Aller au contenu

Toegankelijkheidsverklaring

 

Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) verbindt zich ertoe om deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten (1).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van Brupartners: www.brupartners.brussels.

 

Conformiteitstoestand

Deze website is gedeeltelijk conform de richtlijnen van het document WCAG 2.1 AA, omwille van de vrijstellingen die hierna worden opgesomd.

 

Inhoud niet toegankelijk

De hierna bedoelde inhoud is niet toegankelijk omwille van de volgende redenen:

 

a) Buitensporige belasting

-Gelet op de nakende hervorming waarvan zij het voorwerp zullen uitmaken en de aanzienlijke werkzaamheden die deze hervorming zal vereisen, werden de bladzijden die momenteel aan het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten zijn gewijd niet in aanmerking genomen bij de evaluatie van de toegankelijkheid van deze website. Op het ogenblik van de hervorming waarvan sprake zullen de voorschriften inzake digitale toegankelijkheid onmiddellijk worden opgenomen.

-De PDF-bladzijden van de regeerakkoorden, pacten en andere officiële documenten van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) dateren van het begin van de jaren 2000 en werden van conformiteit vrijgesteld omwille van hun ouderdom, de moeilijkheid om deze zo lang na datum opnieuw te publiceren en omwille van de schade op het vlak van informatie en verwijzingen indien deze documenten omwille van een gebrek aan toegankelijkheid zouden worden verwijderd.

-De PDF-bladzijden van de Tijdschriften van Brupartners (het voormalige « Tijdschrift van de Raad »), die dateren van voor het jaar 2020, werden van conformiteit vrijgesteld omwille van de buitensporige werklast van hun herpublicatie en de onmogelijkheid om over originele bronfiles te beschikken. Het Tijdschrift maakt namelijk het voorwerp van een overheidsopdracht uit waardoor de versies en prestatieverleners elkaar opvolgen sedert de lancering in 2010.

 

b) De inhoud valt buiten het toepassingsveld van de wetgeving die van toepassing is

-Gelet op zijn « private » dimensie en het gering aantal gebruikers die deze dienen te gebruiken, werd beslist dat de Ledenzone van deze website buiten het toepassingsveld valt van de wetgeving die van toepassing is.

 

Datum van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd op 21 januari 2021 opgesteld.

Laatste bijwerking: 21 januari 2021.

De effectieve evaluatie van de conformiteit van de website www.brupartners.brussels met de eisen gesteld in de richtlijn (EU) 2016/2102 is gebeurd door middel van een externe audit van AnySurfer (2).

Raadpleeg hier de  statuutpagina van Brupartners.

 

Feedback

Wij ontvangen graag uw mening over de inspanningen die wij verrichten om de website van Brupartners beter toegankelijk te maken. Indien u ons uw opmerkingen en/of suggesties wil bezorgen, gelieve een e-mail te sturen naar communicatie@brupartners.brussels.

 

Informatie en contactgegevens

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld door de dienst Communicatie van Brupartners op 21 januari 2021 (laatste bijwerking: 21 januari 2021). In geval van vragen of opmerkingen, gelieve een e-mail te sturen naar communicatie@brupartners.brussels.

 

 

 

(1)  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 256 du 12.10.2018, p. 103).