Opdrachten

  • Dit Comité van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen bestudeert en evalueert elk jaar de gewestelijke openbare beleidsvoeringen ten aanzien van de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar dient het Comité tegelijk bij de regering en het parlement een verslag in met de evaluatie van de gewestelijke beleidsvoeringen met betrekking tot het klimaat en aanbevelingen op basis van deze evaluatie. Dit verslag gaat ook in op de naleving van de beginselen van de klimaatordonnantie, met name: de beginselen van sociale rechtvaardigheid en rechtvaardige transitie, wederkerigheid, bijdrage van de burger, progressie, geïntegreerde vermindering van de vervuiling, en het beginsel van onschadelijkheid, volgens hetwelk geen enkele maatregel vanwege de gewestelijke overheden de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn mag ondermijnen. Dit verslag wordt elk jaar op Klimaatdag, 15 juni, door het Brussels Parlement onderzocht.
  • Het Comité brengt ook adviezen uit over elke regelgevende tekst of elk project met betrekking tot het klimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samenstelling en leden

8 onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen, waarvan ten minste de helft deel uitmaakt van de academische gemeenschap (universiteit of onderzoekcentrum) en die allen deskundig zijn op een specifiek gebied

Léo VAN BROECKVoorzitterDuurzame stad en ruimtelijke ordening
Louise KNOPSVicevoorzitsterSociale en gedragaspecten
Jean-François BASTINLidBiodiversiteit
Julien BLONDEAULidEnergie en technologie
Rozemien DE TROCHLidKlimatologie
Bruno HOORNAERTLidLuchtkwaliteit en mobiliteit
Geoffrey GRULOISLidRuimtelijke ordening en duurzame stad
Marcelline BONNEAULidCirculaire economie en duurzaam voedsel

Het secretariaat wordt waargenomen door Youssouf BADY.

Regelgeving

Verslagen

Voorlopig verslag 2023 - Stand van zaken 2023 en evaluatie van de bijdrage van het overheidsbeleid aan de klimaatdoelstellingen

Het PDF-bestand raadplegen

Evaluatieverslag 2024

Het PDF-bestand raadplegen

De adviezen

Document PDF
Advies
A-2024-003-RLBHG

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

Leefmilieu
2024

Advies - A-2024-003-RLBHG

Leefmilieu - 2024

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

Consulter l'avis