Aller au contenu

Navigatie

2015

OVN-2015-031-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
OVN-2015-030-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiend uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage ervan, gedaan te Nagoya (Japan) op 29 oktober 2010
OVN-2015-029-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de Gewesten voor de periode 2008-2012
OVN-2015-028-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten, en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
OVN-2015-027-ESR
Ordonnantie houdende instemming met : het Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken, 2007, opgemaakt in Nairobi op 18 mei 2007
OVN-2015-026-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations
OVN-2015-025-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
OVN-2015-024-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems
OVN-2015-023-ESR
Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en het protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van het akkoord, ondertekend in Rabat op 14 juli 1997 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend te Kiev op 28 juli 1997 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend te Brussel op 18 juni 2010 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro, ondertekend te Podgorica op 16 februari 2010 ; Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Servië, ondertekend te Brussel op 5 maart 2010
OVN-2015-022-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval
OVN-2015-021-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques
OVN-2015-020-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies
OVN-2015-019-ESR
Ordonnantie betreffende het Brussels Planningsbureau en ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de verwerving van vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor stedelijke inrichting
OVN-2015-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opheffing van bepaalde verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
OVN-2015-017-ESR
Ordonnantie van 2 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de bevoegdheden op het vlak van de toegang tot het beroep
OVN-2015-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de advies- en bemiddelingsorganen inzake werkgelegenheid
OVN-2015-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 betreffende de invoering van een kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en de oprichting van de interregionale entiteit Viapass
OVN-2015-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen, ter vervanging van het eurovignet
OVN-2015-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle inzake werkgelegenheid
OVN-2015-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot harmonisering en vereenvoudiging van de regels inzake beroepsprocedures in geval van weigering of intrekking van een beroepskaart voor buitenlandse werknemers en in geval van sancties
OVN-2015-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald door de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid
OVN-2015-010-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 36quater van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende reglementering van de werkloosheid
OVN-2015-009-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques
OVN-2015-008-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 4 december 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013
OVN-2015-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012
OVN-2015-006-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006
OVN-2015-005-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 houdende uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
OVN-2015-004-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen
OVN-2015-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit
OVN-2015-002-ESR
Instemming met internationale verdragen - Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
OVN-2015-001-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest