Aller au contenu

Navigatie

Leefmilieu

A-2019-061-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 20 juni 2019
A-2019-060-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten. 20 juni 2019
A-2019-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de ontwikkeling van landbouw en aquacultuur. 20 juni 2019
A-2019-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) met het oog op de omzetting van de EU-richtlijn 2018/844. 20 juni 2019
A-2019-057-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de maatregelen voor het naleven door de gebruikers van de regels inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik. 20 juni 2019
A-2019-056-ESR
Advies over het ontwerp van Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP). 14 juni 2019
A-2019-053-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing. 3 mei 2019
A-2019-050-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxide te voorkomen. 24 april 2019
A-2019-048-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als aankoopcentrale voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 24 april 2019
A-2019-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen voor wat betreft sommige bepalingen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 21 maart 2019
A-2019-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verbod op het gebruik van pesticiden voor bodemontsmetting door fumigatie. 21 maart 2019
A-2019-029-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de oprichting, exploitatie en de controle van de spaarbekkens voor overtollig regenwater reglementeert. 21 maart 2019
A-2019-015-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aangifte en voor de aanvraag van een milieuattest en vergunning. 21 februari 2019
A-2019-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. 21 februari 2019
A-2019-012-ESR
Studie betreffende de vestiging van een biomethanisatie-eenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 februari 2019
A-2019-011-ESR
Initiatiefadvies inzake de princiepsnota betreffende de diesel- en benzineuitstap. 21 februari 2019
A-2019-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene uitbatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de warmtekrachtkoppelingsinrichtingen. 17 januari 2019
A-2019-002-ESR
Ontwerpordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid. 17 januari 2019
A-2019-001-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen. 17 januari 2019
A-2018-094-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoerende maatregelen betreffende de uitrol van inftrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 20 december 2018
A-2018-093-ESR
Initiatiefadvies betreffende het ontwerp van strategie tot beperking van de milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen de horizon 2030-2050. 20 december 2018
A-2018-092-ESR
Initiatiefadvies betreffende de Brusselse bijdrage tot Energie-Klimaatplan 2030. 20 december 2018
A-2018-087-ESR
Ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende versleten banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 14 november 2018
A-2018-086-ESR
Ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 14 november 2018
A-2018-085-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen en vijvers. 14 november 2018
A-2018-084-ESR
Ontwerpbesluit betreffende gastanks en -flessen voor blusgassen, verbonden met een automatisch blussysteem, en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC, ID, II en III tot uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 14 november 2018
A-2018-083-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 14 november 2018
A-2018-082-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen. 14 november 2018
A-2018-078-ESR
Ontwerp van plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving. 18 oktober 2018
A-2018-066-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht-, Klimaat en Energiebeheersing. 20 september 2018
A-2018-065-ESR
Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-064-ESR
Ontwerp van milieuovereenkomst voor de afgedankte draagbare en industriële en autobatterijen en -accu’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-063-ESR
Ontwerp van Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-062-ESR
Ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 september 2018
A-2018-060-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2, §1, 3°, van het Wetboek van inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening. 7 september 2018
A-2018-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010. 7 september 2018
A-2018-049-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/XXXX voor de reglementering van winning van grondwater en de open geothermische systemen. 5 juli 2018
A-2018-048-ESR
Ontwerp van het hulpbronnen- en afvalbeheerplan. 5 juli 2018
A-2018-043-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 21 juni 2018
A-2018-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van **/**/2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 17 mei 2018
A-2018-033-ESR
Ontwerp van Milieubeleidsovereenkomst Fotovoltaïsche zonnepanelen. 19 april 2018
A-2018-031-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het BBHR van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de belastingen bedoeld in artikels 40 en 41 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, inning en invordering van deze belastingen. 19 april 2018
A-2018-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties. 19 april 2018
A-2018-028-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als exclusieve overheid belast met de fabricage en verdeling van de afvalzakken en containers aangeboden aan de ophaling. 19 april 2018
A-2018-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. 15 maart 2018
A-2018-021-ESR
Ontwerp van het bestek van het milieueffectenrapport van het ontwerp van het « Quiet.brussels-plan » of plan voor de preventie en bestrijding van de geluidhinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 maart 2018
A-2018-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die neonicotinoïden of soortgelijke werkzame stoffen bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt. 15 maart 2018
A-2018-018-ESR
