Brupartners, de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brupartners heeft voornamelijk als opdracht het sociaal overleg tussen de sociale partners en de regering te verzekeren en op eigen initiatief of op verzoek van de regering adviezen of bijdragen te formuleren over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen: economie, werkgelegenheid, leefmilieu, huisvesting, diversiteit, mobiliteit, enz. en die een impact hebben op het economische en sociale leven in het Gewest.

De opdrachten van Brupartners

Laatst gepubliceerde adviezen

Adviezen raadplegen
Document PDF
Advies

Strategie voor het beheer van de hondenpopulatie in het Brussels Gewest. 16 mei 2024

PDF PDF Download  —  244 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen betreffende energie en klimaat. 16 mei 2024

PDF PDF Download  —  337 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [...] tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties (met het oog op de invoering van het beroepscompetentiecertificaat). 16 mei 2024

PDF PDF Download  —  261 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de identificatie en registratie van honden. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  240 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de identificatie en registratie van katten. 18 april2024

PDF PDF Download  —  246 Ko
Document PDF
Advies

Initiatiefadvies inzake de energie en waterarmoede. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  342 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van het tarief van de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  254 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een titel VIIbis in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening met het oog op het vestigen van een voorkeurrecht voor sommige openbare vastgoedoperatoren voor de aankoop van woningen met sociaal oogmerk. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  323 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2022 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  234 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling en de agro-ecologische transitie van landbouwbedrijven. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  262 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake de GOOD SOIL strategie : Naar een geïntegreerd beheer van de Brusselse bodem. 18 april 2024

PDF PDF Download  —  272 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). 18 april 2024

PDF PDF Download  —  273 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende de creatie van een elektronisch platform inzake de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, de aanvraagprocedure voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen en in het kader van de coördinatie van het beleid inzake de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. 21 maart 2024

PDF PDF Download  —  257 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies en de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure. 21 maart 2024

PDF PDF Download  —  277 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der successierechten en aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 21 maart 2024

PDF PDF Download  —  237 Ko
Document PDF
Advies

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. 21 maart 2024

PDF PDF Download  —  251 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake de toekomst van het Europese cohesiebeleid. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  279 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  362 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende economische migratie. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  311 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgesteldebelastingen met betrekking tot het fiscaal regime dat van toepassing is op voertuigen van het type "pick-up" en tot indexering van de belasting op de inverkeerstelling. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  237 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie over de opwaardering en de occasionele opening voor het publiek van uitzonderlijke goederen. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  229 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van bestek voor het milieueffectenrapport van het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de cartografie van de verschillende regelingen inzake sanering van stedelijk afvalwater. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  213 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het  Brussels Hoofdstedelijk gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  267 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van tewerkstellingssteun voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap en inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  302 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de begeleiding bij de zoektocht naar werk die Actiris aanbiedt aan werkzoekenden. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  279 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de criteria en de procedure voor afwijking van de EPB-eisen en eisen met betrekking tot de decarbonisatiemaatregelen en tot wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing wat betreft de verwarmings- en klimaatregelingssystemen. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  271 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing  en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  369 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het behoud en de ontwikkeling van bepaalde stadsbiotopen en landschapselementen die essentieel zijn voor de migratie, de geografische verspreiding en de genetische uitwisseling van wilde soorten en de aanmoediging ervan door de “Versterkte biotoop-oppervlaktefactor”. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  216 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de invoering van een certificeringssysteem voor installateurs HE voor kleine installaties en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit en energie uit hernieuwbare bronnen. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  215 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. 22 februari 2024

PDF PDF Download  —  222 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake het verrichten van betaald werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missie en consulaire posten. 18 januari 2024

PDF PDF Download  —  241 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van xx/xx/xxxx tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. 18 januari 2024

PDF PDF Download  —  265 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de invoering van een tijdelijke vermindering van de kilometerheffing voor emissievrije voertuigen. 18 januari 2024

PDF PDF Download  —  271 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit COCOF met betrekking tot de erkenning van ondernemingen, de stageovereenkomst en het opleidingsplan, de stageovereenkomst voor de verwerving van beroepservaring, de beroepsinlevingsstage en de verplichte observatiestage in alternerende opleidingen en van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen en het ontwerp van besluit COCOF tot vaststelling van de opdrachten en voorwaarden voor de uitvoering van de taken van de referent Permanente Opleiding voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen. 18 januari 2024

