Uitgever van de website

Brupartners
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel
België

Tel: +32(0)2 205.68.68
E-mail: brupartners@brupartners.brussels

Verantwoordelijke uitgever: Caroline VINCKENBOSCH, Directeur

Informaticaontwikkeling en grafisch ontwerp : NV Expansion Partners
Hosting: Cblue

Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de informatie op de website is toegestaan voor zover Brupartners als bron wordt vermeld. Brupartners waakt erover dat deze informatie correct is en onafgebroken wordt bijgewerkt.

Hyperlinks

Deze website bevat - op strikt indicatieve wijze - hyperlinks naar andere websites. Brupartners wijst elke verantwoordelijkheid af voor een eventuele onvolledigheid of een gebrekkige kwaliteit van de informatie op deze andere websites.

Elektronische facturatie

In het kader van het Koninklijk Besluit van 09/03/2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, en in overeenstemming met de omzendbrief van 3 juli 2020 betreffende de uitbreiding van het gebruik van de elektronische factuur door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bezorgen de economische operatoren hun facturen op elektronische wijze (formaat UBL - XML) aan Brupartners. Dat betekent dat de factuur wordt uitgegeven, overgemaakt en ontvangen onder een gestructureerde elektronische vorm die haar automatische en elektronische verwerking mogelijk maakt. Deze definitie sluit met name facturen uit die in het formaat PDF zijn opgesteld en door de economische operatoren via e-mail worden verstuurd.

Meer informatie over deze nieuwe procedure

Klachtendienst

De klachtendienst van Brupartners wordt beheerd door:

Verklaring van gegevensbescherming

Volg onderstaande links om meer te vernemen over de manier waarop de diensten van Brupartners uw persoonlijke gegevens inzamelen en gebruiken om een gedetailleerde informatie te bekomen.

Voor elk gebruik van uw gegevens, om uw toegangsrechten en uw rechten tot verbetering, verwijdering, verzet uit te oefenen, of om uw instemming in te trekken, neem contact op met de afgevaardigde voor gegevensbescherming bij Brupartners via dpo@brupartners.brussels. In bepaalde gevallen zal een kopie van uw identiteitskaart of een elektronisch ondertekend document worden gevraagd om uw identiteit te controleren.

Brupartners stelt een afgevaardigde voor de gegevensbescherming (AGB) aan die over de vereiste kennis en bekwaamheden beschikt om zijn/haar opdrachten te vervullen. De functie van AGB kan worden vervuld door een personeelslid of door een extern persoon op basis van een dienstencontract. De evaluatie van de kennis en bekwaamheden is gebaseerd op de informatie verstrekt door de instantie voor gegevensbescherming.

Rechten van intellectuele eigendom

Brupartners behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en de informatie die deze bevat, met inbegrip van de foto’s, illustraties en schema’s.

De logo’s op deze website worden gebruikt met instemming van hun eigenaars. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen niet worden gebruikt zonder de instemming van de eigenaars.  

Cookies en opvolging van de activiteit online

Deze website maakt gebruik van cookies, kleine files van gegevens die op uw apparaten zijn opgeslagen en informatie registreren, teneinde uw voorkeuren en andere informatie naargelang van de bezoeken te bewaren.

De statistieken wat betreft het bezoek aan de website worden behandeld door « Google Analytics ». De informatie wordt geanonimiseerd zodat er geen enkel verband met uw identiteit kan worden gelegd.