Aller au contenu

Navigatie

2011

OVN-2011-039-ESR
Ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2011-038-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het statuut van de reisagentschappen
OVN-2011-037-ESR
Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
OVN-2011-036-ESR
Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
OVN-2011-035-ESR
Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten
OVN-2011-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie « afvalstoffen » tot omzetting van de richtlijn 2008/98/EG en tot intrekking van de ordonnantie van 7 maart 1991
OVN-2011-033-ESR
Ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
OVN-2011-032-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de koelinstallaties en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra
OVN-2011-031-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag
OVN-2011-030-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode
OVN-2011-029-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand
OVN-2011-028-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating
OVN-2011-027-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken
OVN-2011-026-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden
OVN-2011-025-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 20septiesdecies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2011-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit
OVN-2011-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
OVN-2011-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
OVN-2011-021-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden
OVN-2011-020-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling
OVN-2011-019-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van het Technisch Comité van de reisagentschappen houdende uitvoering van de ordonnantie van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen
OVN-2011-018-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2011-017-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten
OVN-2011-016-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen
OVN-2011-015-ESR
Voorontwerp van besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect
OVN-2011-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
OVN-2011-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
OVN-2011-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengen met de regels van Richtlijn 2006/123 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt
OVN-2011-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen
OVN-2011-010-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de veilige opslag van metallisch kwik en van andere kwikverbindingen en -mengsels
OVN-2011-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010, afgesloten tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie
OVN-2011-008-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
OVN-2011-007-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden
OVN-2011-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden
OVN-2011-005-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de certificateurs
OVN-2011-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit
OVN-2011-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto
OVN-2011-002-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Eerste As : Duurzaam Bouwen
OVN-2011-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen