Aller au contenu

Navigatie

2014

OVN-2014-052-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen
OVN-2014-051-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers
OVN-2014-050-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan, dat op 3 mei 2011 werd vastgesteld
OVN-2014-049-ESR
Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect
OVN-2014-048-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect
OVN-2014-047-ESR
4 ontwerpen van uitvoeringsbesluiten betreffende de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit
OVN-2014-046-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2014-045-ESR
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2014-044-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen
OVN-2014-043-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Oelan Bator op 30 april 2013
OVN-2014-042-ESR
Ordonnantie betreffende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 29 november 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie en houdende goedkeuring van gewestelijke op begrotingsgebied geldende bepalingen, die aangepast zijn aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord
OVN-2014-041-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, ondertekend in Brussel op 2 maart 2012
OVN-2014-040-ESR
Ordonnantie 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG
OVN-2014-039-ESR
Besluit 3 april 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter uitvoering van de Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan
OVN-2014-038-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de zonale gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving
OVN-2014-037-ESR
Decreet tot instemming met het kadersamenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die in deze aangelegenheden toepasselijk zijn
OVN-2014-036-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2012 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l'emploi » en de lokale werkwinkels
OVN-2014-035-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2014-034-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de oprichting van een naamloze vennootschap actief in de sector van het personeelsbeleid en personeelsbeheer
OVN-2014-033-ESR
Ordonnantie betreffende het toeristische logies
OVN-2014-032-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator
OVN-2014-031-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van boek 2, titel 3, hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
OVN-2014-030-ESR
Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
OVN-2014-029-ESR
Ordonnantie betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten
OVN-2014-028-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud van klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen, evenals de opleiding van de personen die werken aan deze systemen
OVN-2014-027-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging
OVN-2014-026-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie
OVN-2014-025-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009
OVN-2014-024-ESR
Ordonnanties houdende instemming met internationale verdragen - zetelakkoorden : 1. België - Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (EGWAS), 2. België - Organisatie van de Islamitische Conferentie, 3. België - Verenigde Staten van Amerika, 4. België - Wereldorganisatie voor Dierenzorg, 5. België - Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen
OVN-2014-023-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013
OVN-2014-022-ESR
Ordonnantie houdende instemming met: 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988; 2° het Protocol tot wijziging van het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010
OVN-2014-021-ESR
Ordonnanties houdende instemming met internationale verdragen - Dubbelbelastingverdragen: 1° België-Bahrein, 2° België-Eiland Man, 3° België-Seychellen, 4° België-IJsland, 5° België-Oostenrijk, 6° België-Tsjechië, 7° België-Korea
OVN-2014-020-ESR
Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten
OVN-2014-019-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2012
OVN-2014-018-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 oktober 2010
OVN-2014-017-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008
OVN-2014-016-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan artikel 8, lid 6 van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, aangenomen te New York op 15 januari 1992 ; de wijziging aan artikel 20, lid 1 van het Internationaal Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, aangenomen te New York op 22 december 1995 ; en de wijzigingen aan artikel 17, lid 7 en artikel 18, lid 5 van het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, aangenomen te New York op 8 september 1992
OVN-2014-015-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008
OVN-2014-014-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012
OVN-2014-013-ESR
Ordonnantie betreffende de rapportage over de toepassing van de wetgevingshandelingen en de naleving van het primair recht van de Europese Unie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OVN-2014-012-ESR
Ordonnanties houdende instemming met internationale verdragen : kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012 ; kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 ; partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012
OVN-2014-011-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
OVN-2014-010-ESR
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
OVN-2014-009-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de invoering van een certificeringssysteem voor installateurs HE voor kleine installaties
OVN-2014-008-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken in voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen van autovoertuigen
OVN-2014-007-ESR
Gewestelijk programma voor pesticidenreductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2013-2017
OVN-2014-006-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
OVN-2014-005-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren
OVN-2014-004-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit
OVN-2014-003-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
OVN-2014-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en de restitutie van quota, en ter wijziging van het besluit van 22 april 2010 inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto
OVN-2014-001-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier inzake de stedenbouwkundige vergunning