Aller au contenu

Navigatie

2010

OVN-2010-031-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of -houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke
OVN-2010-030-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of -houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke
OVN-2010-029-ESR
Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2010-028-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
OVN-2010-027-ESR
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
OVN-2010-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2010-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2009 betreffende diensten op de interne markt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2010-024-ESR
Ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan
OVN-2010-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van … 2009 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
OVN-2010-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken
OVN-2010-021-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten
OVN-2010-020-ESR
Ontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 19 maart 2009 houdende wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht
OVN-2010-019-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende bepaalde zendmasten die elektromagnetische golven uitzenden en het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt
OVN-2010-018-ESR
Ontwerpbesluiten houdende uitvoering van de artikelen 21, 22 en 25 van deordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
OVN-2010-017-ESR
Ontwerp van besluit betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstbejag en de vennootschappen met sociaal oogmerk die actief zijn in de hergebruiksector
OVN-2010-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
OVN-2010-015-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd onderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten
OVN-2010-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen voorwerpen, mengsels of stoffen gebruiken
OVN-2010-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater
OVN-2010-012-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel en van het beperkt saneringsvoorstel
OVN-2010-011-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's
OVN-2010-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode
OVN-2010-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het energieprestatiecertificaat voor openbare gebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 1.000 m²
OVN-2010-008-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen
OVN-2010-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen
OVN-2010-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
OVN-2010-005-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten
OVN-2010-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xx xx xxxx, afgesloten tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie
OVN-2010-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
OVN-2010-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest
OVN-2010-001-ESR
Ontwerp van besluit inzake de uitvoering van de ordonnantie tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto