Strategie Go4Brussels 2030, wat is dat?

De Strategie Go4Brussels 2030 (hierna S2030), die op 16 januari 2020 werd ondertekend, is het 5de sociaaleconomisch akkoord dat tussen de Brusselse Regering, de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector (= werkgeversbank) en de representatieve werknemersorganisaties (= vakbondsbank) werd gesloten.

De S2030 werd op 24 februari 2021 aangepast om er economische en sociale relancemaatregelen op middellange en lange termijn in op te nemen, ingevolge de COVID-19-crisis.

De tekst van de S2030 raadplegen

Tijdens de buitengewone Sociale Top van 27 april 2022, hebben de Brusselse regering en de sociale partners hun gemeenschappelijke prioriteiten tegen 2024 jaar vastgesteld.

De prioriteiten tegen 2024 raadplegen

De S2030 heeft een tweeledig doel:

 • De basis leggen voor de transitie van de Brusselse economie naar meer deugdzame economische modellen (bijv.: circulaire economie, sociaal en democratisch ondernemerschap, enz.);
 • De scholingsgraad van werkzoekenden verbeteren en het opleidingsaanbod heroriënteren, zodat het zo goed mogelijk aan de behoeften van de ondernemingen zou beantwoorden.

Meer info over de Strategie Go4Brussels 2030

Inhoud van de S2030

De S2030 omvat 17 doelstellingen, die in iets meer dan 100 beleidswerven zijn opgesplitst en in 2 pijlers zijn onderverdeeld:

 • PIJLER 1, die betrekking heeft op gewestelijke bevoegdheden (economie, fiscaliteit, mobiliteit, enz.);
 • PIJLER 2, die zowel betrekking heeft op gewestelijke als op gemeenschappelijke bevoegdheden (opleiding, onderwijs, tewerkstelling, enz.).

De tekst van de Strategie Go4Brussels 2030 raadplegen

Ontwikkeling van de S2030

De Regering, de werkgeversbank en de vakbondsbank werken samen aan de inhoud van de S2030, via overleg en onderhandelingen. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op 3 hoofdbeginselen:

 1. Vereenvoudigen van de governance en van de formele overlegprocessen;
 2. Economische en sociale transitie;
 3. Transversaliteit en ontzuiling van de beleidsvoeringen.

Tijdens de onderhandelingen over de inhoud van de S2030 komen de werkgeversbank, de vakbondsbank en de Regering overeen dat een aantal beleidswerven als « gedeelde prioriteiten » worden behandeld. Andere worden dan weer als « overlegde prioriteiten » behandeld.

Een gedeelde prioriteit, wat is dat?

Wanneer een beleidswerf van de S2030 als een gedeelde prioriteit wordt behandeld, moet een Minister of Staatssecretaris Brupartners om advies vragen over de grote lijnen van het dossier vóór de 1ste lezing in de Regering van dewetgevende tekst, de regelgevende tekst of het programmatische instrument (strategisch plan, actieplan, stappenplan, strategische nota, enz.). In plaats van een advies brengt Brupartners dan een « bijdrage » uit.

In dit geval raadpleegt de Regering Brupartners eerder dan voor een eenvoudig advies. Het beginsel van de gedeelde prioriteiten stelt Brupartners dus in staat om een stap eerder in het ontwikkelingsproces van een ordonnantie of besluit tussenbeide te komen.

Aan het begin van elk parlementair jaar bepalen Brupartners en de Regering gezamenlijk de beleidswerven die als gedeelde prioriteiten moeten worden behandeld, tijdens een Sociale top (een bijeenkomst die aan de S2030 is gewijd en die binnen het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité wordt georganiseerd).

De Regering kan ook beslissen om de bijdrage van Brupartners niet in aanmerking te nemen. In dit geval rechtvaardigt zij haar beslissing bij de gebruikelijke aanvraag (of de klassieke aanhangigmaking) bij Brupartners, d.w.z. na de 1ste lezing van de tekst in de Regering.

En een overlegde prioriteit?

De overlegde prioriteit verwijst naar een klassieke raadplegingsprocedure van Brupartners met betrekking tot beleidswerven van de S2030. In dit geval wordt Brupartners na de 1ste lezing in de Regering geraadpleegd.

In het kader van deze raadpleging brengt Brupartners een advies uit.

De door Brupartners uitgebrachte bijdragen en adviezen raadplegen

De volgende beleidswerven worden als gedeelde prioriteiten behandeld:

 

Governance

Voor elke doelstelling van de S2030 wordt een Stuurcomité opgericht. Dit Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van de beleidswerven van de doelstelling in kwestie. Het bestaat uit de bevoegde Ministers of Staatssecretarissen, de Besturen en vertegenwoordigers van de werkgeversbank en de vakbondsbank.

De Cel Ondersteuning Regeringsplannen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is verantwoordelijk voor de eigenlijke operationele opvolging.

De Regering en de sociale partners onderzoeken de voortgang van de beleidswerven van de S2030 tijdens een vergadering van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC), de zogenaamde Sociale top. Deze bijeenkomst wordt minstens eenmaal per jaar georganiseerd.

Tot slot worden de transversale en/of thematische evaluaties aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels toevertrouwd.

Coördinatie van de S2030 binnen Brupartners

Binnen Brupartners organiseert een « Coördinator S2030 » de opvolging van alle beleidswerven, die in het kader van de S2030 zijn opgezet. Concreet betekent dit dat de Coördinator S2030:

 • Verslag uitbrengt aan de leden van Brupartners over de uitvoering van de beleidswerven;
 • De verzoeken van de leden van Brupartners aan alle betrokken actoren doorgeeft;
 • Deelneemt aan de uitvoering van de gedeelde beleidswerven en samen met de leden van Brupartners de Sociale topontmoetingen voorbereidt.
   

De coördinatie van de S2030 wordt door Alexis GERARD verzekerd.

De website van de Strategie Go4Brussels 2030 raadplegen