Toggle menu

Opdrachten

De commissies en werkgroepen (WG) bereiden de ontwerpen van advies voor die aan de Plenaire vergadering worden voorgelegd.

Voor elke adviesaanvraag van de Regering en elk initiatiefadvies worden de leden van een commissie of thematische WG (economie, leefmilieu, huisvesting, enz.) samengeroepen. De secretaris van de commissie of WG bereidt het dossier voor dat het voorwerp van een advies na aanhangigmaking of van een initiatiefadvies uitmaakt. Er vinden vervolgens gesprekken plaats tussen de leden en de deskundigen van de commissie of WG, tot men tot een ontwerpadvies komt dat met de steun van het Secretariaat van Brupartners wordt opgesteld. Het ontwerpadvies wordt uiteindelijk ter bespreking en aanneming aan de Plenaire vergadering voorgelegd, en wordt het definitief advies dat door Brupartners wordt uitgebracht.   

Er bestaan momenteel 5 vaste interne commissies bij Brupartners:
 

De Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën

Het secretariaat wordt verzorgd door Gersende CHARPENTIERAlexis GERARD, Julie MILLAN en William WRIGHT.

De Commissie Leefmilieu

Het secretariaat wordt verzorgd door Charlie VERTHE.

De Commissie Ruimtelijke Ordening - Mobiliteit

Het secretariaat wordt verzorgd door Stéphanie POLET en Charlie VERTHE.

De Commissie Diversiteit-Gelijkheid van kansen-Armoede

Het secretariaat wordt verzorgd door Alexis GERARD en Julie MILLAN.

De Commissie Huisvesting

Het secretariaat wordt verzorgd door François CATTEAU en Charlie VERTHE.

 

De WG worden op occasionele wijze opgericht, om een bijzonder thema te behandelen.

Er bestaan momenteel 6 WG bij Brupartners:

De WG « Sociale zaken-Gezondheid »

 Het secretariaat wordt verzorgd door William WRIGHT.

De WG « Administratieve vereenvoudiging »

Het secretariaat wordt verzorgd door William WRIGHT.

De WG « Brussel Metropool »

Het secretariaat wordt verzorgd door Stéphanie POLET.

De WG « Telewerk »

Het secretariaat wordt verzorgd door Gersende CHARPENTIER.

De WG « Gewestelijke strategie inzake economische transitie »

Het secretariaat wordt verzorgd door Alexis GERARD.

De WG « Institutionele hervormingen »

Het secretariaat wordt verzorgd door William WRIGHT.

Het aantal commissies en werkgroepen kan evolueren in functie van de materies die door Brupartners moeten worden behandeld.

Samenstelling en leden

Elk van deze commissies en werkgroepen bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersbank die lid zijn van Brupartners, evenals uit deskundigen.