PDF PDF Download  —  259 Ko
Document PDF
Advies

Gemeentelijk duurzaam ontwikkelingsplan Stad Brussel. 18 januari 2024

PDF PDF Download  —  271 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Gezamenlijk initiatiefadvies betreffende een stand van zaken voor een transversale versterking van het kwalificerend onderwijs en de beroepsopleiding, meer bepaald van het alternerend leren. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  411 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de leveringsvergunning voor flexibiliteitsdiensten en de leveringsvergunning voor aggregatiediensten en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  279 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  260 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC, ID en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  258 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot klassering van de onbevaarbare waterlopen, tot aanwijzing van de gewestelijke vijvers, tot bepaling van de inhoud, de reikwijdte, de modaliteiten en de termijnen betreffende de opstelling van de Atlas van het hydrografisch netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot goedkeuring van deze Atlas. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  235 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regulering van de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en tot vaststelling van de voorwaarden voor exploitatie van de voorraden gewasbeschermingsmiddelen die bestemd zijn voor verkoop, tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en tot wijziging van het besluit van 16 juli 2015 betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  272 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake geïntegreerde gewasbescherming, tot wijziging van het besluit van 16 juli 2015 betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers en tot intrekking van het besluit van 10 november 2016 betreffende het toepassingsplan van pesticiden in openbare ruimten. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  277 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, behalve die met een laag risico, tot toevoeging van gebruiksvoorwaarden aan de afwijkingen bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 20 juni 2013 en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  286 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van richtplan van aanleg Defensie. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  265 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van richtplan van aanleg Maximiliaan-Vergote. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  263 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 21 december 2023

PDF PDF Download  —  247 Ko
Document PDF
Advies

Hervorming van de steun aan ondernemingen die momenteel wordt geregeld door de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen (11 ontwerpen van besluit). 21 december 2023

PDF PDF Download  —  304 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 16 november 2023

PDF PDF Download  —  235 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de concrete invulling van het recht op huisvesting. 16 november 2023

PDF PDF Download  —  379 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Gezamenlijk initiatiefadvies van Brupartners en de Adviesraden voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de COCOF en de GGC over de non-profitsectoren van welzijn-gezondheid in Brussel. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  237 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van 2de Nationaal Actieplan “Ondernemingen en mensenrechten”. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  283 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de kaderordonnantie van 25 april 2019 met het oog op een beleid voor de bevordering van de diversiteit en de bestrijding van de discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  197 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot het Brussels Dierenwelzijnwetboek. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  367 Ko
Document PDF
Advies

Strategie rond Scholing en Werk. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  199 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  380 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met bijlage VI van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, opgesteld te Stockholm op 17 juni 2005. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  156 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen. 18 oktober 2023

PDF PDF Download  —  263 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  694 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  633 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot intrekking van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten, aangiften, inschrijvingen en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  154 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1997 bettreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  199 Ko
Document PDF
Advies

Voorstel van Good Soil-Strategie. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  177 Ko
Document PDF
Advies

Advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het ontwerp-GRUP R0 Noord. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  213 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xx/xx/xxxx tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting en hosting van het vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit bij Brupartners. 20 september 2023

PDF PDF Download  —  292 Ko
Document PDF
Advies

Werkgelegenheidsconferentie op 21 september 2023 over de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. 07 september 2023

PDF PDF Download  —  237 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de specifieke behoeften van het onderwijs en de kinderopvang in Brussel. 07 september 2023

PDF PDF Download  —  212 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie ondersteunende dienstverlening en de bijlage, gedaan te Parijs op 27 januari 2021. 07 september 2023

PDF PDF Download  —  609 Ko
Document PDF
Advies

Tussentijdse monitoring van het Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen. 07 september 2023

PDF PDF Download  —  721 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging, met het oog op het instellen van meer flexibiliteit voor mantelzorgers en personen met beperkte mobiliteit, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 13 juli 2023

PDF PDF Download  —  228 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel’Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig. 13 juli 2023

PDF PDF Download  —  249 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de Heizelvlakte. 13 juli 2023

