Aller au contenu

Navigatie

2021

A-2021-021-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen en het advies betreffende het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor trillingmetingen om de hinder voor de personen in de gebouwen te beoordelen. 18 maart 2021
A-2021-020-BRUPARTNERS
Advies na aanhangigmaking door Brugel betreffende de ontwerpen van tariefmethodologieën die vanaf 1 januari 2022 voor de waterdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasbaar zijn. 18 maart 2021
A-2021-019-BRUPARTNERS
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 18 maart 2021
A-2021-018-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 maart 2021
A-2021-017-BRUPARTNERS
Beginselnota - Hervorming van de materie inzake beroepskaarten. 18 maart 2021
A-2021-016-BRUPARTNERS
Wijziging van het BBP nr. 101 « Stroobants-Picardie » van de gemeente Evere. 25 februari 2021
A-2021-015-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxx betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de xxx premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig. 25 februari 2021
A-2021-014-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, en met de wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Ospar Verdrag van 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan. 25 februari 2021
A-2021-013-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de sociaal-professionele inschakeling van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 25 februari 2021
A-2021-012-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis. 25 fébruari 2021
A-2021-011-BRUPARTNERS
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en effectenrapport van de gemeente Evere. 29 januari 2021
A-2021-010-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2014/944. 29 januari 2021
A-2021-009-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep, een recreatieve activiteit en van autorijscholen uitoefenen in het kader van de Covid-19- gezondheidscrisis. 25 februari 2021
A-2021-008-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. 21 januari 2021
A-2021-007-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetisch veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt. 21 januari 2021
A-2021-006-BRUPARTNERS
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 21 januari 2021
A-2021-005-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de verkeersbelasting op de autovoertuigen met het oog op een verlaging van de belasting voor bepaalde motorvoertuigen en het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de belasting op de inverkeerstelling met het oog op een verlaging van de belasting voor bepaalde motorvoertuigen. 21 januari 2021
A-2021-004-BRUPARTNERS
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een belasting ter bestrijding van de verkeerscongestie. 21 januari 2021
A-2021-003-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de bestrijding van racisme. 21 januari 2021
A-2021-002-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de gevolgen van de Covid-19-crisis op de situaties van armoede en bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 januari 2021.
A-2021-001-BRUPARTNERS
Initiatiefadvies betreffende de hervorming van de voorziening van het betaald educatief verlof. 21 januari 2021