In het kader van zijn coördinatieopdracht is het Secretariaat van Brupartners belast met het secretariaat (organisatie van de vergaderingen, opstelling van uiteenlopende documenten, zoals nota’s, verslagen, adviezen, beslissingen, enz.) van verschillende adviesraden.

Deze adviesraden hebben met name tot opdracht, op vraag van de Brusselse regering in haar geheel of van een van haar ministers, of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over vraagstukken die hen aanbelangen. Deze adviezen zijn consultatief en de Minister in kwestie of de Regering is niet verplicht om deze in aanmerking te nemen.

Elke adviesraad heeft zijn eigen reglementeringen, opdrachten en samenstelling.

Klik hieronder om meer te vernemen over de adviesraden waarvan het team het secretariaat verzorgt.