Een administratief team, « het Secretariaat », voert de opdrachten uit die aan Brupartners zijn toevertrouwd.

 

Onze verschillende opdrachten 

Overlegopdracht

De overlegopdracht van Brupartners bestaat erin besprekingen en onderhandelingen te organiseren tussen de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profit (= werkgeversbank), de representatieve werknemersorganisaties (= vakbondsbank) en de Brusselse Regering inzake economische en sociale vraagstukken (economie, huisvesting, leefmilieu, enz.). Deze uitwisselingen bepalen de belangrijkste politieke, economische en sociale richtsnoeren en prioriteiten. Zij vinden plaats in het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC).

In aansluiting op dit overleg stelt de Regering een economisch en sociaal actieprogramma op, evenals ontwerpen van ordonnantie en besluit die daarmee verband houden. De sociale partners worden aldus rechtstreeks bij de politieke besluitvorming betrokken.

Het overleg kan worden uitgebreid tot aangelegenheden die onder de bevoegdheden vallen van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Federatie Wallonië-Brussel, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en die een impact hebben op het economisch en sociaal leven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval komt het uitgebreide Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité bijeen.

Raadplegingsopdracht

De raadplegingsopdracht van Brupartners bestaat uit het opstellen en uitbrengen van adviezen op aanhangigmaking, van initiatiefadviezen, van bijdragen en van studies.

Adviezen op aanhangigmaking

De Brusselse Regering vraagt het advies van Brupartners inzake alle voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpen van besluit die een sociaaleconomische impact (economie, tewerkstelling, fiscaliteit, leefmilieu, mobiliteit, huisvesting, armoede, diversiteit, enz.) op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. Deze aanvraag wordt gedaan na de 1ste lezing van de wetgevende of regelgevende tekst in de Regering. Brupartners heeft dan 30 dagen om zijn advies uit te brengen. Bij dringende gevallen kan de Regering deze termijn tot 7 dagen verkorten.

Ook de Ministers, de leden van het College van de COCOF, van het College van de VGC en van het College van de GGC kunnen het advies vragen van Brupartners inzake beleidsdomeinen die onder hun bevoegdheden vallen (opleiding, onderwijs, enz.) en die een sociaaleconomische impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen.

Het advies van Brupartners is raadgevend. De Regering of het College kan er dus voor kiezen om al dan niet rekening te houden met de opmerkingen van Brupartners.

Een ordonnantie of een besluit wordt in verschillende fasen ontwikkeld :

Op specifieke wijze vraagt BRUGEL, de Brusselse regelgevende instantie op het gebied van elektriciteit, gas en waterprijscontrole, het advies van Brupartners, in het kader van zijn bevoegdheid inzake waterprijscontrole, bij de vaststelling van tariefmethodologieën en inzake tariefvoorstellen die door de wateroperatoren worden ingediend.

Bepaalde specifieke wetgevingen, zoals het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, vereisen dat verschillende adviesorganen, waaronder Brupartners, over gewestelijke en gemeentelijke plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening worden geraadpleegd.

Initiatiefadviezen

Brupartners kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen over elke kwestie die relevant en belangrijk wordt geacht voor de werkgeversbank en de vakbondsbank.

Deze adviezen kunnen betrekking hebben op:

  • Actuele thema's
  • Binnen de Regering besproken thema's, die een politiek akkoord vereisen
  • Thema's met duidelijke sociaaleconomische belangen, die regelgevende teksten vereisen

Initiatiefadviezen dienen om de standpunten van de economische en sociale actoren over belangrijke kwesties bekend te maken. Ze zijn ook bedoeld om de aandacht te vestigen op nieuwe benaderingen en perspectieven voor de aanpak van één of meerdere gewestelijke vraagstukken.

De adviezen van Brupartners ontdekken

Bijdragen

Bepaalde dossiers van de Strategie Go4Brussels 2030 worden als « gedeelde prioriteit » bestempeld (zie tabblad Strategie Go4Brussels 2030). In dat geval moet een Minister of Staatssecretaris Brupartners om advies vragen over de hoofdlijnen van het dossier vóór de 1ste lezing in de Regering van de wetgevende tekst, de regelgevende tekst of het programmatische instrument (strategisch plan, actieplan, stappenplan, strategische nota, enz.). In plaats van een advies, dient Brupartners dan een « bijdrage » in.

Het verschil tussen een advies en een bijdrage ligt in de timing van de aanvraag. In het kader van een bijdrage raadpleegt de Regering Brupartners eerder dan in het geval van een eenvoudig advies.

De bijdragen van Brupartners ontdekken

Studies

De studies van Brupartners hebben bijvoorbeeld betrekking op onderzoeks- en documentatiewerkzaamheden inzake een specifiek onderwerp, gedocumenteerde analyses over een bepaald onderwerp, enz.

Sectorale opdracht

De Dienst Sectorale Facilitatie voert de sectorale opdracht uit die aan Brupartners is toevertrouwd.

De sectorale opdracht van Brupartners bestaat erin de sociale partners van de economische sectoren van Brussel (bouw, HORECA, transport en logistiek, enz.) aan te moedigen om deel te nemen aan het tewerkstellings-, opleidings- en onderwijsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van deze opdracht is om de effecten van deze beleidsvoeringen te vergroten en om op lange termijn de tewerkstelling en de kwaliteit van de tewerkstelling in het Brussels Gewest te verbeteren.

In deze logica streeft de Dienst Sectorale Facilitatie naar de ontwikkeling van synergieën en partnerschappen tussen de Brusselse economische sectoren en de overheidsinstellingen die bevoegd zijn voor tewerkstelling, opleiding en onderwijs in Brussel (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, enz.).

Wanneer er voor een bepaalde economische sector een synergie wordt gevonden, sluit de Brusselse Regering een « Sectoraal kaderakkoord » met de desbetreffende sector af.

De Dienst Sectorale Facilitatie ontdekken