Opdrachten

  • Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen uitbrengen over elk ontwerp van ordonnantie en reglementair besluit inzake leefmilieu betreffende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij de Raad voor het Leefmilieu heeft het Comité van de Waterverbruikers tot opdracht om:

  • Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen uit te brengen over alle vraagstukken in verband met het waterbeleid.
  • Advies te verlenen aan BRUGEL in het kader van de procedure tot goedkeuring van de tariefmethodologieën en tariefvoorstellen bepaald in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
  • De taken verzekeren, die voordien waren toegewezen aan de Hoge Raad voor de Waterleidingen.

Samenstelling en leden

3 leden van het Voorzitterschap

Serge KEMPENEERS (Voorzitter)
Jan HAEMERS (Vicevoorzitter)
Christian PAQUET (Voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud)

5 vertegenwoordigers van VZW die zich volgens hun statuten om het leefmilieu bekommeren

Stéphanie D’HAENENS (IEB) (Effectief lid)
Maud MARSIN (IEB) (Plaatsvervangend lid)
Lieselotte GEVENS (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) (Effectief lid)
Raf PAULY (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) (Plaatsvervangend lid)
Mathieu BOURGEOIS (Energie Commune) (Effectief lid)
Benjamin WILKIN (Energie Commune) (Plaatsvervangend lid)
Natacha SENSIQUE (Réseau Idée) (Effectief lid)
Vanessa RASQUINET (Réseau Idée) (Plaatsvervangend lid)
Kelly DE LEUZE (GoodPlanet Belgium)(Effectief lid)
Jo VAN CAUWENBERGE (GoodPlanet Belgium)(Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van het Bestuur voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbaar Vervoer

1 lid van het departement Ruimtelijke Ordening en Huisvesting1 lid van het departement Monumenten en Landschappen1 lid van Brussel Mobiliteit
Natalia RIEZNIK (Effectief lid)Emilie VANHOESTENBERGHE (Effectief lid)Joëlle VANDEVOORDE (Effectief lid)
Sven VERCAMMEN (Plaatsvervangend lid)Thomas PETITJEAN (Plaatsvervangend lid)Philippe BARETTE (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

1 lid van het ABVV1 lid van het ACV1 lid van de ACLVB
Kobe MARTENS (Effectief lid)Célie HUYBENS (Effectief lid)Yaël HUYSE (Effectief lid)
Jeanne UWASE (Plaatsvervangend lid)Maxime DE WACHTER (Plaatsvervangend lid)Patricia DE MARCHI (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties (3 leden van BECI)

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Laurent SCHILTZMarie VAN BREUSEGEM
Aymé ARGELES
Gloria OMOYICarine LAMBERT

1 lid van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers

Effectief lidPLaatsvervangend lid
Julie LAMBOTTESilvia DOGA

3 deskundigen inzake milieuproblemen van de UCLouvain, de ULB en de VUB

1 lid van de UCLouvain1 lid van de ULB1 lid van de VUB
Sergio ALTOMONTE (Effectief lid)Simon DE MUYNCK (Effectief lid)Filip HUYGHE (Effectief lid)
Pierre DEFOURNY (Plaatsvervangend lid)Wouter ACHTEN (Plaatsvervangend lid)Tim VAN DE VOORDE (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van Brulocalis

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Philippe BOIKETEPatrick LENAERS
Jos RAYMENANTSAnne DELVAUX
Grégory MATGENMarie-Noëlle STASSART

2 vertegenwoordigers van het Gewestelijke Agentschap voor Netheid, Net Brussel

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Mathieu VREBOSCHSophie STEVENS
Olivier BOSTEELSSophie POTAKOWSKI

3 vertegenwoordigers van organisaties ter verdediging van de verbruikers of van algemeen nut

1 lid van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumenten-organisaties1 lid van de Gezinsbond1 lid van het « Réseau des Consommateurs Responsables »
Bert STEVENS (Effectief lid)Maarten VERBIEST (Effectief lid)Hélène JANE-ALUJA (Effectief lid)
Leen DE CORT (Plaatsvervangend lid)An DENEFFE (Plaatsvervangend lid)Bénédicte ALLAERT (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers voorgedragen door de Raad voor het Leefmilieu op grond van hun bijzondere wetenschappelijke kennis op een van de gebieden van de milieuproblematiek

1 membre de « École de Santé Publique »1 lid van het Koninklijk Meteorologisch Instituut 1 lid van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België
Jacques KUMMER (Effectief lid)Romain INGELS (Effectief lid)Patrick ROOSE (Effectief lid)
Catherine BOULAND (Plaatsvervangend lid)Veerle DE BOCK (Plaatsvervangend lid)Maurice LEPONCE (Plaatsvervangend lid)

2 vertegenwoordigers van de wateroperatoren

1 lid van de Hydria1 lid van VIVAQUA
Damien DE KEYSER (Effectief lid)Angélique DEQUICK (Effectief lid)
David PIREAUX (Plaatsvervangend lid)Olivier RAGOEN (Plaatsvervangend lid)

Het Comité van de Waterverbruikers bezit dezelfde samenstelling als de Raad voor het Leefmilieu, waaraan evenwel nog 5 personen van diverse categorieën van waterverbruikers worden toegevoegd:

Vertegenwoordigers van de waterverbruikers
Marc BUCKENS (VZW Ieder zijn Woning)
Marie HANSE (Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water Brussel)
Marie-Noëlle DE DECKER ((« Centre d’action globale pour les familles »)
Jan LIPPENS (VZW Coördinatie Zenne)
Jean-Pierre NEMERY DE BELLEVAUX (Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat)

Het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu wordt verzorgd door Bastien FIEVET.

Reglementering

 

 

Documenten

De adviezen

Document PDF
Advies
A-2024-014-RLBHG

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministeriele besluit van 6 maart 2023 houdende uitvoering van bijlagen XXIV en XXV van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Leefmilieu
2024

Advies - A-2024-014-RLBHG

Leefmilieu - 2024

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministeriele besluit van 6 maart 2023 houdende uitvoering van bijlagen XXIV en XXV van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Consulter l'avis

Document PDF
Advies
A-2024-003-RLBHG

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

Leefmilieu
2024

Advies - A-2024-003-RLBHG

Leefmilieu - 2024

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

Consulter l'avis