PDF PDF Download  —  326 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 13 juli 2023

PDF PDF Download  —  165 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met (1°) de Overeenkomst en het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 april 1993; en (2°) het Protocol, gedaan te New Delhi op 9 maart 2017, tot wijziging van de Overeenkomst en van het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 april 1993. 5 juli 2023

PDF PDF Download  —  621 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 december 2016 betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning. 5 juli 2023

PDF PDF Download  —  785 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot oprichting van een gegevensbank genaamd "TalentAnalytics.brussels". 5 juli 2023

PDF PDF Download  —  155 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten. 5 juli 2023

PDF PDF Download  —  163 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot instelling van een specifieke behandelingsprocedure van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de ontmanteling van het interieur van het Zuidpaleis en voor de wijziging van de vergunning die op 24 mei 2019 door de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel werd afgeleverd. 5 juli 2023

PDF PDF Download  —  210 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie houdende opstelling van het Brussels wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van de diversiteit. 15 juni 2023

PDF PDF Download  —  343 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die negatieve gevolgen van de Brexit ondervinden in hun internationale activiteiten. 15 juni 2023

PDF PDF Download  —  173 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het activiteitsverlag 2022 van de CiReDe. 15 juni 2023

PDF PDF Download  —  143 Ko
Document PDF
Advies

Voorstel van besluit inzake de invoeging van bepalingen inzake gerecycleerde granulaten en gronden in het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. 15 juni 2023

PDF PDF Download  —  178 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van richtplan van aanleg « Mediapark ». 24 mei 2023

PDF PDF Download  —  274 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het ontwerp van Milieuovereenkomst betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte matrassen. 24 mei 2023

PDF PDF Download  —  169 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het voorontwerp van ordonnantie houdende de omzetting, reorganisatie en naamswijziging van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven in het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap. 24 mei 2023

PDF PDF Download  —  234 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie en ontwerpen van besluiten tot vereenvoudiging van de regels inzake toegang tot het beroep. 24 mei 2023

PDF PDF Download  —  194 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de oprichting van een adviesraad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gevolgen voor de algemene werking van Brupartners. 17 mei 2023

PDF PDF Download  —  258 Ko
Document PDF
Advies

Gezamenlijk Advies over het ontwerp van Voluntary National Review 2023. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  340 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake de nota van Governance van Opleidings- en Tewerkstellingspolen. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  185 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 2014 betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  200 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling specifieke normen voor de voorziening en de kwaliteit van het tweedecircuitwater. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  174 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). 20 april 2023

PDF PDF Download  —  150 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het zetelakkoord van 27 januari 1993 tussen het Koninkrijk België en de Europese Vrijhandelsassociatie, gedaan te Brussel op 24 november 2022. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  153 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het aanpassen van het successierecht en het recht van overgang bij overlijden alsook van het schenkingsrecht aan de nieuwe gezinsstructuren en het bevorderen van de overdrachten tussen generaties. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  158 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de digitale transitie van de instellingen. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  265 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen met betrekking tot de fiscale en niet-fiscale invordering door de gewestelijke fiscale administratie. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  144 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak van ondernemingen. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  216 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (wijziging van het bedrag van de sociale tegemoetkoming in het watertarief voor 2023). 20 april 2023

PDF PDF Download  —  154 Ko
Document PDF
Advies

Richtplan van Aanleg: Ninoofsepoort. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  182 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  198 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2023. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  401 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot afwijking van artikel 12, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen. 20 april 2023

PDF PDF Download  —  159 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende het Ontwerp van Lucht-KlimaatEnergieplan (LKEP). 8 februari 2023

PDF PDF Download  —  243 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot afwijking van artikel 12, § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen

PDF PDF Download  —  162 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Gezamenlijk initiatiefadvies betreffende de renovatie van het residentiële huurbestand en van de mede-eigendommen. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  418 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  362 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende economische migratie. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  208 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen en van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  227 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende de stand van zaken en perspectieven voor de uitrol van het Brusselse netwerk van laadpalen. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  267 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (...) tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten van 2015 tot en met 2020. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  188 Ko
Document PDF
Advies

