Het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten (hierna Observatorium) werd opgericht om de Brusselse openbare aankopers ondersteuning bij hun procedures inzake overheidsopdrachten te bieden

Het Observatorium wil sociale dumping bestrijden, die tot oneerlijke concurrentie en banenverlies leidt.

Voorstelling van het Observatorium

Het Observatorium werd ingesteld bij de ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu Brupartners. De noodzaak om oneerlijke concurrentie en zwartwerk bij overheidsopdrachten te voorkomen, ligt ten grondslag aan de oprichting ervan.

De belangrijkste doelstelling van het Observatorium is de bestrijding van sociale dumping en oneerlijke en frauduleuze praktijken bij overheidsopdrachten door bijstand en aanbevelingen te verlenen aan de Brusselse openbare aankopers (GOB, Brusselse ION's, enz.).

Sociale dumping omvat een brede waaier aan onrechtmatige praktijken (zwartwerk, verlaging van de kosten voor arbeidskrachten, enz.), die de arbeidskosten op illegale wijze minimaliseren en tot oneerlijke concurrentie leiden. Om dit fenomeen te bestrijden, helpt het Observatorium de Brusselse openbare aankopers bij hun procedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.

Deze bijstand wordt verleend via:

  • Een analyse van de prijzen en rechtvaardigingen voor prijzen waarvan wordt vermoed dat deze abnormaal laag zijn. Om van deze analyse te kunnen genieten, kunnen de openbare aankopers zich tot het Observatorium richten.
  • Aanbevelingen inzake technische clausules die in het lastenboek moeten worden opgenomen (document van de overheidsopdracht). Om de documenten te raadplegen die nuttig zijn voor de opstelling van een overheidsopdracht, kunnen de openbare aankopers de nuttige publicaties en documenten van het Observatorium raadplegen.

 

Zicht tot het Observatorium richten

Bent u een openbare aankoper in Brussel en wenst u zicht tot het Observatorium te richten, omdat u vragen hebt over het abnormaal lage karakter van prijzen die in het kader van een overheidsopdracht voor diensten of werken zijn ingediend? Stuur dan een e-mail naar observatorium@brupartners.brussels met de volgende documenten:

  • Het lastenboek;
  • De ingediende offertes (minstens de inventaris of de opmetingsstaten);
  • De prijsanalyse;
  • De briefwisseling inzake de aanvraag tot prijsrechtvaardigingen;
  • De prijsrechtvaardigingen van de inschrijvers;
  • De eventueel uitgevoerde analyses van de rechtvaardigingen.

Het Observatorium zal uw aanhangigmaking per kerende e-mail bevestigen en zal u een vertrouwelijk en niet-bindend advies geven binnen een termijn van:

  • Voor een opdracht voor diensten: 15 dagen
  • Voor een opdracht voor werken: 25 dagen

Neem contact op met het Observatorium voor verdere informatie.

Bedrijvenregister

Het bedrijvenregister is een gratis instrument dat is bedoeld om de Brusselse openbare aankopers (gewestelijke Besturen, gemeenten, OCMW's, enz.) gemakkelijker in contact te brengen met bedrijven die in Brussel werkzaam zijn en die naar overheidsopdrachten willen meedingen.

Meer info op onze FAQ

Bedrijvenregister

Openbare aankopersregister

Nuttige publicaties en documenten

Raadpleeg en download de nuttige publicaties en documenten van het Observatorium: Gids voor goede praktijken in overheidsopdrachten, jaarverslagen, standaardbestekken, enz.

De nuttige publicaties en documenten raadplegen

Contact opnemen met het Observatorium

Contact opnemen met het Observatorium