Aller au contenu

Navigatie

Transport

A-2019-069-ESR
Ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan - Good Move. 17 oktober 2019
A-2019-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, van de belasting op de inverkeerstelling en van het eurovignet door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 mei 2019
A-2019-052-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 3 mei 2019
A-2018-097-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 20 december 2018
A-2018-088-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen. 14 november 2018
A-2018-081-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitbating en veiligheid van de verkeerstunnels. 18 oktober 2018
A-2018-072-ESR
Vragenlijst GOOD MOVE. 18 oktober 2018
A-2018-053-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van XX/XX/XXXX betreffende vrije vloot fietsdelen. 5 juli 2018
A-2018-020-ESR
Ordonnantie met betrekking tot de taxidiensten. 15 maart 2018
A-2018-007-ESR
Ordonnantie betreffende vrije vloot fietsdelen. 18 januari 2018
A-2018-006-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones genaamd "park & charge", "autocars" en "vrachtwagens". 18 januari 2018
A-2017-086-ESR
Aanbevelingen betreffende de Focus Good Choice van het gewestelijk mobiliteitsplan - Good Move. 20 december 2017
A-2017-069-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffing en tot wijziging van het fiscaal statuut van de oldtimers in het kader van de verkeersbelasting. 19 oktober 2017
A-2017-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de verkeersbelastingen. 9 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
A-2017-057-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B. 21 september 2017
A-2017-051-ESR
Ontwerpbestek betreffende het milieueffectenrapport van het ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan (Good Move). 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017
A-2017-027-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet. 27 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
A-2016-098-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
A-2016-096-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 22 december 2016
A-2016-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014. 16 juni 2016
A-2016-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen. 18 februari 2016
A-2016-008-ESR
Initiatiefadvies betreffende de mobiliteit en vervoerinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitgebracht door de Raad van Bestuur op 16 februari 2016
A-2016-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [ ] tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op het grondgebied van de drie gewesten en aanduiding van de Brusselse regionale klachtendienst als lid van voornoemde instantie. 21 januari 2016
A-2015-020-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 betreffende de invoering van een kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en de oprichting van de interregionale entiteit Viapass. 8 april 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 april 2015
A-2015-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen, ter vervanging van het eurovignet. 19 maart 2015
A-2014-038-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. 3 april 2014 (schriftelijke procedure)
A-2014-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen. 20 februari 2014
A-2014-018-ESR
Initiatiefadvies betreffende de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-016-ESR
4 ontwerpen van uitvoeringsbesluiten betreffende de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit. 20 februari 2014
A-2014-013-ESR
Instemming met internationale verdragen - Wegvervoerovereenkomsten : (1) België-Moldavië (1996), (2) België-Marokko (1997), (3) België-Oekraïne (1997), (4) België-Macedonië (1998), (5) België-Georgië (2002), (6) België-Albanië (2006), (7) België-Kazachstan (2006), (8) België-Rusland (2007), (9) België-Kosovo (2010), (10) België-Montenegro (2010) en (11) België-Servië (2010). 20 februari 2014
A-2013-067-ESR
Voorontwerpen van ordonnanties houdende instemming met : 1. het lnternationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging en het Protocol inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen; 2. het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ; 3. het lnternationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen ; 4. het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie ; 5. het lnternationaal Verdrag voor hel veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen. 21 november 2013
A-2013-059-ESR
Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en de oprichting van de interregionale entiteit Viapass en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming ermee. 17 oktober 2013
A-2013-054-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot vaststelling van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 oktober 2013
A-2013-049-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren. 19 september 2013
A-2013-008-ESR
Gewestelijk parkeerbeleidsplan. 21 maart 2013
A-2013-007-ESR
Strategisch plan voor het goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 28 februari 2013
A-2012-053-ESR
Intergewestelijke hervorming van de verkeersbelastingen. 18 oktober 2012
A-2012-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 18 oktober 2012
A-2012-034-ESR
Ontwerp van strategisch voetgangersplan. 16 juli 2012
A-2011-007-ESR
Initiatiefadvies inzake het Gewestelijk parkeerbeleid - Luik II. 17 maart 2011
A-2011-003-ESR
Initiatiefadvies inzake het Gewestelijk parkeerbeleid - Luik I. 20 januari 2011
A-2010-029-ESR
Ontwerp van besluit betreffende de bedrijfsvervoersplannen. 21 september 2010
A-2008-041-ESR
Ontwerp van gewestelijk vervoersplan IRIS 2. 20 november 2008
A-2008-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de vervoerplannen. 20 november 2008
A-2008-036-ESR
Project plan-milieueffectenrapport : omvorming van de RO, vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) - A1/E19 (Machelen). 16 oktober 2008
A-2007-005-ESR
Initiatiefadvies inzake de eerste resultaten van de Brusselse bedrijfsvervoersplannen. 15 februari 2007
A-2007-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het openbaar vervoer tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 februari 2007
A-2006-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 19 januari 2006
A-2003-028-ESR
Initiatiefadvies inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van een vervoersplan op privaat- of publiekrechtelijke instellingen die op dezelfde plaats meer dan tweehonderd werknemers tewerkstellen. 18 december 2003
A-2003-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel. 18 december 2003
A-2003-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 betreffende de vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor sommige voertuigen. 18 december 2003
A-2003-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van een vervoersplan op sommige bedrijven. 26 juni 2003
A-2003-005-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van schone voertuigen in het wagenpark van de gewestelijke openbare instellingen en de instellingen die onder hun gezag en toezicht vallen. 23 januari 2003
A-2002-015-ESR
Ontwerp van omzendbrief nr. 18 betreffende de beperking van het aantal parkeerplaatsen. 16 mei 2002
A-2002-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen. 18 april 2002