Aller au contenu

Navigatie

2012

OVN-2012-012-ESR
Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2012-011-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende
OVN-2012-010-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 genomen ter uitvoering van de artikelen 36 bis, 1ste lid, 36 quater, § 5 en 36 quinquies van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
OVN-2012-009-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door [NVDR : Leefmilieu Brussel]
OVN-2012-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning
OVN-2012-007-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2012-006-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2012-005-ESR
Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor de algemene investeringen
OVN-2012-004-ESR
Ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen
OVN-2012-003-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2012-002-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (sic) [NVDR : de termen « Brussels Instituut voor Milieubeheer » moeten worden vervangen door « Leefmilieu Brussel »] die gemachtigd zijn om de milieuattesten en de milieuvergunningen af te leveren
OVN-2012-001-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations