Aller au contenu

Navigatie

2013

NDS-2013-031-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies
NDS-2013-030-ESR
Voorontwerp van ordonnantie dat goedkeuring hecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
OVN-2013-029-ESR
Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012
OVN-2013-028-ESR
Ordonnantie van 21 maart 2013 houdende instemming met : de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek Ijsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006
OVN-2013-027-ESR
Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende instemming met : het Verdrag betreffende Maritieme Arbeid, goedgekeurd te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierennegentigste (maritieme) zitting
OVN-2013-026-ESR
Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012
OVN-2013-025-ESR
Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012
OVN-2013-024-ESR
Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende instemming met : de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel, op 12 december 2006
OVN-2013-023-ESR
Ordonnantie van 11 juli 2013 houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009; 2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011
OVN-2013-022-ESR
Ordonnantie van 11 juli 2013 houdende instemming met : het Akkoord, gedaan te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden
OVN-2013-021-ESR
Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende instemming met : het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012
OVN-2013-020-ESR
Ordonnantie van 11 juli 2013 houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1968 en het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988
OVN-2013-019-ESR
Ordonnanties houdende instemming met internationale verdragen – dubbelbelastingverdragen*: 1. TIEA België-Andorra, 2. Prot. België-Australië, 3. Prot. België-Denemarken, 4. Prot. België-Finland, 5. Prot. België-Frankrijk, 6. Prot. België-Luxemburg, 7. Prot. België-Nederland, 8. Prot. België-Noorwegen, 9. België-San-Marino, 10. Prot. België-Singapore en 11. Prot. België-Verenigd Koninkrijk
OVN-2013-018-ESR
Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2011 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden
OVN-2013-017-ESR
Ordonnantie 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2013-016-ESR
Ordonnantie 21 december 2012 houdende instemming met : 1° de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Washington op 30 april 2007, en 2° het Protocol tot wijziging van de Luchtvervoerovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Brussel op 24 juni 2010
OVN-2013-015-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden
OVN-2013-014-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende maatregelen met betrekking tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden
OVN-2013-013-ESR
Ordonnantie betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen
OVN-2013-012-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden ; steun voor de productie van eco-producten ; steun voor energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen ; steun voor stedelijke integratie ; steun tot bescherming van het leefmilieu
OVN-2013-011-ESR
Ordonnantie betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2013-010-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen
OVN-2013-009-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de afwijkingen op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus
OVN-2013-008-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
OVN-2013-007-ESR
Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
OVN-2013-006-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het nieuwe algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 19 juni 2008 houdende het nieuwe algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds
OVN-2013-005-ESR
Besluit 12 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2013-004-ESR
Ordonnantie 22 november 2012 tot wijziging van het Wetboek der Successierechten
OVN-2013-003-ESR
Ontwerp van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie omtrent het gekruist beleid « tewerkstelling - opleiding »
OVN-2013-002-ESR
Ordonnantie 21 december 2012 houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987 en gewijzigd door het Protocol gedaan te Parijs op 24 juni 2009 ; 2° het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987
OVN-2013-001-ESR
Ordonnantie 22 november 2012 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten