De 1ste schetsen van een structuur inzake sociaal overleg in Brussel dateren van de voorlopige regionalisatiewetten van 1979. Bij koninklijk besluit van 1988 wordt de Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad opgericht.

In dit orgaan zetelen, naast de vakbondsbank en de werkgeversbank, Brusselse Parlementsleden uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het orgaan wordt voorgezeten door de Minister-president van de Brusselse Regering.

De grote hervormingen van het Brusselse institutionele landschap in 1989 maakten een reorganisatie en herstructurering van het overleg noodzakelijk.

Bij ordonnantie van 8 september 1994 werd de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) opgericht, die op 1 juli 2020 Brupartners is geworden.

Brupartners wordt op 11 mei 1995 officieel geïnstalleerd. Hij brengt dan enkel de interprofessionele sociale partners bijeen, op basis van een gelijke samenstelling tussen de leden van de werkgeversbank en de leden van de vakbondsbank.

Het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) wordt bij ordonnantie van 16 januari 1997 opgericht om het overleg tussen de Brusselse sociale partners en de Regering te organiseren. Dit driepartijenorgaan verenigt de Regering, de vakbondsbank en de werkgeversbank.

Sinds 2004 verzorgt het administratieve team van Brupartners het secretariaat van het Overlegplatform van de sociale economie, dat in 2018 de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap is geworden.

In 2006 kent de Regering Brupartners het statuut van openbare instelling toe en stelt ze zijn personeelskader vast. Dankzij die nieuwe statuut kan het beheer van het administratieve team voor de opdrachten van Brupartners worden aangepast.
 
Datzelfde jaar verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Kamer van de Middenstand, die Brupartners - Zelfstandige Ondernemers is geworden.

Sinds 2011 verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling en van het Overlegplatform voor de werkgelegenheid.

De ordonnantie van 3 april 2014 stelt een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen Brupartners in. Het helpt de Brusselse openbare aankopers bij hun procedures inzake overheidsopdrachten, om op termijn sociale dumping te bestrijden.
 
Datzelfde jaar verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Assemblée des Instances Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (AIBEFE), in samenwerking met het Secreatriaat van de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie).
In 2015 ziet de functie van Coördinator van de Strategie Go4Brussels 2025 binnen Brupartners het levenslicht om de opvolging van de beleidswerven van de Strategie te coördineren.
 
Datzelfde jaar komt de Dienst Sectorale Facilitatie. Zijn doel is om het beleid te versterken dat tewerkstelling en opleiding combineert door samen te werken met de economische sectoren van Brussel (bouw, horeca, transport en logistiek, enz.) en de betrokken overheidsinstellingen (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, enz.).
 
Eveneens sinds 2015 verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Erkenningscommissie betaald educatief verlof en van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques.

Sinds 2016 verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Adviescommissie erkenning van dienstencheque-ondernemingen.

Sinds 2017 verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Strategische commissie van hub.brussels (het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven), in samenwerking met de diensten van hub.brussels.

 
In juli 2020 verandert de ESRBHG van naam en wordt Brupartners.
 
Eveneens sinds 2020 verzorgt het Secretariaat van Brupartners het secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu.

Op 2 december 2021 voorziet Brupartners zich van de nieuwe ordonnantie betreffende Brupartners.