Aller au contenu

Navigatie

Openbare macht

A-2019-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen. 17 oktober 2019
A-2019-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de belasting op de spelen en weddenschappen, van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en van de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken. 20 juni 2019
A-2019-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 mei 2019
A-2019-036-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de retributies verschuldigd voor preventieopdrachten die uitgevoerd worden door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 maart 2019
A-2019-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende verankering van het principe van unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. 21 maart 2019
A-2019-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met de Overeenkomst en het Protocol - (1) Canada, (2) Moldavië en (3) Oeganda. 21 februari 2019
A-2019-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015. 21 februari 2019
A-2019-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017 en met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018. 21 februari 2019
A-2019-023-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie. 21 februari 2019
A-2019-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het Protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016. 21 februari 2019
A-2019-010-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel. 24 januari 2019, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 februari 2019
A-2018-099-ESR
Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van tijdelijk personeel dat wordt aangeworven door een orgaan van de NAVO dat op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd is. 20 december 2018
A-2018-098-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de wetgeving betreffende de beleidsdomeinen economie, werkgelegenheid, toerisme, en landbouw aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('algemene verordening gegevensbescherming'). 20 december 2018
A-2018-096-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap. 20 december 2018
A-2018-090-ESR
Brussels actieplan 2018-2020 ter bestrijding van racisme en discriminatie. 14 november 2018
A-2018-080-ESR
Visienota betreffende de hervorming van de instrumenten ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie (werkveld 2). 18 oktober 2018
A-2018-068-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, gedaan te Parijs op 24 november 2016. 20 september 2018
A-2018-056-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot oprichting van een gegevensbank genaamd het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid. 5 juli 2018
A-2018-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 92, 131bis en 212bis van het Wetboek der Registratie, Hypotheek- en Griffierechten en van artikel 7 van het Wetboek der Successierechten. 5 juli 2018
A-2018-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure. 5 juli 2018
A-2018-047-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 (MARPOL), aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag. 21 juni 2018
A-2018-045-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen en ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen. 21 juni 2018
A-2018-044-ESR
Ontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen. 21 juni 2018
A-2018-042-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het roerend en het immaterieel cultureel erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4 juni 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 juni 2018
A-2018-037-ESR
Goedkeuring en ondertekening van internationale verdragen Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017 en Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016. 17 mei 2018
A-2018-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla, op 7 augustus 2017. 19 april 2018
A-2018-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de Agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016. 19 april 2018
A-2018-027-ESR
Opmerkingen betreffende het Hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2018. 16 april 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 april 2018
A-2018-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016. 15 maart 2018
A-2018-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsdiensten. 22 februari 2018
A-2018-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017. 22 februari 2018
A-2018-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016. 22 februari 2018
A-2018-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie dat strekt tot de invoering van de gelijke kansentest. 18 januari 2018
A-2017-077-ESR
Ontwerp van besluit van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie en de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 november 2017
A-2017-071-ESR
Toepassing van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 6 november 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 november 2017
A-2017-068-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met akkoorden tussen de Belgische-Luxemburgse Unie en (1) Barbados ; (2) Kosovo ; (3) Montenegro ; (4) Tadzjikistan en (5) Togo. 19 oktober 2017
A-2017-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de gewestelijke regelgeving aan de hervorming van de werking van de hypotheekbewaring en van het beheer van de patrimoniumdocumentatie. 21 september 2017
A-2017-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016. 21 september 2017
A-2017-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de wijzigingsbepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017
A-2017-049-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40 van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. 6 juli 2017
A-2017-048-ESR
Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap betreffende het Centrum van het Europees Ruimtevaartagentschap in Redu, gedaan te Brussel op 24 mei 2017. 6 juli 2017
A-2017-045-ESR
Ontwerp van het Nationaal (NAP) Actieplan « Ondernemingen en Mensenrechten ». 15 juni 2017
A-2017-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende de Overeenkomst nr. 29 op de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014. 15 juni 2017
A-2017-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 juni 2017
A-2017-028-ESR
Opmerkingen betreffende de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationaal Hervormingsprogramma van België 2017. 26 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
A-2017-022-ESR
Initiatiefadvies betreffende de uitwerking van een kaderordonnantie betreffende non-discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 april 2017
A-2017-020-ESR
Initiatiefadvies betreffende administratieve vereenvoudiging. 20 april 2017
A-2017-019-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie voor de instemming met internationale verdragen - (1) EU-LAC Stichting; (2) PSA EU - Nieuw-Zeeland en (3) CAPD EU-Cuba. 20 april 2017
A-2017-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met het facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002. 20 april 2017
A-2017-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de instemming met Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 53ste zitting te Genève op 25 juni 1969. 20 april 2017
