Aller au contenu

Navigatie

Klimaat

A-2017-041-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. 15 juni 2017
A-2017-004-ESR
Ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. 16 februari 2017
A-2016-074-ESR
Voorontwerp van Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015. 3 oktober 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 oktober 2016
A-2016-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van de luchtvaartactiviteiten in de Europese regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten in de regeling op ten nemen voor de handel in broeikasgasmissierechten binnen de Gemeenschap (samenwerkingsakkoord luchtvaart). 18 februari 2016
A-2015-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar Lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 20 april 2015
A-2014-047-ESR
Concretisering van de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050
A-2014-027-ESR
Standpunten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake governance met betrekking tot het nationale klimaatbeleid in het kader van de « transitie van België naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050 ». 20 februari 2014
A-2014-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012. 20 februari 2014
A-2014-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012. 16 januari 2014
A-2013-048-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en de restitutie van quota, en ter wijziging van het besluit van 22 april 2010 inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 19 september 2013
A-2013-037-ESR
Voorontwerp van ordonnantie dat goedkeuring hecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. 1 juli 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 september 2013
A-2010-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 17 juni 2010
A-2009-016-ESR
Ontwerp van besluit inzake de uitvoering van de ordonnantie tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 23 april 2009
A-2006-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een uitwisselingssysteem van emissierechten voor gassen met broeikaseffect en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol. 29 juni 2006
A-2002-009-ESR
Ontwerp van Gewestelijk Klimaatplan. 18 april 2002
A-2002-001-ESR
Ontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto. 17 januari 2002