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik. 16 maart 2023

PDF PDF Download  —  191 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende het ontwerp van Gewestelijk lucht-klimaatenergieplan. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  396 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de implementatie van de strategie voor de renovatie van de gebouwen. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  393 Ko
Document PDF
Advies

Gezamenlijk advies interraden inzake het Nationaal Energie- en Klimaatplan. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  326 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  159 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van het juridisch stelsel van de weg. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  145 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de interne werking van Actiris. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  205 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda inzake het op grond van wederkerigheid verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  152 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Initiatiefadvies betreffende de sociaal barometer 2021. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  268 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende het overeenkomst betreffende de procedure inzake het geactualiseerd tariefvoorstel 2023-2026 van Vivaqua. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  256 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 februari 2023

PDF PDF Download  —  236 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  421 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  161 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende het ontwerp van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening en het milieueffectenrapport ervan. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  295 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 17 juni 2022. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Brussel op 17 juni 2022. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Praag op 31 augustus 2022. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  151 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende het ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil en houdende wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  210 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de Brusselse fiscale wetgeving aan de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen alsook aan de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 482 van het Wetboek der successierechten. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  149 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  179 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor de bescherming van de toegang tot energie ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen in het kader van de energiecrisis. 19 januari 2023

PDF PDF Download  —  207 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  239 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  184 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieumisdrijven en de misdrijven inzake dierenwelzijn die het voorwerp kunnen uitmaken van een bestuurlijke transactie, van de transactiesom en van de betalingswijze. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  236 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst van [*] tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de huishoudens in het kader van de uitvoering van sociale maatregelen in de watersector. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  170 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de invoering van een voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  216 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling en transitie van ondernemingen. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  234 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun inzake de energiekosten voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  243 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van tijdelijke maatregelen om de vraag naar gas en elektriciteit te verminderen en voor toegang tot het statuut van beschermde afnemer voor de huishoudens in het kader van de energiecrisis. 15 december 2022

PDF PDF Download  —  195 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende het toeristische logies. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  205 Ko
Document PDF
Advies

Tweejaarlijks verslag “2020-2021” van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  316 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van Burgerraad voor het klimaat. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  176 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende de wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid met het oog op de omzetting van richtlijn 2020/2184 van 16 december 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  162 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het gedetailleerd evaluatieverslag bedoeld in artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2022 houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  286 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  159 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis. 17 november 2022

PDF PDF Download  —  187 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid. 20 oktober 2022

PDF PDF Download  —  207 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen. 20 oktober 2022

PDF PDF Download  —  180 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Initiatiefadvies inzake de hervorming van de instrumenten voor de bevordering van diversiteit en de strijd tegen discriminatie. Werkveld 3: identiteit en rollen van de operatoren en nieuw bestuursmodel. 20 oktober 2022

PDF PDF Download  —  174 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake de regelgevende maatregelen in het kader van de energiecrisis. 20 oktober 2022

PDF PDF Download  —  180 Ko
Document PDF
Advies

Brusselse Plan ter bestrijding van racisme 2022-2025. 20 oktober 2022

PDF PDF Download  —  252 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. 20 oktober 2022

PDF PDF Download  —  146 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar 108ste zitting op 21 juni 2019. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  189 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de ophaalmodaliteiten van toepassing op de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid. Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van toepassing op de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als exclusieve overheid belast met de fabricage en verdeling van de afvalzakken en -containers aangeboden aan de ophaling. Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de terugvordering van de door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid gemaakte kosten in het kader van het afvalstoffenbeheer bij inbreuk of achtergelaten afvalstoffen. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  249 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  233 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen geluidshinder van speciale geluidstoestellen. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  154 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  174 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 96ste zitting in Genève op 14 juni 2007. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  166 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 131 betreffende de vastlegging van minimumlonen, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingslanden, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar 54ste zitting op 22 juni 1970. 15 september 2022

PDF PDF Download  —  212 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv finance&invest.brussels voor het beheer van een Economisch Transitiefonds. 8 september 2022

PDF PDF Download  —  167 Ko
Document PDF
Advies

ESF+ Programma in Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2021-2027: onderdeel werkgelegenheid. 8 september 2022

PDF PDF Download  —  201 Ko
Document PDF
Advies

Gewestelijk Plan voor gendermainstreaming en gelijkheid van vrouwen en mannen 2022-2025. 8 september 2022