A-2017-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend te Brussel op 17 december 2015. 20 april 2017
A-2017-014-ESR
Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. 27 maart 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2017
A-2017-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude. 13 maart 2017
A-2017-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014. 16 februari 2017
A-2016-091-ESR
Goedkeuring van internationale verdragen - Verdragen en protocollen tot het vermijden van dubbele belasting : (1) Protocol Malta, (2) Protocol Griekenland, (3) TIEA Rwanda, (4) Akkoord Macedonië, (5) Protocol Vietnam, (6) TIEA Bermuda, (7) Protocol Turkije, (8) Akkoord Uruguay, (9) Protocol Mexico, (10) TIEA Jersey, (11) Protocol Verenigd Koninkrijk, (12) Avenant Zwitserland, (13) Protocol Ierland, (14) Protocol Polen, (15) Protocol Spanje, (16) Akkoord Noorwegen, (17) TIEA Aruba, (18) TIEA Guernsey, (19) TIEA Caymaneilanden, (20) Protocol Oezbekistan, (21) Akkoord en Protocol Qatar. 24 november 2016
A-2016-071-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. 15 september 2016
A-2016-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van Brussel Stedenbouw en Erfgoed en voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. 15 september 2016
A-2016-055-ESR
Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend. 7 juli 2016
A-2016-054-ESR
Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015. 7 juli 2016
A-2016-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015 & Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van de diplomatieke zending of een consulaire post, ondertekend te Jeruzalem op 11 november 2013 & Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010. 7 juli 2016
A-2016-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap, gedaan te Parijs op 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel. 7 juli 2016
A-2016-047-ESR
Initiatiefadvies betreffende de overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2016
A-2016-043-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te ’s-Gravenhage op 20 februari 2014. 16 juni 2016
A-2016-042-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015. 16 juni 2016
A-2016-036-ESR
Akkoord tussen het Koninkrijk België en Biodiversity International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Ressources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003. 19 mei 2016
A-2016-035-ESR
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerden Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, zoals gewijzigd en aangevuld door de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013 en Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerden Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België. 19 mei 2016
A-2016-034-ESR
Zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie, gedaan te Lyon op 24 oktober 2014. 19 mei 2016
A-2016-033-ESR
Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut en Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktober 2013. 19 mei 2016
A-2016-032-ESR
Overeenkomst tot oprichting van het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd door de Raad van het Internationaal Instituut op 24 januari 2006 en Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014. 19 mei 2016
A-2016-030-ESR
Ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling. 19 mei 2016
A-2016-029-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend te Strasbourg op 25 juni 2012. 21 april 2016
A-2016-022-ESR
Opmerkingen betreffende het Hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 maart 2016
A-2016-017-ESR
Ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. 7 maart 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 maart 2016
A-2016-005-ESR
Omzetting van de Europese Richtlijnen 2014/23/24/25 EU op het sluiten van overheidsopdrachten. 11 januari 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 januari 2016
A-2016-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 januari 2016
A-2015-072-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. 17 december 2015
A-2015-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de onroerende voorheffing. 8 december 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 december 2015
A-2015-065-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG. 15 oktober 2015
A-2015-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties. 15 oktober 2015
A-2015-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie en werking van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid en welzijn. 17 september 2015
A-2015-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van Bestuur en de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 17 september 2015
A-2015-055-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 september 2015
A-2015-050-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, gedaan te Brussel op 15 december 2010. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-049-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië ondertekend in Brussel op 26 juni 2012. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-048-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-047-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011 ; Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de Overeenkomst ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-046-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-045-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag : Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
A-2015-030-ESR
Goedkeuring van een internationaal verdrag : Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Oekraïne. 21 mei 2015
A-2015-029-ESR
Goedkeuring van een internationaal verdrag : Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië. 21 mei 2015
A-2015-028-ESR
Goedkeuring van een internationaal verdrag : Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Georgië. 21 mei 2015
A-2015-027-ESR
Oriëntatiebeginselen voor de rationalisering van de economische instrumenten. 4 mei 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 mei 2015
A-2015-025-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag - Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN), opgemaakt in Genève op 19 januari 1996. 20 april 2015
A-2015-024-ESR
Ondertekening en goedkeuring van een internationaal verdrag - Internationale Conventie van Nairobi 2007 over de verwijdering van scheepswrakken, evenals het bijhorend aanhangsel, gedaan te Nairobi op 18 mei 2007. 20 april 2015
A-2015-019-ESR
Ondertekening van en instemming met een internationaal verdrag : tweede Protocol tot wijziging en aanvulling van het Aanvullend Akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen Akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949. 19 maart 2015
A-2014-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting. 6 november 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de onroerende voorheffing. 16 oktober 2014
A-2014-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie. 16 oktober 2014
A-2014-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de overeenkomst van 15 juli 2014 met betrekking tot de doorbetalingsverbintenis, afgesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Single Service Provider en de financier. 16 oktober 2014