Aller au contenu

Navigatie

Energie

A-2019-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, met het oog van de omzetting van de EU-richtlijn 2018/410. 21 februari 2019
A-2018-077-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor de berekening van de transmissieverliezen. 18 oktober 2018
A-2018-076-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit houdende uitvoering van bijlagen V, XVII en XVIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 18 oktober 2018
A-2018-075-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de EPB-Wooneenheden, en de EPB-eenheden Onderwijs, Kantoren en diensten. 18 oktober 2018
A-2018-057-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw. 5 juli 2018
A-2018-002-ESR
Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle, het onderhoud en de EPB‐vereisten die op de verwarmings‐ en klimaatregelingssystemen van toepassing zijn. 18 januari 2018
A-2017-085-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het plan voor lokale actie voor het gebruik van energie. 20 december 2017
A-2017-047-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene stroom. 6 juli 2017
A-2017-038-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van xx/xx/xxx tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen. 15 juni 2017
A-2016-087-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs. 24 november 2016
A-2016-086-ESR
Voorontwerp van ministerieel  besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 24 november 2016
A-2016-085-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden. 24 november 2016
A-2016-066-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning. 15 september 2016
A-2016-064-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestaties van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 15 september 2016
A-2016-040-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, inzake EPB-certificatie. 16 juni 2016
A-2015-062-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groene-stroomcertificaten voor het jaar 2013 en de volgende jaren. 5 oktober 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 oktober 2015
A-2015-058-ESR
Ontwerp van besluit dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene stroom en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling intrekt. 17 september 2015
A-2015-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 19 maart 2015
A-2014-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 4 december 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013. 3 april 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de invoering van een certificeringssysteem voor HE-installateurs voor kleine installaties. 16 januari 2014
A-2014-007-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie. 16 januari 2014
A-2014-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 16 januari 2014
A-2013-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden. 19 december 2013
A-2013-074-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en gasmarkten. 19 december 2013
A-2013-072-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2011 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 december 2013
A-2013-065-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen. 21 november 2013
A-2013-022-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden. 17 april 2013
A-2013-017-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit. 17 april 2013
A-2012-046-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 20 september 2012
A-2012-045-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende. 20 september 2012
A-2012-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 februari 2012
A-2011-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 15 september 2011
A-2011-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en de EPB-eisen die erop van toepassing zijn bij hun installatie en tijdens hun uitbating. 15 september 2011
A-2011-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit van de individuele woning. 15 september 2011
A-2011-022-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 20septiesdecies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit. 15 september 2011
A-2011-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven, de erkenning van de examencentra en de voorwaarden van toepassing op de koelinstallaties die minder dan drie kilogram ozonafbrekende en/of gefluoreerde broeikasgassen bevatten. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
A-2011-005-ESR
Ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 februari 2011
A-2011-004-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit voor grote energieverbruikende instellingen. 17 februari 2011
A-2011-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 20 januari 2011
A-2010-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 21 september 2010
A-2010-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden. 21 september 2010
A-2010-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden. 21 september 2010
A-2010-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de certificateurs. 21 september 2010
A-2009-004-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 19 februari 2009
A-2009-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 19 februari 2009
A-2009-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 15 januari 2009
A-2008-039-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor openbare gebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 1.000 m². 20 november 2008
A-2008-034-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure gelijkwaardigheidsaanvraag van innovatieve bouwconcepten of -technologieën door een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen. 18 september 2008
A-2008-033-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier. 18 september 2008
A-2008-015-ESR
Uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 20 maart 2008
A-2008-004-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 24 januari 2008
A-2007-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. 20 september 2007
A-2007-014-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007
A-2007-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 3 mei 2007
A-2007-011-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van labels van « garantie van oorsprong » en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van warmtekrachtkoppeling. 3 mei 2007
A-2007-010-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007
A-2006-014-ESR
0ntwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 22 maart 2004 waarbij de vennootschap Electrabel Customer Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afnemers die in aanmerking zijn gekomen, en houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 20 februari 2006 waarbij de vennootschap Electrabel Customer Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afnemers die in aanmerking komen op 1 januari 2007. 19 oktober 2006
A-2006-013-ESR
Ontwerp van besluit houdende uitvoering van artikel 8 § 2 inzake peterschap van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 september 2006
A-2006-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 en 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik. 20 april 2006
A-2006-002-ESR
Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake elektriciteit en gas. 16 februari 2006
A-2005-012-ESR
Ontwerp van besluit houdende de bepaling van de minimumopleidingsvereisten voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven. 7 juli 2005
A-2003-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegenisbijdragen inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 23 januari 2003
A-2000-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van de markt voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 november 2000