PDF PDF Download  —  236 Ko
Document PDF
Advies

Brussels plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid. 8 september 2022

PDF PDF Download  —  168 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Initiatiefadvies inzake de Paritaire huurcommissie. 14 juli 2022

PDF PDF Download  —  288 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende het mechanisme voor de screening van buitenlandse,directe investeringen (aanhangigmaking door het College van de COCOF). 14 juli 2022

PDF PDF Download  —  144 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende het mechanisme voor de screening van buitenlandse, directe investeringen (aanhangigmaking door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering). 14 juli 2022

PDF PDF Download  —  146 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende het mechanisme voor de screening van buitenlandse, directe investeringen (aanhangigmaking door het Verenigde College van de GGC). 14 juli 2022

PDF PDF Download  —  144 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de subcategorieën van taxidiensten en de quota en tarieven die erop van toepassing zijn. 14 juli 2022

PDF PDF Download  —  381 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. 7 juli 2022

PDF PDF Download  —  234 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. 7 juli 2022

PDF PDF Download  —  177 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de goedkeuring en uitvoering van het Brussels Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan. 7 juli 2022

PDF PDF Download  —  281 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen. 7 juli 2022

PDF PDF Download  —  267 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Initiatiefadvies inzake de instellingen voor bejaarden in het Brussels Gewest. 7 juli 2022

PDF PDF Download  —  290 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  224 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het abattement op het verkooprecht en tot invoering van een aanvullend abattement op het verkooprecht in geval van verbetering van de energieprestatie. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  225 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een algemeen kader voor de erkenning van beroepskwalificaties. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  149 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiering van de renovatiewerken van de sociale huisvesting in het Brussels Gewest. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  161 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2021/514/EU van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  155 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de erkenning van beroepskwalificatie in de binnenvaart. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  155 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel, op 17 november 2021. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  151 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel, op 10 februari 2021. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  150 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koningkrijk België en de Intergovernmental Auhtority on Development, gedaan te Brussel op 16 februari 2022. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  152 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie waarbij de Brusselse Codex Fiscale Procedure toepasselijk wordt verklaard op de belastingen op het verbranden van afvalstoffen en op de milieubelasting. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  156 Ko
Document PDF
Advies

Voortonwerp van ordonnantie tot invoeging in de Brusselse Huisvestingscode van de procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen en tot wijziging van de middelen gebruikt door en ten voordele van het Begrotingsfonds voor Solidariteit, het ontwerpbesluit van de brusselse hoofdstedelijke regering tot wijziging van het besluit van de brusselse hoofdstedelike regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen en het ontwerp besluit van de brusselse hoofstedelijke regering tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden voor de tussenkomst van het Begrotingsfonds voor Solidariteit vermeld in artikel 233 duodecies van de Brusselse Huisvestingscode. 16 juni 2022

PDF PDF Download  —  239 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot steun aan de Belgische Kamers van Koophandel en de Belgische businessclubs. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  163 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Initiatiefadvies inzake de positieve actieplannen. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  270 Ko
Document PDF
Initiatiefadvies

Initiatiefadvies inzake de geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  448 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2022-2027. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  239 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  195 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie en het EPB-certificaat Openbaar gebouw. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  211 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van gedeeltelijke wijzing van het Gewestelijk Bestemmingsplan van de site van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde en zijn MER. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  230 Ko
Document PDF
Advies

Advies inzake de Werkgelegenheidsconferentie van 14 en 15 juni betreffende de arbeidsmarktintegratie van personen met een herkomst buiten de EU. 19 mei 2022

PDF PDF Download  —  224 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de regels en richtlijnen volgens de welke het Brussels Waarborgfonds tussenkomsten verleent en Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het algemeen reglement betreffende het beheer en de werkwijze van het Brussels Waarborgfonds. 21 april 2022

PDF PDF Download  —  166 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp Programma EFRO 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 april 2022

PDF PDF Download  —  289 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, die hebben moeten sluiten of zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis in 2021 en 2022. 21 april 2022

PDF PDF Download  —  228 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 in 2021 en 2022. 21 april 2022

PDF PDF Download  —  183 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationale Hervormingsprogramma 2022. 21 april 2022

PDF PDF Download  —  294 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de Heizelvlakte. 21 april 2022

