A-2021-022-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de toeristische logies, de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. 22 april 2021
A-2021-021-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen en het advies betreffende het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor trillingmetingen om de hinder voor de personen in de gebouwen te beoordelen. 18 maart 2021
A-2021-020-BRUPARTNERS
Advies na aanhangigmaking door Brugel betreffende de ontwerpen van tariefmethodologieën die vanaf 1 januari 2022 voor de waterdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasbaar zijn. 18 maart 2021
A-2021-019-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 18 maart 2021
A-2021-018-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 maart 2021
A-2021-017-BRUPARTNERS
Beginselnota - Hervorming van de materie inzake beroepskaarten. 18 maart 2021
A-2021-016-BRUPARTNERS
Wijziging van het BBP nr. 101 « Stroobants-Picardie » van de gemeente Evere. 25 februari 2021
A-2021-015-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de xxx premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig. 25 februari 2021
A-2021-014-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, en met de wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Ospar Verdrag van 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan. 25 februari 2021
A-2021-013-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de sociaal-professionele inschakeling van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 25 februari 2021
A-2021-012-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis. 25 februari 2021
A-2021-011-BRUPARTNERS
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en effectenrapport van de gemeente Evere. 29 januari 2021
A-2021-010-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2014/944. 29 januari 2021
A-2021-009-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep, een recreatieve activiteit en van autorijscholen uitoefenen in het kader van de Covid-19- gezondheidscrisis. 25 februari 2021
A-2021-008-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. 21 januari 2021
A-2021-007-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetisch veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt. 21 januari 2021
A-2021-006-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 21 januari 2021
A-2021-005-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de verkeersbelasting op de autovoertuigen met het oog op een verlaging van de belasting voor bepaalde motorvoertuigen en het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de belasting op de inverkeerstelling met het oog op een verlaging van de belasting voor bepaalde motorvoertuigen. 21 januari 2021
A-2021-004-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een belasting ter bestrijding van de verkeerscongestie. 21 januari 2021
A-2021-003-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de bestrijding van racisme. 21 januari 2021
A-2021-002-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de gevolgen van de Covid-19-crisis op de situaties van armoede en bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 januari 2021.
A-2021-001-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de hervorming van de voorziening van het betaald educatief verlof. 21 januari 2021