Voorontwerp van besluit  van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt. 15 maart 2018
A-2018-005-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxxx/2017 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen. 18 januari 2018
A-2018-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève en voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève. 18 januari 2018
A-2017-084-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  betreffende de wijziging van bepaalde voorschriften inzake industriële emissies. 20 december 2017
A-2017-083-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681//EG en 2006/193/EG van de Commissie. 20 december 2017
A-2017-076-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging. 16 november 2017
A-2017-075-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten. 16 november 2017
A-2017-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheervoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaande aan de behandeling van beperkte duur en van de modaliteiten van aanplakking van de behandeling van beperkte duur. 16 november 2017
A-2017-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 16 november 2017
A-2017-067-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 ter uitvoering van de ordonnantie van xx/xx/2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, voor wat betreft de lage emissiezones. 19 oktober 2017
A-2017-066-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. 19 oktober 2017
A-2017-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. 21 september 2017
A-2017-044-ESR
Ontwerpbestek voor de opmaak van het milieueffectenrapport betreffende het voorontwerp van het plan voor het beheer van grond- en afvalstoffen. 15 juni 2017
A-2017-033-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. 18 mei 2017
A-2017-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève. 20 april 2017
A-2017-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (« LEZ »). 20 april 2017
A-2017-023-ESR
Ontwerp van besluit tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen. 20 april 2017
A-2017-008-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 13 maart 2017
A-2017-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
A-2017-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit. 16 februari 2017
A-2017-002-ESR
Initiatiefadvies betreffende de vluchten boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitgebracht door de Raad van Bestuur op 15 februari 2017
A-2016-094-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen. 22 december 2016
A-2016-090-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, op 21 mei 2003 aangenomen in Kiev (Oekraïne). 24 november 2016
A-2016-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Sofia (Bulgarije) op 27 februari 2001 en in Cavtat (Kroatië) op 4 juni 2004. 24 november 2016
A-2016-081-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest. 24 november 2016
A-2016-077-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013. 20 oktober 2016
A-2016-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof. 20 oktober 2016
A-2016-065-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 15 september 2016
A-2016-063-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die fipronil of neonicotinoïden bevatten verbiedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 september 2016
A-2016-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 7 juli 2016
A-2016-049-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen. 7 juli 2016
A-2016-039-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten verbiedt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 6 juni 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 juni 2016
A-2016-038-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en de aanvullende opleiding in het kader van de fytolicentie. 19 mei 2016
A-2016-028-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende het afval. 21 april 2016
A-2016-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende vastgelegde geluidsnormen in de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. 17 maart 2016
A-2016-018-ESR
Voorontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het spelen van elektronisch versterkte muziek in voor het publiek toegankelijke inrichtingen. 17 maart 2016
A-2016-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid  bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 februari 2016
A-2015-071-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers. 17 december 2015
A-2015-067-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijke niet-voorkomende soorten in de aquacultuur. 19 november
A-2015-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de toepasselijke wetgeving inzake het dierenwelzijn. 15 oktober 2015
A-2015-057-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het gewestelijk Agentschap voor de netheid en houdende opheffing van het agglomeratiereglement van 19 december 2008 met betrekking tot de verwijdering via afvalophaling. 17 september 2015
A-2015-042-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-041-ESR
Ontwerp van gewestelijk lucht-klimaat-energieplan. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 7 september 2015
A-2015-036-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 16 juni 2015
A-2015-031-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting. 21 mei 2015
A-2015-023-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 20 april 2015
A-2015-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van XX/XX/2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XX/XX/2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 20 april 2015
A-2015-016-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers. 19 maart 2015
A-2015-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. 19 maart 2015
A-2014-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya (Japan), op 29 oktober 2010. 11 augustus 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-042-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten. 14 april 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 april 2014
A-2014-040-ESR
Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-032-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014