PDF PDF Download  —  293 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de verhouding van de laadpunten voor parkings, alsook van bepaalde bijkomende veiligheidsvoorwaarden die daarop van toepassing zijn. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  235 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de elektromobiliteit en tot diverse bepalingen inzake de steunmaatregelen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  211 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor baden en zwembaden. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  154 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de ontwikkelingszone 2022-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  173 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de invoering van een impactanalyse van het gewestelijke beleid op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  202 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  231 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit  van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor individuele beroepsopleiding in de onderneming. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  165 Ko
Document PDF
Advies

Brusselse Actieplan betreffende de Brexit Adjustment Reserve (BAR). 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  170 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  165 Ko
Document PDF
Advies

Voortbestaan van het begeleidingscentrum voor sociaal en coöperatief ondernemerschap COOPCITY. 17 maart 2022

PDF PDF Download  —  273 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies genomen op grond van de COVID-19-gezondheidscrisis. 17 februari 2022

PDF PDF Download  —  153 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 8, 17, 37 en 38 van het Wetboek der successierechten. 17 februari 2022

PDF PDF Download  —  158 Ko
Document PDF
Advies

Wijziging van het BBP nr. 101 « Stroobants-Picardie » van de gemeente Evere. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  213 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van Titel VII van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  298 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  266 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  200 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële personenvervoerdiensten. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  311 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  175 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van diverse maatregelen inzake tewerkstelling en sociale economie. 20 januari 2022

PDF PDF Download  —  189 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  222 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  223 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2023-2027 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  214 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbelsuiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  263 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  157 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  157 Ko
Document PDF
Advies

Brusselse actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen. 16 december 2021

PDF PDF Download  —  294 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen inzake de milieueffectenbeoordeling. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  189 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van RPA Josaphat. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  302 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  196 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een dotatie ter compensatie van de gemeentelasten verbonden aan de waterdistributie en aan de opvang van afvalwater. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  150 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  182 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de implementatie van de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure in het kader van aanvragen van een milieuattest of -vergunning, stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning en met betrekking tot de aanplakking van de beslissingen. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  153 Ko
Document PDF
Advies

Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het ontwerp van Maatregelenprogramma van het Waterbeheerplan 2022-2027. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  157 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  337 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. 18 november 2021

PDF PDF Download  —  190 Ko
Document PDF
Advies

Evaluatierapport van de toepassing van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 oktober 2021

PDF PDF Download  —  219 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van richtplan van aanleg « ZUID ». 21 oktober 2021

PDF PDF Download  —  179 Ko
Document PDF
Advies

Initieel tariefvoorstellen van de BMWB en VIVAQUA voor de regulatoire periode 2022-2026. 21 oktober 2021

PDF PDF Download  —  440 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie. 21 oktober 2021

PDF PDF Download  —  279 Ko
Document PDF
Bijdrage

Bijdrage in het kader van de gedeelde prioriteiten van de Strategie Go4Brussels 2030: Ontwerp van Brussels gewestelijk actieplan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen. 7 mei 2021

PDF PDF Download  —  279 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  192 Ko
Document PDF
Advies

Advies betreffende de oprichting van een vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit (VDOPNP) bij Brupartners ingevolge de beslissingen van de Regering in de context van het protocolakkoord voor de non-profit 2018-2019 voor de FGC en de GGC. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  277 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaamse Gewest, de Regering van het Waalse Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  149 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart, gedaan te Straatsburg op 27 september 2012. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  150 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de Lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  151 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake transparantie bij op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en Staten, gedaan te New York op 10 december 2014. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  151 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  151 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  151 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Derde Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden (ESV's), gedaan te Utrecht op 16 november 2009. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  148 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  161 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het aanvullend Protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  144 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  152 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  184 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest tot oprichting van FORMAFORM, een multipartnercentrum voor de ontwikkeling van de competenties van beroepsbeoefenaars op het gebied van oriëntatie, opleiding, sociaal-professionele inschakeling en validatie van competenties. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  263 Ko
Document PDF
Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, om de procedure van de bestuurlijke transactie erin op te nemen. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  188 Ko
Document PDF
Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone gericht op de invoering van de criteria voor 2025-2035. 16 september 2021

PDF PDF Download  —  286 Ko