Aller au contenu

Navigatie

Ruimtelijke ordening/Leefmilieu

A-2017-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 21 september 2017
A-2016-062-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 15 september 2016
A-2014-044-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. 15 mei 2014
A-2013-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 19 december 2013
A-2013-052-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de uitvoering van het hoofdstuk « parking buiten de openbare weg » van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 19 september 2013
A-2013-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende verschillende maatregelen betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 16 mei 2013
A-2012-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning. 24 mei 2012
A-2011-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
A-2010-015-ESR
Voorontwerpen van besluit tot omzetting van richtlijn 1996/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 alsook van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010
A-2009-007-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende bepaalde zendmasten die elektromagnetische golven uitzenden en inzake het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt. 2 maart 2009