Aller au contenu

Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten

Voorstelling van het Observatorium

Sociale dumping vormt een belangrijk probleem in het Brussels gewest. De sociale gesprekspartners hebben de Regering meermaals gesensibiliseerd voor de negatieve gevolgen van dit fenomeen voor onze economie. Dit fenomeen leidt namelijk tot oneerlijke concurrentie en een verlies aan arbeidsplaatsen.
Het begrip sociale dumping omvat een brede waaier aan onrechtmatige praktijken en brengt een omzeiling van de wetgeving mee, wat dan weer een oneerlijke concurrentie mogelijk maakt door een illegale minimalisering van de kost van arbeid en werking.
De wil en de noodzaak om de economie voor sociale dumping te behoeden, waardoor er arbeidsplaatsen verdwijnen, heeft geleid tot de oprichting van het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten bij Brupartners. Dit gebeurde met een ordonnantie van 3 april 2014.
Deze ordonnantie van 3 april 2014 gaat over tot de oprichting bij de Economische en Sociale Raad, nu Brupartners, van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten dat moet voldoen aan een reële nood op gewestelijk en lokaal vlak. Dit Observatorium moet de aanbestedende overheden - uit bezorgdheid voor een goed bestuur - vanuit administratief oogpunt bijstaan bij hun beslissingen inzake overheidsopdrachten, met eerbied voor de wetgeving die van toepassing is.
Een van de belangrijkste opdrachten van het Observatorium bestaat erin, op verzoek van een aanbestedende overheid elke analyse betreffende ingediende prijzen te verstrekken indien deze overheid redenen heeft om zich vragen te stellen over het abnormaal karakter van ingediende prijzen. Abnormale prijzen zijn deze die overeenkomstig artikelen 33 tot 36 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren voor de aanbestedende overheid abnormaal laag lijken of waarvan deze moet of had moeten oordelen dat zij abnormaal laag zijn.  
De controle van het normaal karakter van prijzen is hoe dan ook een verplichting, ongeacht de procedure. In het kader van het onderzoek van het abnormaal karakter van een prijs wordt geen bijzondere methode opgelegd. In het geval van een opdracht voor werken of diensten in een sector die aan fraude onderhevig is, en die door middel van een open of beperkte procedure wordt gesloten en waarvan de meest voordelige offerte enkel op basis van de prijs wordt beoordeeld, en voor zover er tenminste vier offertes in aanmerking werden genomen, gaat de aanbestedende overheid over tot een onderzoek van de prijzen of kostprijs wat betreft elke offerte waarvan het totaalbedrag minstens 15% lager ligt dan het gemiddelde van de bedragen van de door de inschrijvers ingediende offerten. De berekeningswijze van dit gemiddelde is vastgelegd in artikel 36, §4, 2de lid van het koninklijk besluit van 18 april 2017. Dit is eveneens het geval voor deze opdrachten wanneer de vanuit economisch oogpunt meest voordelige offerte wordt beoordeeld op basis van de beste verhouding prijs-kwaliteit en indien het belang van het criterium van de prijs tenminste 50% van het totaalgewicht van de toewijzingscriteria vertegenwoordigt. In dit geval kan de aanbestedende overheid evenwel in de opdrachtdocumenten een hoger percentage dan 15% voorzien.
In het kader van een gewestelijke overheidsopdracht, en na desgevallend en overeenkomstig artikel 36, §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 het geheel van de nodige rechtvaardigingen te hebben ingewonnen, en wanneer deze ontoereikend blijken te zijn om elk vermoeden van een abnormaal lage prijs uit te sluiten :
- kan de aanbestedende overheid het advies van het Observatorium inwinnen wat betreft de abnormale prijzen van een of verschillende offerten van een overheidsopdracht, op om het even welk ogenblik en voor om het even welk bedrag; 
- moet de aanbestedende overheid voor elk bericht van toewijzing het advies van het Observatorium inwinnen :
• voor prijzen die als abnormaal worden beschouwd in het kader van een dienstenopdracht voor een bedrag hoger dan € 139.000 of in het kader van een opdracht voor werken voor een bedrag hoger dan € 275.000.
• voor het geheel van de prijzen van de offerten ingediend in het kader van een overheidsopdracht die voorkomt op de lijst van de overheidsbestellingen die een aanzienlijk gevaar voor oneerlijke concurrentiepraktijken vertonen; deze lijst is opgesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Brupartners (dit besluit dient nog te worden genomen).
Het Observatorium brengt binnen een termijn van 15 dagen voor een dienstenopdracht en 25 dagen voor een opdracht voor werken een vertrouwelijk en niet bindend advies uit ter attentie van de publieke aankoper die om het advies heeft gevraagd.
De ordonnantie bepaalt eveneens dat het Observatorium adviezen kan uitbrengen in het kader van lokale overheidsopdrachten. Er moet wel nog een besluit worden genomen dat de modaliteiten bepaalt voor de raadpleging van het Observatorium door de plaatselijke besturen. In afwachting hiervan kunnen de plaatselijke besturen reeds op het Observatorium beroep doen voor advies of informatie in verband met hun overheidsopdrachten.
Voor meer informatie : observatorium@brupartners.brussels  

