Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) verbindt zich ertoe om deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten (1).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van Brupartners: www.brupartners.brussels.

Conformiteit

Deze website is gedeeltelijk conform met de richtlijnen WCAG 2.1 AA, omwille van de hieronder vermelde vrijstellingen.

Ontoegankelijke inhoud

De hierna bedoelde inhoud is ontoegankelijk omwille van de volgende redenen:

 a) Buitensporige werklast

  • De PDF-versies van de regeerakkoorden, handvesten en andere officiële documenten van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC), die dateren van het begin van de jaren 2000, werden van conformiteit vrijgesteld omwille van hun anciënniteit, de moeilijkheid om deze zo lang na datum opnieuw te publiceren en omwille van de schade die inzake informatie en referenties zou worden veroorzaakt indien deze documenten van de internetsite bij gebrek aan toegankelijkheid zouden verwijderd.   
  • De PDF-versies van de Tijdschriften van Brupartners (de voormalige « Tijdschriften van de Raad »), die voor 2020 werden gepubliceerd, omwille van de buitensporige werklast om deze opnieuw te publiceren en de onmogelijkheid om over de originele bronfiles te beschikken. De Tijdschriften maken immers het voorwerp van een overheidsopdracht uit waarvan de versies en prestatieverstrekkers elkaar opvolgen sedert de oprichting ervan in 2010.

 b) De inhoud valt niet binnen het toepassingsveld van de geldende wetgeving

  • Gelet op haar « privatieve » aard en het beperkt aantal gebruikers, werd beslist dat de ledenzone van deze website niet binnen het toepassingsveld van de geldende wetgeving valt.

Datum van de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd op 21 januari 2021 opgesteld.

Laatste bijwerking: 13 december 2022

De effectieve evaluatie van de conformiteit van de website www.brupartners.brussels met de eisen van de Richtlijn (EU) 2016/2102 heeft het voorwerp van een externe audit door AnySurfer (2) uitgemaakt.

Feedback

Wij kennen graag uw standpunt over onze inspanningen om de website van Brupartners toegankelijker te maken. Indien u ons uw opmerkingen en/of suggesties wil bezorgen, gelieve een e-mail te sturen naar communicatie@brupartners.brussels.

Feedback en contactgegevens

Deze toegankelijkheidsverklaring werd op 21 januari 2021 opgesteld door de communicatiedienst van Brupartners (laatste bijwerking: 13 december 2022). In geval van vragen of opmerkingen, gelieve een e-mail te sturen naar communicatie@brupartners.brussels.

 

(1)  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (JO L 327 van 2.12.2016, p. 1).

(2)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (JO L 256 van 12.10.2018, p. 103).