Aller au contenu

Navigatie

Water

A-2019-071-ESR
Advies na aanhangingmaking door BRUGEL betreffende de vraag van Vivaqua om zijn tarieven op 1 januari 2020 te indexeren. 17 oktober 2019
A-2019-016-ESR
Memorandum tariefmethodologie « water ». 21 februari 2019
A-2018-095-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 20 december 2018
A-2018-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector. 18 januari 2018
A-2017-046-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 6 juli 2017
A-2016-093-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
A-2016-075-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 houdende afbakening van een beschermingszone rondom grondwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en onder de Lotharingendreef in het Zoniënwoud. 20 oktober 2016
A-2016-037-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 19 mei 2016
A-2016-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 18 februari 2016
A-2016-006-ESR
Milieueffectenrapport van het Maatregelenprogramma van het tweede Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016-2021). 21 januari 2016
A-2015-053-ESR
Ontwerpbesluit tot vaststelling van een opvolging- en rapporteringstool met het oog op evaluatie van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-052-ESR
Ontwerp van Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2014-056-ESR
Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het ontwerp van maatregelenprogramma dat het Waterbeheersplan 2016-2021 begeleidt. 16 oktober 2014
A-2014-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een comité van watergebruikers. 16 januari 2014
A-2011-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en de monitoring van de watertoestand. 15 september 2011
A-2011-020-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
A-2011-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden. 28 april 2011
A-2011-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 20 januari 2011
A-2010-034-ESR
Ontwerp van waterbeheersplan : ontwerp van maatregelenprogramma en voorstel van bestek van het milieueffectenrapport. 28 oktober 2010
A-2010-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 21 september 2010
A-2010-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's. 20 mei 2010
A-2010-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging vd ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling ve kader voor het waterbeleid en tot wijziging vd ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 18 maart 2010
A-2010-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 21 januari 2010
A-2008-042-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 december 2008
A-2008-030-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. 18 september 2008
A-2008-029-ESR
Ontwerp van gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding 2008-2011 (voorontwerp van regenplan). 7 juli 2008
A-2008-021-ESR
Ontwerp van besluit houdende het deel van de ontvangsten afkomstig van de watertarifering bestemd voor doeleinden inzake internationale solidariteit krachtens artikel 38, § 5 van ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 15 mei 2008
A-2007-027-ESR
Voorontwerp van besluit houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden krachtens artikel 38, §4 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 18 oktober 2007
A-2007-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 18 oktober 2007
A-2006-008-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 29 juni 2006
A-2004-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid. 27 mei 2004