Ordonnantie van 3 april 2014

Ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu Brupartners PDF

Contact

Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel
observatoire@brupartners.brussels
observatorium@brupartners.brussels
02 430 64 10
02 205 68 68

Nuttige publicaties en documenten

Toegang tot de documenten

Bedrijvenregister
Lijst van ondernemingen die graag willen inschrijven op Brusselse overheidsopdrachten

Wat is het online bedrijvenregister ? Een gratis instrument om de openbare aankopers van het Brussels Gewest (gewestelijke besturen, gemeenten, OCMW's, enz.)  gemakkelijker in contact te brengen met ondernemingen die in Brussel werkzaam zijn en die op overheidsopdrachten willen inschrijven.

Wie kan zich hiervoor inschrijven ? Alle bedrijven die aan Brusselse overheidsopdrachten wensen deel te nemen en alle Brusselse aanbestedende overheden.

Hoe kan het bedrijvenregister voor u nuttig zijn ?
Het helpt openbare aankopers bij hun procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten door hen gemakkelijker in contact te brengen met bedrijven die in Brussel werkzaam zijn.
Het stelt geregistreerde bedrijven in staat om hun zichtbaarheid bij de Brusselse openbare aankopers te vergroten. Zo krijgen bedrijven meer toegangsmogelijkheden tot overheidsopdrachten en hebben ze tegelijkertijd een beter zicht op deze overheidsopdrachten in het Brussels Gewest.

Hoe werkt het ? Concreet biedt het bedrijvenregister de mogelijkheid :

Voor de ondernemingen om :
- Een lijst van Brusselse openbare aankopers te raadplegen, aangevuld met de soorten opdrachten die zij plaatsen.
- Gemakkelijker met hen in contact te komen.
- De toegankelijkheid van bedrijven tot overheidsopdrachten te vergroten door kennis te maken met de verschillende bestaande kopers.
- Te worden opgenomen in een register dat door de Brusselse openbare aankopers wordt geraadpleegd.

Voor de aanbestedende overheden om :
- Een lijst van bedrijven die per type van prestaties zijn ingedeeld (NACE-code), te raadplegen.
- Gemakkelijk in contact te komen met bedrijven die al naar tevredenheid voor andere aanbestedende overheden hebben gewerkt, met name door het delen van uitvoeringsattesten.

Hoe u hiervoor inschrijven ? Door een kort formulier in te vullen. Dit duurt slechts enkele minuten ! 

- Inschrijvingsformulier (voor bedrijven)
- Inschrijvingsformulier (voor aanbestedende overheden)
- Raadpleging van het bedrijvenregister
- Lijst van registreerde Brusselse aanbestedende overheden en gezochte types van prestaties


Disclaimer :
- Dit bedrijvenregister is geen instrument voor het plaatsen van overheidsopdrachten.
- De inschrijving staat zonder enige beperking open voor alle Brusselse aanbestedende overheden en voor alle bedrijven die aan Brusselse overheidsopdrachten willen deelnemen.
- Het gebruik van het platform is facultatief. Het is een dienst die aan aanbestedende overheden en bedrijven wordt aangeboden.
 

Zich tot het Observatorium richten

Deze pagina laat het u toe om ofwel :
- U in het kader van prijzencontrole tot het Observatorium te richten
- De informatie betreffende uw overheidsopdrachten over te maken
- Uw dossier te raadplegen

Zich tot het Observatorium richten