Opdrachten

Brupartners – Zelfstandige Ondernemers is bevoegd voor vraagstukken i.v.m. de Brusselse zelfstandigen, de zeer kleine (ZKO) en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) en de vrije beroepen.

Hij heeft als belangrijkste opdracht, adviezen en voorstellen uit te brengen over algemene thema’s betreffende de middenstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op verzoek van de Brusselse regering of een van haar ministers, of op eigen initiatief. Hij kan hiervoor beroep doen op deskundigen en werkgroepen oprichten voor de studie van bijzondere vraagstukken.

Brupartners – Zelfstandige Ondernemers komt eenmaal per maand samen onder de vorm van een plenaire vergadering met als doel, de stroomopwaarts, tijdens vergaderingen of WG voorbereide adviezen aan te nemen.

Samenstelling en leden

2 vertegenwoordigers van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB)

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Marc VAN THOURNOUT Catherine MERTENS
Vincent DELVAUXVincent DEHON

1 vertegenwoordiger van de Federatie voor Vrije Beroepen (FVB)

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Philippe SIXIngrid HAELVOET

1 vertegenwoordiger van de vereniging van KMO- en bedrijfsleiders (IZEO)

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Bénédicte VAN DE VOORDEBastien POLLET

2 vertegenwoordigers van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Julie HUNTZAnton VAN ASSCHE (Vicevoorzitter)
Marc DE KEYZERGuy DE WILDER

2 vertegenwoordigers van het Syndicaat der Zelfstandigen (SDZ)

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Pierre VAN SCHENDELMarie- Françoise ANTOINE
Alain BERLINBLAUDaniel CAUWEL

2 vertegenwoordigers van de « Union des Classes Moyennes » (UCM)

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Sophie HEUSKIN (Voorzitster)Sophie GUILLET
David PISCICELLICaroline CLEPPERT

1 vertegenwoordiger van de « Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles » (UNPLIB)

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Bernard JACQUEMINMichaël VAN GOMPEN

1 vertegenwoordiger van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Océane COUGNEAUChristophe WAMBERSIE

 

Bureau van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers

Deze leden verkiezen in hun midden de 4 leden van het Bureau van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers. Het Bureau moet de werkzaamheden organiseren en waken over de uitvoering van de beslissingen die door de Plenaire vergadering zijn genomen.

De Voorzitster en de Vicevoorzitter van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers zijn hiervan van rechtswege lid. Twee van de leden behoren tot de Franse taalrol en de twee andere leden tot de Nederlandse taalrol.

Sophie HEUSKIN (Voorzitster)

Julie HUNTZ (Vicevoorzitster)

Bénédicte VAN DE VOORDE

Marc VAN THOURNOUT

 

Het secretariaat wordt verzorgd door Marie-Hélène LAHAYE.

Reglementering

 

Documenten

De adviezen