Aller au contenu

Navigatie

Economie/Tewerkstelling

A-2019-066-ESR
Nota met betrekking tot de governance van de Opleidings- en Tewerkstellingspolen (OTP's) en het statutenmodel voor alle OTP-vzw's. 1 juli 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 11 juli 2019
A-2019-062-ESR
Verslag betreffende de conclusies van het pilootproject “Beroepscompetentiecertificaat (BCC)”. 20 juni 2019
A-2019-051-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. 24 april 2019
A-2019-047-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de invoering van een impactanalyse van het gewestelijke beleid op kleine, middelgrote en micro- ondernemingen (« KMO-test »). 24 april 2019
A-2019-046-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor industriële omschakeling. 24 april 2019
A-2019-044-ESR
Ontwerpbesluit 2019/570 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiairs die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen. 1 april 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 april 2019
A-2019-043-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hooofdstedelijke Regering betreffende de steun voor vestiging in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad. 28 maart 2019
A-2019-042-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de nadere regels van de overeenkomst in het kader van de aanwervingssteun voor projecten van economische groei en circulaire economie. 28 maart 2019
A-2019-041-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. 28 maart 2019
A-2019-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 28 maart 2019
A-2019-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot organisatie van de omzetting van het Brussels Waarborgfonds in een naamloze vennootschap. 28 maart 2019
A-2019-038-ESR
Ontwerp van bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationale Hervormingsprogramma 2019. 28 maart 2019
A-2019-037-ESR
Initiatiefadvies inzake de aanbevelingen met het oog op de hervorming van de Beroepsinlevingsovereenkomst. 28 maart 2019
A-2019-028-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de modaliteiten van de overeenkomst in het kader van de preactiviteitssteun. 15 maart 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 maart 2019
A-2019-027-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 12 maart 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 maart 2019
A-2019-019-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de financiering van de erkende sociale ondernemingen krachtens de ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen. 21 februari 2019
A-2019-018-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie. 21 februari 2019
A-2019-008-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren. 17 januari 2019
A-2019-007-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 17 januari 2019
A-2019-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende het werk. 17 januari 2019
A-2019-005-ESR
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. 17 januari 2019
A-2019-004-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wat de toelating tot arbeid betreft voor seizoenafhankelijke activiteiten, gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de Europese blauwe kaart. 17 januari 2019
A-2018-091-ESR
Initiatiefadvies betreffende het Brussels Industrieplan. 20 december 2018
A-2018-079-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur. 18 oktober 2018
A-2018-073-ESR
Initiatiefpadvies betreffende de toekomst van de PWA's en optimalisering van het sociaal overleg inzake de plaatselijke werkgelegenheid. 18 oktober 2018
A-2018-071-ESR
Ontwerp van Schema voor Handelsontwikkeling 2018. 20 september 2018
A-2018-069-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen. 20 september 2018
A-2018-067-ESR
Tweede reeks ontwerpen van uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. 20 september 2018
A-2018-058-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse gemeenschap, het Waalse gewest en de Franse gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties. 7 september 2018
A-2018-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt in het kader van artikel 60, §7 van de organieke wet van de 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 5 juli 2018
A-2018-046-ESR
Eerste reeks voorontwerpen van uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. 21 juni 2018
A-2018-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie en voorontwerp van besluit betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau. 17 mei 2018
A-2018-029-ESR
Visienota betreffende de hervorming van de instrumenten voor de bevordering van de diversiteit en de strijd tegen discriminatie (werkveld 1). 19 april 2018
A-2018-026-ESR
Activiteitenverslag 2015-2016 van de Vergadering van de Regio’s voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeid. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 15 maart 2018
A-2018-023-ESR
Wetsontwerp betreffende het verenigingsleven, de occasionele diensten onder burgers en de collaboratieve economie (semi-agoraal statuut), opgenomen in het voorontwerp van wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. 15 maart 2018
A-2018-016-ESR
Aanvullend advies bij het initiatiefadvies van de Kamer van de middenstand betreffende de aanbevelingen in termen van regulering van de deeleconomie. 22 februari 2018
A-2018-012-ESR
Bijkomend advies bij het advies van 22 december 2016 betreffende de nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. 18 januari 2018
A-2018-011-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de premies om het duaal leren te stimuleren. 18 januari 2018
A-2018-010-ESR
Voorontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 18 januari 2018
A-2018-001-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut. 18 januari 2018
A-2017-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. 20 december 2017
A-2017-088-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. Aangenomen door de Raad van bestuur op 20 november 2017
A-2017-082-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen. 20 december 2017
A-2017-081-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 20 december 2017
A-2017-072-ESR
Nota tot bepaling van de strategische lijnen van een voorziening gedeeld door de operatoren inzake beroepsopleiding en het « Consortium de Validation des Compétences », betreffende de certificatie van beroepsbekwaamheden, aangenomen door de Franse Gemeenschapsregering op 13 juli 2017. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 6 november 2017
A-2017-070-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. 13 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
A-2017-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van het sociale ondernemerschap. 21 september 2017
A-2017-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages. 21 september 2017
A-2017-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. 21 september 2017
A-2017-043-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden. 15 juni 2017
A-2017-037-ESR
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques. 12 juni 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 juni 2017
A-2017-036-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering ven Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen. 18 mei 2017
A-2017-035-ESR
Initiatiefadvies betreffende het betaald educatief verlof. 18 mei 2017
A-2017-034-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017
A-2017-032-ESR
Initiatiefadvies betreffende de erkenning van de « missions locales » en de lokale werkwinkels. 18 mei 2017
A-2017-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 mei 2017
A-2017-029-ESR
Oriëntatienota over de Hervorming inzake de steun aan de ondernemingen ter bevordering van de economische expansie. 18 mei 2017
A-2017-026-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 3 mei 2017
A-2017-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen. 20 april 2017
A-2017-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt om te zetten. 20 april 2017
A-2017-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen en voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen. 27 maart 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2017
A-2017-012-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 februari 2017
A-2017-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
A-2017-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 januari 2017
A-2016-102-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 december 2016
A-2016-101-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 22 december 2016
A-2016-100-ESR
Nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. 22 december 2017
A-2016-095-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten inzake de reisagentschappen en de toeristische logies. 22 december 2016
A-2016-092-ESR
Bijdrage betreffende de nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Aangenomen door de Uitgebreide Raad van Bestuur op 24 november 2016
A-2016-084-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 24 november 2016
A-2016-082-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor ondernemen en handel. 24 november 2016
A-2016-079-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies. 7 november 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 november 2016
A-2016-073-ESR
Bijdrage inzake het Ontwerp Plan Opleiding 2020. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 16 september 2016
A-2016-061-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. 15 september 2016
A-2016-060-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse wijzigingen tot omzetting van de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt. 15 september 2016
A-2016-059-ESR
Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het kadersamenwerkingsakkoord betreffende het alternerend leren, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
A-2016-058-ESR
Voorontwerp van besluit van het van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 15 juli 2015 betreffende de overeenkomst inzake alternerende opleiding. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
A-2016-057-ESR
Tweede bijdrage betreffende de hervorming van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 juli 2016
A-2016-056-ESR
Bijdrage betreffende het Opleidingsplan 2020 en de strategische nota’s betreffende de validatie van bekwaamheden, het alternerend leren, de polen opleiding-werkgelegenheid en de stages. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 juli 2016
A-2016-048-ESR
Small Business Act. 27 juni 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 7 juli 2016
A-2016-045-ESR
Initiatiefadvies betreffende economische migratie en tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2016
A-2016-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 21 april 2016
A-2016-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met het oog op de verwezenlijking van de Zesde Staatshervorming en de wijziging van de naam van deze dienst. 21 april 2016
A-2016-025-ESR
Strategisch Actieplan betreffende de partnerships van Actiris 2016-2017. 21 april 2016
A-2016-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van een gecombineerde procedure. 21 april 2016
A-2016-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 21 april 2016
A-2016-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan de lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen en het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. 17 maart 2016
A-2016-020-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 17 maart 2016
A-2016-016-ESR
Voorontwerp van besluit van de Franse gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 17 maart 1994 houdende oprichting van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ». Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 7 maart 2016
A-2016-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden. 21 januari 2016
A-2016-001-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring. 21 januari 2016
A-2015-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenningscommissie dienstencheques. 17 december 2015
A-2015-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 17 december 2015
A-2015-069-ESR
Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties - Voorstellen van de sociale partners. 25 november 2015
A-2015-068-ESR
Bijlage 7 van het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. 19 november 2015
A-2015-066-ESR
Aanbevelingen voor een doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werkdocument). 26 oktober 2015
A-2015-061-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het « Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF - Europe) » en zijn bekrachtigingsdecreet. 5 oktober 2015
A-2015-056-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. 17 september 2015
A-2015-054-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 bettreffende de dienstencheques. 17 september 2015
A-2015-051-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 17 september 2015